tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "45/2013/QĐ-"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND bổ sung giá đất nông thôn khu vực I Lào Cai
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND Quy định thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND bảng đơn giá thu gom, vận chuyển và chôn lấp rác thải đô thị tỉnh Ninh
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND về Quy định quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND về Quy định quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/10/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND về Danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn
3922/BCT-BGMN
Ngày ban hành 09/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3922/BCT-BGMN 2014 thực hiện 45/2013/-TTg điều hành hoạt động cửa khẩu biên giới đất
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công, viên chức làm công tác công nghệ
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND sửa đổi Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 45/2013/-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre : Về việc tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 45/2013/-UBND sửa đổi Quyết định 26/2013/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng và
45/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành 25/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 45/2013/-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động
45/2013/QĐ.UBND.VX
Ngày ban hành 20/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/.UBND.VX về mức chi phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia quản lý Trung tâm
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND về thẩm quyền thẩm tra thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, quy mô công
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND bổ sung Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 45/2013/-UBND về quy định đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND sửa đổi Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất Hà Tĩnh
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND về Quy chế phối hợp quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND sửa đổi Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND sửa đổi Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về lập dự toán, chi sử dụng và quyết
45/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2013/-UBND bổ sung giá đất ở nông thôn khu vực I tại Phụ lục 03 kèm theo Quyết định
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162