tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "04/2010/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị : Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 11/2009/QĐ-UBND quy định trình tự thủ tục cấp giấy
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản và tái
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND sửa đổi phụ lục 2 và khoản 1 Điều 10 Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp quận Bình Thạnh
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành biểu giá nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn Lào Cai do Ủy
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 8 do Ủy ban nhân dân
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc quản lý khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 5 do Ủy ban
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/09/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 2 do Ủy ban nhân dân
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/09/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách và khen thưởng đối với cơ
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/07/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận thực hiện thí điểm
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND bổ sung bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh tại xã
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND Quy định về công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng, quản lý đấu thầu
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND sửa đổi bản quy định về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND Quy định chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND điều chỉnh lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND về nâng mức chế độ trợ cấp cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các Cơ sở
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND về Chương trình phòng chống bệnh dại ở động vật nuôi trên địa bàn tỉnh
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp đầu tư, quản lý, khai thác và bảo vệ công
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND về Quy định công tác thu hồi, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 03/2009/QĐ-UBND về phí xây dựng trên địa bàn tỉnh
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành
900/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 900/QĐ-UBND bãi bỏ 04/2009/QĐ-UBND 04/2010/QĐ-UBND Đắk Nông 2015
38/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
cục Thủy sản tại Quyết định 04/2010/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành
04/2010/QĐ-UBND-VP
Ngày ban hành 21/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND-VP ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân
25/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2012/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 5, Điều 18 Quyết định 04/2010/QĐ-UBND sửa đồi Khoản 6
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162