tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trương Tấn Sang

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
13/2013/L-CTN
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 13/2013/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
14/2013/L-CTN
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 14/2013/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Việc làm
18/2013/L-CTN
Ngày ban hành 28/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 18/2013/L-CTN
2217/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2217/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam
2214/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2214/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
2209/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2209/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2208/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2208/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2216/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2216/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
2219/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2219/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2215/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2215/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam
2210/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2210/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2218/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2218/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2141/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2141/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2140/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2140/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2142/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2142/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2139/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2139/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2106/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2106/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2105/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2105/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
2104/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2104/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
2073/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2073/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
2074/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2074/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
2072/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2072/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2071/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2071/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1911/QĐ-CTN
Ngày ban hành 09/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1911/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1913/QĐ-CTN
Ngày ban hành 09/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1913/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1912/QĐ-CTN
Ngày ban hành 09/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1912/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1867/QĐ-CTN
Ngày ban hành 04/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1867/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1868/QĐ-CTN
Ngày ban hành 04/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1868/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1865/QĐ-CTN
Ngày ban hành 04/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1865/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1866/QĐ-CTN
Ngày ban hành 04/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1866/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1864/QĐ-CTN
Ngày ban hành 04/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1864/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1834/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1834/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1835/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1835/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1832/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1832/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
1836/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1836/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1833/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1833/QĐ-CTN năm 2013 cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1831/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1831/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1837/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1837/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1737/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1737/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1736/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1736/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
1717/QĐ-CTN
Ngày ban hành 16/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1717/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
1716/QĐ-CTN
Ngày ban hành 16/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1716/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
1718/QĐ-CTN
Ngày ban hành 16/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1718/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
1715/QĐ-CTN
Ngày ban hành 16/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1715/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1696/QĐ-CTN
Ngày ban hành 13/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1696/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1694/QĐ-CTN
Ngày ban hành 13/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1694/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1693/QĐ-CTN
Ngày ban hành 13/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1693/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1695/QĐ-CTN
Ngày ban hành 13/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1695/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1643/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1643/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
1644/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1644/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940