HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2014/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

CƠ CHẾ HỖ TRỢ VÀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ, SIÊU THỊ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2014-2020

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét Tờ trình số 2279/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua và ban hành Nghị quyết về Cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Thông qua Cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020 với các nội dung sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát: Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa, làm đòn bẩy kích thích sản xuất, tiêu dùng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

b) Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo chợ tại các xã điểm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, khu vực thành thị, trung tâm huyện nhằm tạo điểm nhấn, trọng tâm về phát triển thương mại dịch vụ của từng khu vực và ảnh hưởng lan tỏa đối với các vùng lân cận; chợ đầu mối bán buôn, trong đó tập trung đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản, hải sản nhằm từng bước hình thành điểm tập kết và lưu chuyển hàng hóa cấp vùng, đồng thời giải quyết đầu ra cho hàng nông hải sản; phát triển các loại hình thương mại hiện đại bao gồm: Trung tâm thương mại, siêu thị,... tại các khu vực thành thị, khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung và thị trấn thuộc các huyện.

Giai đoạn từ nay đến năm 2015, ưu tiên hỗ trợ đầu tư hạ tầng thương mại cho các xã điểm trong chương trình xây dựng nông thôn mới; chú trọng bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp, cải tạo các chợ hiện có; việc đầu tư xây dựng mới chỉ được thực hiện sau khi đã khảo sát chặt chẽ hiện trạng, nhu cầu, tập quán trao đổi hàng hóa của người dân tại khu vực dự kiến đầu tư xây dựng công trình (theo quy hoạch) nhằm tránh lãng phí nguồn lực và phát huy hiệu quả công trình sau khi đầu tư.

2. Phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng

a) Phạm vi, đối tượng áp dụng

Nhà đầu tư (kể cả UBND cấp huyện, xã) có khả năng thực hiện việc đầu tư xây mới siêu thị, trung tâm thương mại hoặc đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp chợ trên địa bàn tỉnh (không phân biệt nhà đầu tư trong hay ngoài địa bàn tỉnh Quảng Nam).

b) Điều kiện áp dụng

- Các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp phải thống nhất với Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến 2025.

- Các dự án đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại phải đảm bảo các tiêu chí quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại.

- Nhà đầu tư phải cam kết hoàn thành việc xây dựng bảo đảm tiến độ và chất lượng theo đúng dự án đã được phê duyệt.

3. Nội dung cơ chế, chính sách

Ngoài các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Trung ương, nhà đầu tư khi đầu tư xây mới siêu thị, trung tâm thương mại hoặc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn được hưởng các cơ chế, chính sách sau:

a) Chính sách khuyến khích

- Thực hiện chính sách xã hội hóa việc đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác và quản lý đối với chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thông qua các nhà đầu tư. Việc giao đất xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại phải đảm bảo quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

- Khuyến khích nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác và quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Nhà đầu tư được kinh doanh khu phố thương mại bằng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; nhà đầu tư được phép chuyển nhượng khu phố thương mại trong phạm vi, quy mô và thời hạn do cấp có thẩm quyền quy định.

b) Hỗ trợ đầu tư

- Nhà nước thu hồi đất và giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư (địa điểm theo quy hoạch được duyệt).

- Nhà nước bảo đảm đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu đến chân tường rào công trình chợ, siêu thị và trung tâm thương mại.

- Ngoài ra, nhà đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ tại khu vực nông thôn, miền núi, sau khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo các mức sau:

Mức hỗ trợ bằng 20% so với tổng mức đầu tư (riêng khu vực miền núi là 25%) và không quá 03 tỷ đồng đối với chợ hạng I; 02 tỷ đồng đối với chợ hạng II; 01 tỷ đồng đối với chợ hạng III.

4. Kinh phí thực hiện

Hằng năm, căn cứ kế hoạch phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và khả năng cân đối ngân sách tỉnh bố trí tối thiểu 10 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương và nhà đầu tư trong việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn, trong đó giai đoạn từ nay đến năm 2015 ưu tiên hỗ trợ đầu tư hạ tầng thương mại cho các xã điểm trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế và quy định pháp luật quy định cụ thể phạm vi, quy mô và thời hạn nhà đầu tư được phép kinh doanh khu phố thương mại, cơ chế phân bổ, quản lý nguồn thu từ hoạt động kinh doanh khu phố thương mại sau khi giao cho nhà đầu tư thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang