tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Phạm Minh Huấn

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục pháp luật Sở Tư pháp Tuyên Quang
17/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Tuyên Quang
94/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 94/QĐ-UBND 2018 Danh mục 24 thủ tục hành chính Dược phẩm Sở Y tế Tuyên Quang
61/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/QĐ-UBND 2018 01 thủ tục hành chính an toàn lao động Sở Lao động Tuyên Quang
23/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính trồng trọt Sở Nông nghiệp Tuyên Quang
02/KH-UBND
Ngày ban hành 06/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tuyên Quang
02/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở Tư pháp Tuyên Quang
1591/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1591/QĐ-UBND 2017 phân công công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
485/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 485/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 84/QĐ-UBND Bảng giá nước sạch Tuyên Quang
476/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 476/QĐ-UBND 2017 quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà Tuyên Quang
1564/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1564/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Tuyên Quang
466/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 466/QĐ-UBND 2017 kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang
119/KH-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 119/KH-UBND 2017 cải cách hành chính Tuyên Quang
1540/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1540/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Tuyên Quang
117/KH-UBND
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 117/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP phát triển kinh tế tư nhân Tuyên Quang
26/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng đơn vị thuộc Uỷ ban Tuyên Quang
22/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Quy chế Giải thưởng báo chí Tuyên Quang
442/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 442/QĐ-UBND 2017 công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang
02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2017/QĐ-UBND tiêu chí xét hồ sơ lập Văn phòng công chứng Tuyên Quang 2017
14/KH-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 14/KH-UBND rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 2017
12/KH-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 12/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2017
91/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 91/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Đông y huyện Lâm Bình Tuyên Quang 2017
28/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/QĐ-UBND quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Tuyên Quang 2017
10/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/QĐ-UBND Kế hoạch kinh tế xã hội dự toán ngân sách tỉnh Tuyên Quang 2017
105/KH-UBND
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 105/KH-UBND tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện Tuyên Quang 2016
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND phối hợp công tác quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động Tuyên Quang
1010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1010/QĐ-UBND thủ tục hành chính phạm vi quản lý Sở Kế hoạch Tuyên Quang 2016
214/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 214/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang 2016
945/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 945/QÐ-UBND công bố thủ tục hành chính chức năng quản lý Sở Tư pháp Tuyên Quang 2016
923/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 923/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù quản lý Ủy ban tỉnh Tuyên Quang 2016
02/CT-UBND
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UBND công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Tuyên Quang 2016
21/KH-UBND
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 21/KH-UBND nâng cao năng lực quản lý trật tự an toàn giao thông nông thôn Tuyên Quang 2016
18/KH-UBND
Ngày ban hành 29/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 18/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên Quang 2016
50/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang 2016
15/KH-UBND
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 15/KH-UBND tinh giản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công viên chức Tuyên Quang 2016
18/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 18/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh dự toán ngân sách Tuyên Quang
422/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 422/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang 2016
87/KH-UBND
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 87/KH-UBND cải cách hành chính Tuyên Quang năm 2016 2015
19/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng đánh máy sao chụp photocopyTuyên Quang
398/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 398/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức ban dân tộc Tuyên Quang 2015
362/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 362/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức sở nông nghiệp Tuyên Quang 2015
17/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2015/QĐ-UBND phân công trách nhiệm quản lý vận hành khai thác cầu Tuyên Quang
80/KH-UBND
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 80/KH-UBND tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cải cách thủ tục hành chính Tuyên Quang
340/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 340/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu trung tâm xúc tiến đầu tư Tuyên Quang
341/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 341/QĐ-UBND điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2015
1233/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1233/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động quỹ phòng chống thiên tai Tuyên Quang 2015
271/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 271/QĐ-UBND phối hợp cơ quan quản lý nhà nước doanh nghiệp sau thành lập Tuyên Quang
12/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2015/QĐ-UBND giải quyết các vấn đề quan hệ lao động trong doanh nghiệp Tuyên Quang
11/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND Sửa đổi 22/2010/QĐ-UBND xét tặng thưởng Cờ thi đua Tuyên Quang
222/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 222/QĐ-UBND 2015 cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940