Tìm văn bản "23/2014/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và tài sản
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về định lượng kết quả của tiêu chí xếp loại học lực và xếp loại hạnh
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND mức chi ngân sách hỗ trợ sản xuất lúa theo 42/2012/NĐ-CP Bình Thuận
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Quy định chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối với đối tượng bảo trợ xã hội và
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về mức chi từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương sản xuất
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, sư dụng, khai thác, bảo trì, và kết cấu hạ
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về phân cấp trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Nam Định : Ban hành Quy định diện tích đất ở tối thiểu
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2014/QĐ-UBND quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND điều chỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư xã xây dựng
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND bổ sung quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm trong báo cáo về tình hình
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về trách nhiệm, cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công, viên chức
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND thành lập mạng lưới cộng tác viên khuyến công Bà Rịa Vũng Tàu
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, máy thủy, phần
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về công tác thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội trên địa
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để phát triển
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND phân cấp quản lý công chức xã phường thị trấn Bắc Kạn
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND giá bổ sung dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở nhà nước Kiên Giang
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về mức học phí năm học 2014-2015 đối với trường đại học, cao đẳng thuộc
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND công nhận gia đình văn hóa xã văn hóa nông thôn mới Đắk Nông
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND quy định phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 39/2013/QĐ- UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung Quy định tiêu chuẩn công nhận Danh hiệu “Làng
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công bố, niêm yết và báo cáo kết quả thực hiện kiểm
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan hành
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký đất đai Bến Tre
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND thành lập mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162