Văn bản được ký bởi Nguyễn Xuân Phúc

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2085/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2085/QĐ-TTg hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi 2017 2020 2016
2086/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2086/QĐ-TTg duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc thiểu số rất ít người 2016 2025
1892/TTG-KGVX
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1892/TTg-KGVX đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử tỉnh Quảng Ninh 2016
2048/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2048/QĐ-TTg Kiện toàn Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2016
1889/TTG-TH
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1889/TTg-TH Quy chế làm việc của Chính phủ gắn với tăng cường kỷ cương trách nhiệm 2016
2012/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2012/QĐ-TTg phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn đặc biệt quan trọng 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 22/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Tư Pháp 2016
92/NQ-CP
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 92/NQ-CP ký Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam Campuchia 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2016
45/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 45/2016/QĐ-TTg tiếp nhận hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
46/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2016/QĐ-TTg ngân sách nhà nước dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2017
44/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 44/2016/QĐ-TTg lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
1981/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1981/QĐ-TTg phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
1998/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1998/QĐ-TTg biên chế công chức hưởng lương ngân sách nhà nước hội đặc thù 2016
1997/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1997/QĐ-TTg Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2016 2020
1840/CĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1840/CĐ-TTg máy bay trực thăng EC130 T2 bị nạn tại Vũng Tàu 2016
43/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 43/2016/QĐ-TTg Chương trình điều tra thống kê quốc gia
KHONGSO
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải 2016
1978/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1978/QĐ-TTg kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư đường Hồ Chí Minh 2014 2016
1967/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1967/QĐ-TTg Ông Phan Thanh Bình thôi giữ Giám đốc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 2016
1969/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1969/QĐ-TTg chuẩn bị hiệp định tạo thuận lợi thương mại tổ chức thuơng mại thế giới 2016
1963/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1963/QĐ-TTg Ông Phạm Vũ Luận tiếp tục công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học 2016
1934/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1934/QĐ-TTg thực hiện 52-CT/TW nâng cao đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp 2016
42/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 42/2016/QĐ-TTg sửa đổi 72/2007/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù chức danh tư pháp thanh tra
141/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 141/2016/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực sự nghiệp kinh tế
89/NQ-CP
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016
41/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 41/2016/QĐ-TTg quy chế quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN giảm nghèo bền vững nông thôn mới đô thị văn minh 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính phòng chống thiên tai khai thác bảo vệ công trình thủy lợi đê điều 2016
1915/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1915/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế Dung Quất các Khu công nghiệp Quảng Ngãi 2016
1899/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/QĐ-TTg Ủy ban chỉ đạo quốc gia cơ chế một cửa ASEAN một cửa quốc gia 2016
1900/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1900/QĐ-TTg công nhận xã đảo Sóc Trăng 2016
1896/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1896/QĐ-TTg Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 01/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng 2016
138/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ
KHONGSO
Ngày ban hành 27/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 2016
1846/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1846/QĐ-TTg ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2016
1846/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1846/QĐ-TTg ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2016
1840/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1840/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo thời hạn trình dự án luật pháp lệnh 2016
1840/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1840/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo thời hạn trình dự án luật pháp lệnh 2016
40/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 40/2016/QĐ-TTg mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai
40/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 40/2016/QĐ-TTg mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai
KHONGSO
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi 48/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật giáo dục nghề nghiệp 2016
39/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 39/2016/QĐ-TTg bãi bỏ 67/2011/QĐ-TTg quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại
1791/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1791/QĐ-TTg ngày công tác xã hội Việt Nam 2016
1633/CĐ-TTG
Ngày ban hành 13/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1633/CĐ-TTg tập trung khắc phục sự cố công trình thủy điện sông Bung 2 Quảng Nam 2016
1784/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1784/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Quảng Bình 2016
1778/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1778/QĐ-TTg chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích Óc Eo 2016
135/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162