tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Phạm Ngọc Thưởng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
17/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 17/2018/QĐ-UBND sửa đổi 09/2016/QĐ-UBND chức năng Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn
16/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi 21/2016/QĐ-UBND chức năng Sở Văn hóa Lạng Sơn
15/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 15/2018/QĐ-UBND chủ trì rà soát hệ thống văn bản Hội đồng nhân dân Ủy ban Lạng Sơn
18/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 18/2018/QĐ-UBND mức hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới Lạng Sơn 2018 2020
14/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Lạng Sơn
10/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 10/2018/QĐ-UBND định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản Lạng Sơn
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
08/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
07/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn
13/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định mức trích khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra Lạng Sơn
12/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 12/2018/QĐ-UBND mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội Lạng Sơn
05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
09/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 09/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke Lạng Sơn
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Lạng Sơn
64/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/2017/QĐ-UBND sử dụng vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng để cho vay Lạng Sơn
63/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 63/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích Lạng Sơn
62/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 62/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Lạng Sơn
08/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh Lạng Sơn
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Lạng Sơn
06/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất dân tộc thiểu số ít người Lạng Sơn
03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2017/QĐ-UBND quản lý sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước Lạng Sơn
05/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND phối hợp quản lý nhập cảnh xuất cảnh cư trú người nước ngoài Lạng Sơn
04/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2017/QĐ-UBND khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nhà nước Lạng Sơn
02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2017/QĐ-UBND chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Lạng Sơn
01/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 01/2017/QĐ-UBND tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Lạng Sơn
49/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn 2016
47/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2015/QĐ-UBND cải cách hành chính Lạng Sơn
41/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2016/QĐ-UBND khuyến khích hỗ trợ áp dụng thành tựu khoa học sản xuất Lạng Sơn
40/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2016/QĐ-UBND thành lập Quỹ đầu tư phát triển Lạng Sơn
1404/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1404/QĐ-UBND thủ tục hành chính bảo trợ xã hội thẩm quyền Ủy ban huyện Lạng Sơn 2016
1405/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1405/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa lao động tiền lương bảo hiểm xã hội Lạng Sơn 2016
1406/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1406/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa phòng chống tệ nạn xã hội Lạng Sơn 2016
1402/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1402/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa bảo trợ xã hội Lạng Sơn 2016
31/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2016/QĐ-UBND sửa đổi 30/2014/QĐ-UBND công tác thi đua khen thưởng Lạng Sơn
83/KH-UBND
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 83/KH-UBND biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính lượng người làm việc Lạng Sơn 2016
82/KH-UBND
Ngày ban hành 18/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 82/KH-UBND thực hiện đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc Lạng Sơn 2016
81/KH-UBND
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 81/KH-UBND tăng cường tiếng Việt trẻ em mầm non học sinh tiểu học vùng dân tộc Lạng Sơn 2016
75/KH-UBND
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 75/KH-UBND khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hoá học Mỹ sử dụng chiến tranh Lạng Sơn 2016
1031/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1031/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hoá thẩm quyền Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn 2016
74/KH-UBND
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 74/KH-UBND phát triển giáo dục đào tạo Lạng Sơn 2017 2016
1016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1016/QĐ-UBND thủ tục hành chính giáo dục đào tạo thẩm quyền Ủy ban xã Lạng Sơn 2016
1015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1015/QĐ-UBND thủ tục hành chính đầu tư thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Lạng Sơn 2016
72/KH-UBND
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 72/KH-UBND phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Lạng Sơn 2016 2020
1014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1014/QĐ-UBND thủ tục hành chính giáo dục đào tạo thẩm quyền Ủy ban huyện Lạng Sơn 2016
68/KH-UBND
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 68/KH-UBND cải cách hành chính nhà nước Lạng Sơn 2016 2020
29/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2016/QĐ-UBND kéo dài chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp Lạng Sơn
975/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 975/QĐ-UBND thủ tục hành chính công chứng thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp Lạng Sơn 2016
64/UBND-KH
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 64/UBND-KH thực hiện đề án trợ giúp người khuyết tật Lạng Sơn 2016
63/KH-UBND
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 63/KH-UBND kiểm tra chấp hành pháp luật sử dụng trang phục dân quân tự vệ Lạng Sơn 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162