ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2014/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ĐÃ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2013/QĐ/UBND NGÀY 18/12/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản năm 2006;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 về Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư; Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐTngày 27/01/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT;

Căn cứ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh tại Tờ trình số 841/TTr- SKHĐT ngày 01/7/2014 và ý kiến thẩm tra của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh tại Văn bản số 191/STP-XDVB ngày 23/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ/UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị, nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác tại Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên vẫn giữ nguyên hiệu lực thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức và cá nhân có liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH. nghĩa, TH2b;
 truongtx.QĐ33/50b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2013/QĐ/UBND NGÀY 18/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Điều 1. Bổ sung Điều 19b vào Quy định về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ/UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên như sau:

Điều 19b. Trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

1. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

a) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

In, sao và gửi quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án đến các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ trì, đôn đốc các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã và nhà đầu tư thực hiện các nội dung công việc sau khi có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Đôn đốc và yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư (kể cả bản sao) đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh sau khi có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tổ chức thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư về đất đai, tài nguyên và môi trường liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong lĩnh vực đất đai, khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường khi thu hồi.

- Đề xuất phương án xử lý báo cáo cấp có thẩm quyền hoặc xử lý theo thẩm quyền nếu các nhà đầu tư vi phạm các quy định trong lĩnh vực đất đai, khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường mà Nhà đầu tư chưa hoàn thành trong thời gian dự án hoạt động hoặc phát sinh sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hiệu lực của dự án.

- Hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định nếu có (đối với trường hợp được chấp thuận chủ trương chuyển mục đích thực hiện dự án khác).

d) Sở Xây dựng.

- Tổ chức thực hiện việc thu hồi Giấy phép xây dựng và các văn bản, tài liệu có liên quan khác trong lĩnh vực ngành xây dựng; quản lý quy hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

e) Sở Tài chính.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán và hải quan liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động của dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong lĩnh vực quản lý tài chính và các hoạt động tài chính khác của chủ đầu tư sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạn động của dự án.

g) Cục Thuế tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan về việc quyết toán các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đối với Nhà đầu tư sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

h) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Đưa tin về các Nhà đầu tư, các dự án đầu tư sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

i) Các Sở, Ban, ngành có liên quan khác.

Các Sở, Ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các nội dung, công việc liên quan đến ngành khi có yêu cầu.

k) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

- Chịu trách nhiệm quản lý đất đai, tài nguyên và các hạng mục khác của dự án đã đầu tư trên địa bàn sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động của dự án.

- Chủ trì việc dừng ngay các hoạt động của Dự án, nhà đầu tư; Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan của tỉnh trong việc thống kê các công việc, hạng mục, chi phí đầu tư mà nhà đầu tư đã làm, đã giải ngân báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động của dự án.

- Phối hợp giải quyết yêu cầu của các Sở, Ban, ngành liên quan và kiến nghị của chủ đầu tư liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động của dự án trên địa bàn bàn quản lý theo thẩm quyền.

- Thực hiện việc thu, quyết toán các nghĩa vụ tài chính, thuế và phí liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động của dự án theo thẩm quyền.

- Xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm liên quan đến việc thực hiện các hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Các nội dung công việc khác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của Nhà đầu tư.

a) Chấp hành nghiêm các quy định của Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hiệu lực dự án.

b) Chấm dứt mọi hoạt động của dự án ngay sau khi có quyết định thu hồi.

c) Khẩn trương di dời, tháo dỡ, thanh lý các tài sản đã đầu tư (nếu có).

d) Khắc phục môi trường khi di dời, thanh lý, tháo dỡ tài sản.

e) Bàn giao lại mặt bằng và toàn bộ hồ sơ, các giấy tờ khác liên quan của dự án cho UBND các huyện, thành phố, thị xã.

g) Thực hiện việc quyết toán đầy đủ nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ tài chính khác của dự án đối với Nhà nước.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc cần sửa đổi bổ sung gửi Sở kế hoạch và Đầu tư kịp thời tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ sung hoặc sửa đổi./.