tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "29/2012/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện và xã trên
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND Quy định về quản lý, thu, nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy định kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, hoàn thiện và kiểm
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định phạm vi khu vực nội thành áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện thuỷ nội địa và tính
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công sang trường Trung học
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp Giấy
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 7550/1998/QĐ-UB về việc thành lập ban điều hành dự án
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy định cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2012
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy định bồi thường nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và tài
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND Quy định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản; phí
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức biên chế Chi cục Quản lý Biển Đảo Ninh Bình
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về danh mục và mức thu dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : Ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức hỗ trợ của tỉnh cho những người hoạt động không chuyên
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy định hỗ trợ đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy định tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
11/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND Cần Thơ ban hành
35/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 29/2012/QĐ-UBND
10/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy định luân chuyển hồ sơ xác
11/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về phạm vi khu vực nội thành áp dụng
87/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
hình “một cửa liên thông” tại Văn phòng Phát triển kinh tế (kèm theo Quyết định 29/2012/QĐ-UBND) do
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940