Tìm văn bản "29/2011/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về Quy định biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 47/2010/QĐ-UBND về giá đất năm 2011 thuộc tỉnh
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về chế độ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND Quy định về cơ chế ưu đãi đầu tư phát triển và quản lý quỹ nhà ở xã hội
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND quy định phân khu vực, phân loại đường phố và phân vị trí đất năm 2012
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về Quy định quản lý nhà nước thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán và giá hợp đồng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đối với trường mầm non, phổ thông công lập năm
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Nội vụ tỉnh Bình
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi và chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về Quy định việc khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Ban hành Quy định về biện pháp quản lý thu
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, Khen thưởng của tỉnh Bình Thuận
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND chính sách đối với Trường Đại học Hà Tĩnh giai đoạn 2011 2015
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND Quy định cước phí vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Thái
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa các
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất, mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác ban hành
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND hủy bỏ một phần Quyết định 54/2007/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND quy định mối quan hệ công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban, ngành và
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, mô tô, gắn
51/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 29/2011/QĐ-UBND
25/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2011/QĐ-UBND Quy định về quy trình ban hành văn
03/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2011/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo
26/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật kèm theo Quyết định 29/2011/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162