tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Thị Kim Ngân

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
466/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 466/NQ-UBTVQH14 2017 điều chỉnh đầu tư hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng
343/2017/UBTVQH14
Ngày ban hành 19/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14 lập thẩm tra quyết định kế hoạch tài chính đầu tư công trung hạn 5 năm
333/2017/UBTVQH14
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 333/2017/UBTVQH14 quy chế phối hợp quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức
334/2017/UBTVQH14
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 334/2017/UBTVQH14 Quy chế tổ chức thực hiện hoạt động giám sát Quốc hội
330/2016/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành 04/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 330/2016/NQ-UBTVQH14 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp địa phương
KHONGSO
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật sửa đổi bổ sung Phụ lục 4 Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 2016
297/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 297/NQ-UBTVQH14 phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy công nghiệp hóa 2015 2020 2016
266/2016/UBTVQH14
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị quyết 266/2016/UBTVQH14 định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2017
234/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành 24/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 234/NQ-UBTVQH14 thực hiện điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2016
231/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành 22/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 231/NQ-UBTVQH14 tổ chức giám sát giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 2016
21/2016/QH14
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/2016/QH14 điều chỉnh dự toán chi phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2014
22/2016/QH14
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 22/2016/QH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2016 2017
19/2016/QH14
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2016/QH14 thành lập Đoàn giám sát thực hiện pháp luật an toàn thực phẩm 2011 2016
20/2016/QH14
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/2016/QH14 thành lập Đoàn giám sát cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
14/2016/QH14
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 14/2016/QH14 chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017
KHONGSO
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp
144/2016/QH13
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 144/2016/QH13 lùi hiệu lực bộ luật hình sự tố tụng cơ quan điều tra hình sự thi hành tạm giữ
1213/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1213/2016/UBTVQH13 quy chế tổ chức hoạt động Đoàn Hội thẩm
1214/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1214/2016/UBTVQH13 trang phục Thẩm phán Hội thẩm nhân dân giấy chứng minh
617/NQ-HĐBCQG
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 617/NQ-HĐBCQG kết quả bầu cử danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
1210/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 phân loại đô thị
1211/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 tiêu chuẩn đơn vị hành chính phân loại đơn vị hành chính
1206/2016/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 chính sách điều kiện bảo đảm hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân
143/2016/QH13
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 143/2016/QH13 công tác nhiệm kỳ Quốc hội Chủ tịch nước Chính phủ Thủ tướng 2011 2016
142/2016/QH13
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 142/2016/QH13 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 2020
138/2016/QH13
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 138/2016/QH13 đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
141/2016/QH13
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 141/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị Phó Chủ tịch Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh
139/2016/QH13
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 139/2016/QH13 miễn nhiệm Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh
140/2016/QH13
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 140/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Phó Chủ tịch Ủy viên
134/2016/QH13
Ngày ban hành 09/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 134/2016/QH13 thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2016 2020
136/2016/QH13
Ngày ban hành 09/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 136/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ 2016
108/2016/QH13
Ngày ban hành 09/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật điều ước quốc tế 2016
135/2016/QH13
Ngày ban hành 09/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 135/2016/QH13 phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận cấp thị thực Việt Nam Hoa Kỳ 2016
137/2016/QH13
Ngày ban hành 09/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 137/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị Thủ tướng bổ nhiệm Bộ trưởng thành viên Chính phủ 2016s
130/2016/QH13
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 130/2016/QH13
129/2016/QH13
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 129/2016/QH13 bầu Phó Chủ tịch nước
132/2016/QH13
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 132/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị Thủ tướng miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng 2016
131/2016/QH13
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 131/2016/QH13 bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
133/2016/QH13
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 133/2016/QH13 phê chuẩn miễn nhiệm một số Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ 2016
128/2016/QH13
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 128/2016/QH13
127/2016/QH13
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 127/2016/QH13
125/2016/QH13
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 125/2016/QH13 bầu Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội ban hành
126/2016/QH13
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 126/2016/QH13
105/2016/QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật Dược 2016
107/2016/QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016
104/2016/QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật tiếp cận thông tin 2016
124/2016/QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 124/2016/QH13 miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ 2016
106/2016/QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thuế giá trị gia tăng Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
122/2016/QH13
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 122/2016/QH13 bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162