ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 4 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2014, TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Công văn số 1014/BNN-TCTL ngày 25/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2014, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 63/TTr-SNN&PTNT ngày 15/4/2014, Chủ tịch UBND tỉnh, ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2014, tỉnh Thanh Hóa, bao gồm các nội dung như sau:

I. Chủ đề của “Tuần lễ”

Chủ đề của “Tuần lễ” năm 2014: “Tăng cường quản lý khai thác các công trình cấp nước và vệ sinh hiệu quả, bền vững”

II. Mục tiêu.

1. Mục tiêu chung:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy nội lực của cộng đồng đối với việc xây dựng, sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, công trình vệ sinh và cải thiện môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống;

- Tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, có hiệu quả:

+ Huy động nguồn lực từ cộng đồng, ứng dụng công nghệ phù hợp, giá thành hạ, sử dụng lâu bền các công trình cấp nước và vệ sinh, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

+ Sửa chữa, cải tạo, khôi phục các công trình cấp nước và vệ sinh nhằm tăng thêm số người được sử dụng nước sạch, tăng thêm số nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh; tổ chức xây dựng mới các công trình cấp nước và vệ sinh; đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý chất thải, nâng cao chất lượng môi trường sống; nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác nước sạch và vệ sinh môi trường;

+ Góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn năm 2014 là: Tăng thêm 2,3% số người được cấp nước hợp vệ sinh; 8,4% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, 2,7% số hộ có chuồng trại hợp vệ sinh; 1,3% số công trình công cộng (nhà trẻ, mẫu giáo, trường học), 10,5% số trạm y tế được cấp nước sạch và có nhà tiêu hợp vệ sinh;

- Đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý chất thải, rác thải, nước thải, cải tạo cảnh quan môi trường, phòng chống dịch bệnh, nhất là đối với vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ lụt, hạn hán;

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của các ngành, các cấp và nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác nước sạch và vệ sinh môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể:

- 27/27 huyện, thị xã, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn có kế hoạch và tổ chức ra quân triển khai thực hiện "Tuần lễ";

- 100% số nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất tổ chức rà soát lại công tác giải quyết chất thải sản xuất của đơn vị mình, có biện pháp tăng cường chất lượng xử lý chất thải bảo vệ môi trường;

- Trên 85% số hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, trường học tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ".

III. Thông điệp hưởng ứng “Tuần lễ” năm 2014. (Có phụ lục kèm theo).

IV. Những hoạt động trong “Tuần lễ”

1. Hoạt động cụ thể:

a) Đối với các hoạt động về nước sinh hoạt:

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, vận hành, khai thác các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn huyện, xã đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả bền vững.

- Tổ chức tham quan công trình cấp nước trên địa bàn kết hợp tuyên truyền vận động cộng đồng bảo vệ và quản lý công trình cấp nước và huy động cộng đồng tham gia đóng góp xây dựng công trình cấp nước trên địa bàn.

- Tổ chức trình diễn, hướng dẫn các giải pháp xử lý nước đơn giản giá thành hạ để nhân dân chủ động cải thiện nguồn nước mỗi khi gặp thiên tai, hạn hán, đặc biệt ở những vùng gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nước;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật, chất lượng nước, hiệu quả sử dụng công trình (được xây dựng bằng tất cả các nguồn vốn khác nhau), có biện pháp tăng cường quản lý, bảo trì và phát huy hiệu quả sử dụng công trình.

- Tổ chức ra quân Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT năm 2014, tổ chức mít tinh phát động với sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân.

- Phát động toàn dân tham gia làm vệ sinh, sửa chữa cải tạo, làm mới các công trình cấp nước sinh hoạt đạt các tiêu chí của Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và VSMTNT.

b) Đối với công tác vệ sinh môi trường:

- Phổ biến các giải pháp công nghệ đơn giản để xử lý phân, nước thải, rác thải; hướng dẫn các biện pháp tiêu hủy gia súc, gia cầm chết do dịch bệnh để không gây ô nhiễm môi trường nhằm tránh nguy cơ truyền bệnh từ gia súc sang người;

- Kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình vệ sinh như nhà tiêu, chuồng trại theo Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và VSMTNT; giải quyết nước thải, rác thải trong tất cả cơ quan công sở, doanh trại, trường học, khu tập thể và các hộ gia đình;

- Kiểm tra hoạt động đánh giá tác động môi trường, đề ra những giải pháp cụ thể giải quyết vấn đề chất thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chế biến, chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tổ chức lực lượng quần chúng tập trung giải quyết dứt điểm những tụ điểm tồn đọng phân, nước thải, rác thải trong địa bàn; cải tạo hoặc xây dựng mới những nơi chứa, xử lý chất thải; nạo vét, khơi thông hoặc làm mới cống rãnh thoát nước trong các khu dân cư;

- Tổ chức trồng thêm nhiều cây xanh tại những nơi công cộng, ven đường giao thông, tại cơ quan công sở, khu tập thể và hộ gia đình.

c) Công tác thông tin, truyền thông:

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố tổ chức treo băng rôn, biểu ngữ, panô áp phích tại các công sở, nơi công cộng, những tuyến giao thông chính nhằm tạo khí thế và động viên mọi người tích cực hưởng ứng "Tuần lễ";

- Các cơ quan thông tin - tuyên truyền (Các báo, Đài PT - TH ), ngành Văn hóa Thông tin từ tỉnh đến cơ sở, tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác nước sạch và VSMT. Kịp thời đưa tin phản ánh những hoạt động, biểu dương người tốt việc tốt, phê phán những việc làm ảnh hưởng xấu tới nguồn nước và môi trường sinh thái, thiếu trách nhiệm trong "Tuần lễ" nói riêng và trong công tác nước sạch và VSMT nói chung. Hoạt động này được thực hiện trong “Tuần lễ” và duy trì trong cả năm;

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Hội và đoàn thể quần chúng có kế hoạch phối hợp với Ban điều hành các cấp, huy động hội viên và toàn dân tích cực làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm xây dựng nếp sống vệ sinh gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa hàng ngày phát các "Thông điệp về nước sạch và VSMT", đưa các tin bài về hoạt động của “Tuần lễ” từ ngày ra quân đến Ngày Môi trường Thế giới 5/6 và tiếp tục thông tin trong cả năm.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn có kế hoạch tổ chức cho các đài truyền thanh, truyền hình, các phương tiện thông tin xã, phường phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành các cấp, tổ chức phát, đưa tin bài thường xuyên và kịp thời, tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của "Tuần lễ" cũng như công tác nước sạch và VSMT trong cả năm;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch và VSMT bằng các hình thức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, sáng tác bài hát, thơ, văn...

2. Công tác tổ chức chỉ đạo:

a) Ban điều hành Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Ban điều hành tỉnh):

- Ban điều hành tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các huyện, thị, thành phố và các đơn vị trong tỉnh;

- Văn phòng thường trực Ban điều hành tỉnh gửi kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh và mẫu biểu kiểm tra đến Ban điều hành các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành trong tỉnh; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện.

b) Ban điều hành huyện, thị, thành phố:

- Lập kế hoạch hành động, xác định mục tiêu cụ thể, tổ chức các hoạt động trọng điểm, huy động lực lượng thực hiện và phân công cán bộ kiểm tra, giám sát, đánh giá trên địa bàn;

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền như: truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, panô áp phích với nội dung các thông điệp của "Tuần lễ" tại các công sở, nơi công cộng, đường giao thông trong địa bàn;

- Mỗi địa phương từ các huyện, thị xã, thành phố đến các phường, xã, thị trấn trong toàn tỉnh, trên cơ sở điều kiện cụ thể của mình mà chọn điểm để tổ chức lễ ra quân điểm hưởng ứng "Tuần lễ" một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí. Sau lễ ra quân, tiến hành ngay các hoạt động cụ thể theo kế hoạch của "Tuần lễ" và duy trì hoạt động đến ngày Môi trường Thế giới (05/6/2014);

- Ban điều hành cấp huyện và xã tổ chức bộ phận thường trực giúp việc Ban điều hành, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị đóng trên địa bàn và phối hợp với đoàn kiểm tra của Ban điều hành tỉnh, thực hiện tốt "Tuần lễ" tại địa phương mình. Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả, tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo gửi về Ban điều hành tỉnh;

V. Thời gian thực hiện “Tuần lễ”

1. Thời gian triển khai thực hiện:

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 25/4/2014 đến ngày 15/5/2014 và kéo dài tới ngày Môi trường thế giới 05/6/2014 (Có thể lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương…).

2. Thời gian kiểm tra, báo cáo:

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban điều hành cấp huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường của địa phương và báo cáo gửi về Văn phòng thường trực Ban điều hành tỉnh trước ngày 20/5/2014 (Địa chỉ: Số 8 Lê Văn Hưu - Phường Tân Sơn - TP. Thanh Hóa).

Điện thoại: 0373.756.339 - 0373. 852.622 ; Fax: 0373.852.622.

Email: ttn_thanhhoa@yahoo.com.vn

- Văn phòng thường trực Ban điều hành tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 10/6/2014 để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

PHỤ LỤC:

THÔNG ĐIỆP CỦA TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2014, TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 25/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

2. Tăng cường quản lý khai thác các công trình cấp nước và vệ sinh hiệu quả, bền vững.

3. Tham gia bảo vệ và quản lý công trình cấp nước và vệ sinh là trách nhiệm của mỗi người dân.

4. Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường và góp phần xây dựng nông thôn mới.

5. Toàn dân tích cực hưởng ứng lời kêu gọi vệ sinh yêu nước của Bác Hồ.

6. Vận hành, bảo quản tốt công trình cấp nước và vệ sinh là phát huy hiệu quả đầu tư và chống lãng phí.

7. Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần phòng chống dịch bệnh.

8. Vì sức khỏe và vẻ đẹp của bạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

9. Xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh là bảo vệ sức khỏe gia đình bạn, góp phần bảo vệ môi trường và nguồn nước.