tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "19/NQ-CP"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
19/NQ-CP
Ngày ban hành 18/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2014 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
19/NQ-CP
Ngày ban hành 08/05/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ : V/v thành lập thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng
19/NQ-CP
Ngày ban hành 07/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ
19/NQ-CP
Ngày ban hành 08/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2010 thành lập thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng do Chính phủ ban hành
19/NQ-CP
Ngày ban hành 12/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh
6839/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 05/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6839/VPCP-KGVX 2014 báo cáo thực hiện 19/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh
1177/QĐ-BNN-QLDN
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1177/QĐ-BNN-QLDN 2015 thực hiện 19/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh
10682/TCHQ-PC
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10682/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP
88/KH-UBND
Ngày ban hành 03/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 88/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Lạng Sơn 2016
3254/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 09/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3254/VPCP-KGVX 2014 báo cáo thực hiện 19/NQ-CP cải thiện kinh doanh nâng cao năng lực quốc
2029/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 12/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2029/QĐ-BKHCN 2015 thực hiện 19/NQ-CP giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh
2399/KH-UBND
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 2399/KH-UBND năm 2014 thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh
72/KH-UBND
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2014 thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
2399/KH-UBND
Ngày ban hành 23/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 2399/KH-UBND năm 2014 thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh
1560/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1560/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu
1553/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện
193/KH-UBND
Ngày ban hành 25/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2014 thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
1572/QĐ-NHNN
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
413/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 413/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12
4392/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4392/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp
459/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 459/QĐ-BXD năm 2014 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về nhiệm vụ
122/KH-UBND
Ngày ban hành 06/09/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
87/KH-UBND
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2014 triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
59/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 03/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 59/KH-BGDĐT năm 2015 thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
1538/QĐ-BTP
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1538/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm
3301/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3301/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải
2234/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
quyết 19/NQ-CP của Chính phủ
122/KH-UBND
Ngày ban hành 05/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
604/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm
3575/QĐ-BCT
Ngày ban hành 23/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3575/QĐ-BCT năm 2014 về Kế hoạch hành động của Bộ Công thương thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP
507/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/03/2014 của Chính phủ về
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162