tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Vương Bình Thạnh

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
57/KH-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 57/KH-UBND 2018 thực hiện công tác phòng chống tham nhũng An Giang
33/KH-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật An Giang
46/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/QĐ-UBND 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang
47/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội An Giang
21/CT-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/CT-UBND 2018 nâng cao vai trò trong công tác thi hành án hình sự tại xã phường An Giang
3947/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3947/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức An Giang
792/KH-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 792/KH-UBND 2017 cải cách hành chính An Giang 2018
3910/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3910/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban tỉnh An Giang
782/KH-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 782/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở An Giang
3931/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3931/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện An Giang
3838/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3838/QĐ-UBND 2017 Danh mục kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp An Giang
97/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 97/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp kiểm soát thủ tục hành chính An Giang
3823/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3823/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế An Giang
3815/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3815/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp An Giang 2018
769/KH-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 769/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP về phát triển kinh tế tư nhân An Giang
96/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 96/2017/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải An Giang
760/KH-UBND
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 760/KH-UBND 2017 thực hiện 07/CT-TTg xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư An Giang
761/KH-UBND
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 761/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công An Giang
91/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 91/2017/QĐ-UBND định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã An Giang
90/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 90/2017/QĐ-UBND sửa đổi chế độ trợ cấp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức An Giang
3746/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3746/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính An Giang
3748/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3748/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp An Giang
3745/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3745/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính An Giang
3771/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3771/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động An Giang
3747/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3747/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông An Giang
10/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2017/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Quản lý dự án đầu tư An Giang
66/KH-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 66/KH-UBND công tác phòng chống tham nhũng An Giang 2017
46/KH-UBND
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 46/KH-UBND thực hiện 1675/QĐ-TTg xử lý vi phạm quản lý sử dụng đất đai An Giang 2017
357/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 357/QĐ-UBND công bố sửa đổi bổ sung bãi bỏ áp dụng tại các xã phường thị trấn An Giang 2017
02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2017/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Thông tin An Giang
600/KH-UBND
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 600/KH-UBND thực hiện Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT An Giang 2016
74/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 74/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2015/QĐ-UBND Quy chế thẩm định văn bản An Giang
2848/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2848/QĐ-UBND thành lập Trung tâm tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính An Giang 2016
2343/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2343/QĐ-UBND giao biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính An Giang 2016
2353/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2353/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tổ chức bộ máy nhân sự đơn vị sự nghiệp An Giang 2016
41/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2010/QĐ-UBND quy chế giải quyết giấy khai sinh An Giang
38/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 38/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Tài chính An Giang
35/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 35/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2013/QĐ-UBND giải quyết thủ tục cơ chế một cửa An Giang
2153/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2153/QĐ-UBND cán bộ công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính An Giang 2016
401/KH-UBND
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 401/KH-UBND tuyển dụng công chức An Giang 2016
403/KH-UBND
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 403/KH-UBND thực hiện 40/QĐ-TTg chiến lược tổng thể Hội nhập quốc tế An Giang 2016
402/KH-UBND
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 402/KH-UBND chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh An Giang 2016
2000/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2000/QĐ-UBND chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh An Giang 2016
34/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Văn hoá Thể thao An Giang
1989/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1989/QĐ-UBND quy chế phối hợp trong công tác thanh tra kiểm tra doanh nghiệp An Giang 2016
377/CTR-UBND
Ngày ban hành 14/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Chương trình hành động 377/CTR-UBND thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp An Giang 2016
1938/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1938/QĐ-UBND điều chỉnh 05/KH-UBND sản xuất sử dụng vật liệu xây không nung An Giang 2016
1949/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1949/QĐ-UBND kế hoạch bồi dưỡng cán bộ công chức xã thực hiện 1956/QĐ-TTg An Giang 2016
359/KH-UBND
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 359/KH-UBND thực hiện 27/NQ-CP công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài An Giang 2016
329/KH-UBND
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 329/KH-UBND giám sát công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính doanh nghiệp An Giang 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162