tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Phan Chí Hiếu

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
162/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 162/QĐ-BTP 2018 phê duyệt Kế hoạch công tác Cục Kiểm tra văn bản pháp luật
40/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/QĐ-BTP 2018 công bố thủ tục hành chính giáo dục pháp luật
752/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 752/BTP-PBGDPL quản lý hương ước quy ước 2017
751/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 751/BTP-PBGDPL nâng cao hiệu quả xây dựng quản lý khai thác tủ sách pháp luật 2017
301/QĐ-BTP
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 301/QĐ-BTP đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản Công ước quốc tế về các quyền dân sự 2017
204/QĐ-BTP
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 204/QĐ-BTP phê duyệt kế hoạch công tác Báo Pháp luật Việt Nam 2017
2694/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2694/QĐ-BTP phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật 2016
4048/KH-BTP
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 4048/KH-BTP thực hiện ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng xây dựng thực hiện hương ước quy ước 2016
1528/QĐ-BTP
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1528/QĐ-BTP chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Pháp luật 2016
06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC thống kê thi hành án dân sự
1488/BTP-BPBGDPL
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1488/BTP-BPBGDPL hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật 2016
1454/BTP-BPGDPL
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1454/BTP-BPGDPL triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2016
975/QĐ-BTP
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 975/QĐ-BTP Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 2020
976/QĐ-BTP
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 976/QĐ-BTP Kế hoạch hành động bình đẳng giới 2016
1336/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 26/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1336/BTP-PBGDPL công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường 2016
1215/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1215/BTP-PBGDPL tăng cường quản lý về xây dựng thực hiện hương ước quy ước 2016
656/QĐ-BTP
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 656/QĐ-BTP thực hiện 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW cải cách tư pháp hoạt động tư pháp 2016
655/QĐ-HĐPH
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 655/QĐ-HĐPH kế hoạch thông tin tuyên truyền phổ biến chủ trương cải cách tư pháp 2016
1082/KH-BTP
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1082/KH-BTP kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải cơ sở 2016
1083/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1083/BTP-PBGDPL đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng 2016
919/BTP-BTNN
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 919/BTP-BTNN báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2016
02/2016/TT-BTP
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2016/TT-BTP
01/2016/TT-BTP
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-BTP
2285/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2285/QĐ-BTP phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở thực hiện hương ước quy ước 2015
3823/BTP-TCTHADS
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3823/BTP-TCTHADS hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP 2015
14/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2015/TT-BTP công tác thi đua khen thưởng trong ngành Tư pháp
1557/QĐ-BTP
Ngày ban hành 26/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1557/QĐ-BTP thủ tục hành chính mới lĩnh vực thi hành án dân sự
1932/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1932/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện chỉ đạo điểm Đề án 4061 năm 2015
1056/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1056/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" của Bộ Tư pháp năm 2015
1324/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1324/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2015
1106/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 08/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1106/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị
659/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 659/BTP-PBGDPL hướng dẫn triển khai làm thử đánh giá tiếp cận pháp luật 2015
4080/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4080/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162