tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "01/NQ-CP"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
01/NQ-CP
Ngày ban hành 07/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách
01/NQ-CP
Ngày ban hành 02/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế
01/NQ-CP
Ngày ban hành 03/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2012 về giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển
01/NQ-CP
Ngày ban hành 04/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2011 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2010 do Chính phủ ban
01/NQ-CP
Ngày ban hành 03/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển
01/NQ-CP
Ngày ban hành 09/01/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch
01/NQ-CP
Ngày ban hành 07/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2010 thành lập phường Chiềng Cơi thuộc thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La do
01/NQ-CP
Ngày ban hành 07/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2013 về giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế
01/NQ-CP
Ngày ban hành 01/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP 2018 giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
3667/BTC-HCSN
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3667/BTC-HCSN chi thường xuyên ngân sách nhà nước 01/NQ-CP 2016
246/UBDT-KHTC
Ngày ban hành 28/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 246/UBDT-KHTC 2013 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
36/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 09/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/QĐ-BHXH Chương trình hành động thực hiện 01/NQ-CP 2017
110/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 15/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 110/QĐ-BNN-KH 2015 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
1790/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 06/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1790/VPCP-KTTH triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP
267/QĐ-BYT
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 267/QĐ-BYT Chương trình hành động thực hiện 01/NQ-CP 2017
226/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 09/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 226/QĐ-BNN-KH Kế hoạch hành động thực hiện 01/NQ-CP 2017
283/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 283/QĐ-UBND thực hiện 01/NQ-CP và 28/2015/NQ-HĐND Bà Rịa Vũng Tàu 2016
04/CT-BCT
Ngày ban hành 22/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BCT triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và Quyết định 443/QĐ-BCT
47/QĐ-BCT
Ngày ban hành 09/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/QĐ-BCT Chương trình hành động ngành Công thương thực hiện 01/NQ-CP 2017
9598/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 20/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9598/BKHĐT-TH báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
207/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 207/QĐ-BNN-KH kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết 01/NQ-CP 2016
1242/BTP-KHTC
Ngày ban hành 16/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1242/BTP-KHTC 2015 nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước Nghị quyết 01/NQ-CP
2196/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 19/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2196/BGTVT-KHĐT năm 2013 tình hình triển khai 01/NQ-CP 02/NQ-CP phát triển kinh tế xã hội
33/QĐ-BTC
Ngày ban hành 09/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/QĐ-BTC hành động thực hiện 01/NQ-CP Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2017
1479/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 10/03/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1479/VPCP-KTTH báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP, 01/NQ-CP Chính phủ
53/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/QĐ-UBND chương trình hành động thực hiện nghị quyết 01/NQ-CP 147/2015/NQ-HĐND Gia Lai
257/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 08/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP
07/CTR-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Chương trình 07/CTr-UBND 2018 thực hiện 01/NQ-CP nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Giang
328/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2009 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP và 01/NQ-CP do tỉnh
56/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 26/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP
81/TB-VPCP
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 81/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP
53/QĐ-BCT
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/QĐ-BCT 2018 thực hiện 01/NQ-CP phát triển kinh tế xã hội Dự toán ngân sách
36/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/QĐ-UBDT Chương trình thực hiện 01/NQ-CP phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách
05/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/QĐ-BXD Chương trình hành động thực hiện 01/NQ-CP Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
402/QĐ-TCĐBVN
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
5964/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 06/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5964/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP
10030/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 13/11/2015
Hiệu lực Không xác định
01/NQ-CP năm 2015 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2016 của Chính phủ
217/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị
65/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2015 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị
554/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2012 theo Nghị quyết 01/NQ-CP
3910/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 06/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP hàng tháng
93/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ
139/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 23/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 139/QĐ-BNN-KH năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Nông
12274/BTC-QLCS
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Không xác định
quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
215/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 20/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ
03/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành
168/QĐ-BTC
Ngày ban hành 31/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 168/QĐ-BTC năm 2012 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải
82/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ
64/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 15/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế
389/QĐ-BCT
Ngày ban hành 11/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162