tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "20/NQ-TW"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
20-NQ/TW
Ngày ban hành 01/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20-NQ/TW 2012 phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá
20-NQ/TW
Ngày ban hành 18/11/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2002 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm
648/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 46/NQ-CP
161/TTg-KTTH
Ngày ban hành 28/01/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Bộ Chính trị
835/TLĐ
Ngày ban hành 31/05/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW
20-NQ/TW
Ngày ban hành 28/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2008 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công
1106/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
23/KH-TLĐ
Ngày ban hành 17/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 23/KH-TLĐ năm 2014 thực hiện Kết luận 79-KL/TW đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW
46/NQ-CP
Ngày ban hành 29/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về Phát triển
20-NQ/TW
Ngày ban hành 31/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
79-KL/TW
Ngày ban hành 25/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Kết luận 79-KL/TW năm 2013 đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp
691/HD-TLĐ
Ngày ban hành 17/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 691/HD-TLĐ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai
459/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 05/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam
1284/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
2388/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công
108/KH-UBND
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Không xác định
-KL/TW Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp
2389/QĐ-TTg
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công
1849/QĐ-BTC
Ngày ban hành 30/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
20-NQ/TW về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
108/KH-UBND
Ngày ban hành 28/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
quyết 20/NQ-TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940