tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Xuân Phúc

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1541/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1541/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển 2016
69/NQ-CP
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 69/NQ-CP phê duyệt Hiệp định hợp tác tương trợ hành chính Hải quan Việt Nam và I-ta-li-a 2016
24/CT-TTG
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 24/CT-TTg tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội 2016
67/NQ-CP
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 67/NQ-CP phê duyệt hiệp định khung Hợp tác kỹ thuật Việt Nam Ác-hen-ti-na 2016
1343/CĐ-TTG
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1343/CĐ-TTg chủ động ứng phó với cơn bão số 02 2016
1527/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1527/QĐ-TTg phân công công tác Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ 2016
30/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 30/2016/QĐ-TTg thành lập tổ chức hoạt động Phân ban Việt Nam Ủy ban liên Chính phủ
65/NQ-CP
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 65/NQ-CP phê duyệt Nghị định thư hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải Việt Nam Bê-la-rút 2016
66/NQ-CP
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 66/NQ-CP phê duyệt Nghị định thư hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ Việt Nam Nga
1314/CĐ-TTG
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1314/CĐ-TTg chủ động đối phó với bão số 01 2016
1471/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1471/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm 2016
64/NQ-CP
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 64/NQ-CP Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 2016
118/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi 56/2008/NĐ-CP ngân hàng mô trung tâm điều phối ghép bộ phận 2016
1461/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1461/QĐ-TTg Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện 2016
63/NQ-CP
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 63/NQ-CP Chương trình hành động Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 2016 2020
117/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi 204/2004/NĐ-CP tiền lương cán bộ công viên chức lực lượng vũ trang
62/NQ-CP
Ngày ban hành 21/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 62/NQ-CP miễn thị thực thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 20/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định 104/2007/NĐ-CP kinh doanh dịch vụ đòi nợ 2016
1440/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1440/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng 2016
1408/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1408/QĐ-TTg kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định thực hiện quyền trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 14/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông 2016
1387/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1387/QĐ-TTg danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước Y tế Dân số 2016
1402/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1402/QĐ-TTg kế hoạch tổng thể lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng 2016 2025
1381/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1381/QĐ-TTg sửa đổi 592/QĐ-TTg hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học 2016
1379/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1379/QĐ-TTg thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm thi hành án 2016
1350/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1350/QĐ-TTg điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ninh 2016
1351/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1351/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh 2016
114/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 114/2016/NĐ-CP lệ phí đăng ký nuôi con nuôi lệ phí cấp giấy phép tổ chức con nuôi nước ngoài
115/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi 163/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hóa chất phân bón vật liệu nổ 2016
60/NQ-CP
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 60/NQ-CP nhiệm vụ giải pháp thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016
1324/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1324/QĐ-TTg bổ sung 1041/QĐ-TTg cử thành viên ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp 2016
1325/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1325/QĐ-TTg tổ chức lại Ban chỉ đạo chương trình khoa học công nghệ quốc gia 2016
59/NQ-CP
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 59/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 2016
1284/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1284/QĐ-TTg đầu tư 3 dự án xây dựng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất trường 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dầu khí kinh doanh xăng dầu khí 2016
1278/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1278/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu chưa đưa cân đối ngân sách nhà nước 2016
29/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
quyết định 29/2016/QĐ-TTg điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng thanh niên xung phong
1277/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1277/QĐ-TTg kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để đầu tư cân đối ngân sách nhà nước 2016
83/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 83/2016/NĐ-CP bậc trình độ kỹ năng nghề điều kiện nâng bậc công nhân quốc phòng
57/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 57/2016/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 10/2010/NĐ-CP hoạt động thông tin tín dụng
82/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 82/2016/NĐ-CP quân hiệu cấp hiệu phù hiệu trang phục Quân đội nhân dân Việt Nam
63/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 63/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 2016
74/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 74/2016/NĐ-CP quản lý sử dụng kinh phí công tác điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế
94/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thống kê
89/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 89/2016/NĐ-CP điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ hoạt động dịch vụ nhận chi trả ngoại tệ 2016
75/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 75/2016/NĐ-CP điều kiện thực hiện kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV
95/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 95/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thống kê
70/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 70/2016/NĐ-CP điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
85/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 85/2016/NĐ-CP bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940