tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Xuân Phúc

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
93/NQ-CP
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 93/NQ-CP thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 2016
2085/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2085/QĐ-TTg hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi 2017 2020 2016
1892/TTG-KGVX
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1892/TTg-KGVX đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử tỉnh Quảng Ninh 2016
1889/TTG-TH
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1889/TTg-TH Quy chế làm việc của Chính phủ gắn với tăng cường kỷ cương trách nhiệm 2016
2048/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2048/QĐ-TTg Kiện toàn Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2016
2012/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2012/QĐ-TTg phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn đặc biệt quan trọng 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 22/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Tư Pháp 2016
92/NQ-CP
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 92/NQ-CP ký Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam Campuchia 2016
44/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 44/2016/QĐ-TTg lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
KHONGSO
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2016
46/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2016/QĐ-TTg ngân sách nhà nước dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2017
45/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 45/2016/QĐ-TTg tiếp nhận hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
1998/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1998/QĐ-TTg biên chế công chức hưởng lương ngân sách nhà nước hội đặc thù 2016
1981/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1981/QĐ-TTg phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
1840/CĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1840/CĐ-TTg máy bay trực thăng EC130 T2 bị nạn tại Vũng Tàu 2016
1997/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1997/QĐ-TTg Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2016 2020
43/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 43/2016/QĐ-TTg Chương trình điều tra thống kê quốc gia
1978/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1978/QĐ-TTg kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư đường Hồ Chí Minh 2014 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải 2016
1967/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1967/QĐ-TTg Ông Phan Thanh Bình thôi giữ Giám đốc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 2016
1969/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1969/QĐ-TTg chuẩn bị hiệp định tạo thuận lợi thương mại tổ chức thuơng mại thế giới 2016
1963/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1963/QĐ-TTg Ông Phạm Vũ Luận tiếp tục công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học 2016
42/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 42/2016/QĐ-TTg sửa đổi 72/2007/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù chức danh tư pháp thanh tra
41/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 41/2016/QĐ-TTg quy chế quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
89/NQ-CP
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016
1934/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1934/QĐ-TTg thực hiện 52-CT/TW nâng cao đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp 2016
141/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 141/2016/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực sự nghiệp kinh tế
88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN giảm nghèo bền vững nông thôn mới đô thị văn minh 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính phòng chống thiên tai khai thác bảo vệ công trình thủy lợi đê điều 2016
1899/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/QĐ-TTg Ủy ban chỉ đạo quốc gia cơ chế một cửa ASEAN một cửa quốc gia 2016
1896/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1896/QĐ-TTg Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 2016
1915/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1915/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế Dung Quất các Khu công nghiệp Quảng Ngãi 2016
1900/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1900/QĐ-TTg công nhận xã đảo Sóc Trăng 2016
138/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ
KHONGSO
Ngày ban hành 01/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 27/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 2016
1846/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1846/QĐ-TTg ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2016
1846/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1846/QĐ-TTg ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2016
1840/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1840/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo thời hạn trình dự án luật pháp lệnh 2016
1840/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1840/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo thời hạn trình dự án luật pháp lệnh 2016
40/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 40/2016/QĐ-TTg mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai
40/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 40/2016/QĐ-TTg mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai
KHONGSO
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi 48/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật giáo dục nghề nghiệp 2016
39/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 39/2016/QĐ-TTg bãi bỏ 67/2011/QĐ-TTg quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại
1791/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1791/QĐ-TTg ngày công tác xã hội Việt Nam 2016
1633/CĐ-TTG
Ngày ban hành 13/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1633/CĐ-TTg tập trung khắc phục sự cố công trình thủy điện sông Bung 2 Quảng Nam 2016
1784/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1784/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Quảng Bình 2016
1778/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1778/QĐ-TTg chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích Óc Eo 2016
136/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi 221/2013/NĐ-CP áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940