tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "07/2011/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy định hồ sơ và luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn một
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 3 do
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW về tăng cường công
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 9 do
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2009/QĐ-UBND quy định việc tập trung, xử lý đối
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Quy định quản lý Nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Quy trình về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Quy định về chế độ công tác phí trong nước, chi tổ chức hội nghị đối với
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách cấp xã, không bố trí
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố do tỉnh Khánh Hòa
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực các xã; thị trấn và đường
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý, sử dụng học phí đối với trường trung cấp Văn
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy chế Văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về quy định nội dung phối hợp thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2008/QĐ-UBND quy định thực hiện cơ chế một cửa
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Tân Bình do Ủy
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy định tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng của Quỹ Phát
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy định mức chi thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND sửa đổi mục I, khoản 1, Điều 1 Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về chính sách
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về quy định giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Ủy
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức hỗ trợ đầu
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết đinh 07/2011/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng quản lý đô thị huyện do Ủy
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ về công tác thanh
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về xác định danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông do tỉnh
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940