VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 242/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày 14 tháng 6 năm 2014, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố, cùng dự làm việc với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quốc phòng, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 và một số kiến nghị, ý kiến của các Bộ, cơ quan và ý kiến phát biểu bổ sung của đồng chí Bí thư Thành ủy, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và quân dân thành phố Đà Nẵng trong điều kiện khó khăn chung, kinh tế - xã hội của Thành phố 6 tháng đầu năm 2014 tiếp tục phát triển nhanh và bền vững; so với cùng kỳ năm 2013 tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng 9,2%, kim ngạch xuất khẩu đạt 543,5 triệu USD tăng 10,1%, kim ngạch nhập khẩu đạt 491,2 triệu USD tăng 6,5%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.671,28 tỷ đồng bằng 48,6 dự toán ngân sách năm; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội và bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm phát triển; công tác giảm nghèo thực hiện tốt, an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

2. Về công tác đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp: Thành phố đã triển khai tốt Phương án sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc thành phố quản lý. Các doanh nghiệp trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phát triển đến 2015, tầm nhìn 2020, chủ yếu tập trung các giải pháp về tổ chức bộ máy, xây dựng cơ chế quản lý, điều hành, tìm kiếm giải pháp về thị trường, lĩnh vực đầu tư phù hợp,... qua đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

3. Về công tác xây dựng nông thôn mới: Sau 03 năm triển khai thực hiện Chương trình Nông thôn mới, thành phố đã thực hiện tốt Chương trình với việc huy động tổng kinh phí đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Đến nay Thành phố có 02 xã hoàn thành xã nông thôn mới là xã Hòa Châu và Hòa Tiến đạt 19 tiêu chí; các xã khác đạt từ 11 đến 15 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người nông thôn đạt 20,86 triệu đồng.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ mà Thành phố đã đặt ra cho năm 2014 và những năm tiếp theo, Thành phố cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động các phương án đối phó với tình hình phức tạp có thể xảy ra; chú trọng công tác kinh tế đối ngoại;

2. Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Thành phố đã đề ra;

3. Tiếp tục bám sát phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và 2015 của cả nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

4. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu và có chính sách cụ thể để phát triển công nghiệp phụ trợ; phát triển mạnh ngành dịch vụ du lịch có giá trị gia tăng cao và công nghệ cao, hình thành trung tâm du lịch dịch vụ ven biển lớn tầm cỡ quốc gia và khu vực;

5. Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là công tác quản trị doanh nghiệp, tập trung đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục;

6. Quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc; quản lý trật tự đô thị, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống và phát triển con người phù hợp với văn minh đô thị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Về sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ: Giao Bộ Tài chính sơ kết, đánh giá báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg; trong khi chưa sơ kết, đánh giá lại, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cáctổ chức tín dụng thực hiện Quyết định, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành và phù hợp với năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng.

2. Về hỗ trợ Thành phố được bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng từ nguồn thu về cổ phần hóa chưa nộp về Trung ương: Giao Bộ Tài chính căn cứ quy định hiện hành xem xét, xử lý kiến nghị này của Thành phố; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về cho phép Thành phố được cân đối ngân sách địa phương để ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố hỗ trợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu với lãi suất ưu đãi: Giao Bộ Tài chính xem xét, xử lý và trả lời cho Thành phố; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (Dự án Nhà thi đấu Thể dục Thể thao thành phố; Dự án cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý): Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8746/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 10 năm 2013 và Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 05 tháng 5 năm 2014; nghiên cứu, có phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Thành phố bảo đảm phù hợpvới khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; trước mắt rà soát, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ứng trước một phần vốn trong năm 2014 để Thành phố thực hiện.

5. Về bố trí vốn đối với Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng: Thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8745/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 10 năm 2013 và Thông báokếtluận số 186/TB-VPCP ngày 05 tháng 5 năm 2014.

6. Về bố trí vốn đối với các dự án đê, kè phòng chống lụt bão khắc phục hậu quả cơn bão số 11 năm 2013 (Đê kè sông Hàn đoạn qua khu phức hợp thương mại Bình Hiên - Bình Thuận: 20 tỷ đồng; Đê kè sông Hàn đoạn từ Sông Thu đến cầu Nguyễn Văn Trỗi: 20 tỷ đồng; Kè khẩn cấp chống sạt lở bờ sông Túy Loan đoạn hạ lưu cầu sắt: 15 tỷ đồng; Nâng cấp đê kè vùng cửa sông Hàn đoạn Nam Tuyên Sơn - Hòa Hải: 15 tỷ đồng): Đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xử lý.

7. Về bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông ảnh hưởng đến an sinh xã hội (dự án đường ô tô đến trung tâm xã giai đoạn II; dự án đường nối từ đường Lê Trọng Tấn - Tôn Đản đi quốc lộ 14; Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hòa Thọ Tây đi Hòa Nhơn giai đoạn II): Thành phố nghiên cứu, lựa chọn hạng mục cấp bách, phân kỳ đầu tư phù hợp, chủ động sử dụng số vốn đã được bố trí và cân đối ngân sách địa phương để thực hiện; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ứng trước một phần trong kế hoạch vốn 2015 để hỗ trợ Thành phố triển khai các dự án.

8. Về ứng trước 11 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ còn lại trong 6 tháng cuối năm 2014 để Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2015: Đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

9. Về giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi để xây dựng đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện, kênh mương thủy lợi trong năm 2014 là 260 tỷ đồng: Giao Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

10. Về kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đối với số vốn chưa giải ngân hết thuộc kế hoạch vốn năm 2012 của dự án Đường cơ động bán đảo Sơn Trà thuộc nguồn vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo (5,964 tỷ đồng): Thành phốthực hiện theo Công văn số 329/BTC-VI ngày 05 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính.

11. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014 đối với số vốn chưa giải ngân hết thuộc kế hoạch vốn năm 2013 của các dự án: đường nối Hòa Thọ Tây đi Quốc lộ 14B (0,83 tỷ đồng); đường nội thị quận Liên Chiểu (4,763 tỷ đồng).

12. Về bổ sung chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 03 khu tái định cư phục vụ dự án vào tổng mức đầu tư Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và sử dụng từ nguồn vốn đối ứng của Dự án; đồng thời cho phép Thành phố ứng 286,2 tỷ đồng từ nguồn vốn đối ứng của Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Đồng ý chủ trương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 05 tháng 5 năm 2014.

13. Về việc sớm ban hành Nghị định về một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng; di dời ga đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố; xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại Đà Nẵng: Đồng ý, Ủy bannhân dân thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

14. Về các vướng mắc liên quan triển khai các dự án theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 vàdự án bán thí điểm nhà ở xã hội: Giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn Thành phố giải quyết các vướng mắc nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

15. Về bố trí vốn để triển khai Đề án hỗ trợcải thiện nhà ở cho gia đình có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ: Đồng ý, Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, xử lý cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

16. Về xử lý cho Thành phố vay tồn ngân kho bạc theo đề nghị với hạn mức bình quân là 500 tỷ đồng: Giao Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho Thành phố.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP. Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
Thư ký PTTg Vũ Văn Ninh, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, NC, KGVX, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục