Tìm văn bản "19/2014/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc quản lý và bảo vệ môi trường khu công
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quản lý Nhà nước doanh nghiệp hộ kinh doanh Bình Thuận
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về quản lý sử dụng nhà ở tái định cư do tỉnh Long An
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về biện pháp tưới, tiêu của công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh với
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 21/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục xây dựng, công nhận, sửa đổi, bổ sung hương
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, môtô, gắn máy
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hưng Yên
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy định thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn hằng năm
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND đặt tên tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Đức
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra đối với doanh nghiệp, hợp
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất 2014 Bạc Liêu
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quản lý cung cấp sử dụng Internet thông tin trên mạng Đắk Nông
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí phân loại các xã đặc biệt khó khăn và tiêu chí phân
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về bồi thường đối với cây trồng và Bộ đơn giá bồi thường đối với cây
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về lập, quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/02/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Phước : Về việc quy định thu phí vệ sinh trên địa
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu đối với xe
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại điểm truy
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quản lý sử dụng quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND thủ tục xây dựng công nhận hương ước quy ước thôn tiểu khu tổ dân phố
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại thành phố
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, mặt nước không thông qua hình
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy định mức giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về quy mô công trình và thời hạn của giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về kiện toàn, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 40/2013/QĐ-UBND về Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về hỗ trợ người cao tuổi khi đi lại trên phương tiện vận tải hành khách
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết thủ tục đầu tư, xây
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162