ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2014

Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, khó lường; đặc biệt những tháng đầu năm 2014, đã xuất hiện những biểu hiện bất thường của thời tiết: Thiếu nước, khô hạn cho sản xuất; rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết, thủy văn trong mùa mưa, bão năm 2014 sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Để chủ động ứng phó kịp thời, triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, lụt bão gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 1074/CT-BNN-TCTL ngày 01/4/2014 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2014; số 910/CT-BNN-TCTL ngày 14/3/2014 về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2014.

- Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão-Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, phân công nhiệm vụ cụ thể và địa bàn phụ trách cho từng thành viên; tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống lụt bão năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014 của ngành, địa phương mình. Yêu cầu công việc này xong trước ngày 30/4/2014.

- Rà soát, xây dựng lực lượng quản lý chuyên trách, đủ năng lực để quản lý hồ, đập, đê điều và các công trình thủy lợi khác; tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống lụt bão (đê, kè, cống dưới đê, hồ đập... ), các tuyến đường giao thông, cầu cống; xác định rõ các khu vực trọng điểm xung yếu cần bảo vệ, trên cơ sở đó chỉ đạo khắc phục, xử lý ngay các công trình có nguy cơ gây mất an toàn trước mùa mưa lũ; xây dựng phương án phòng chống lụt bão chi tiết, cụ thể, sát với thực tế cho tất cả các công trình, đặc biệt phải kèm theo phương án sơ tán dân; đối với các hồ chứa phải xây dựng phương án tích nước hợp lý, tuyệt đối không tích nước đối với các hồ chứa không đảm bảo an toàn; bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra trước và sau mưa lũ, tuần tra canh gác trong khi mưa lũ; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư dự trữ, phương tiện và dự phòng kinh phí để sẵn sàng đáp ứng với khả năng cao nhất khi có sự cố thiên tai xảy ra theo phương châm”bốn tại chỗ”. Trong đó yêu cầu:

+ UBND các huyện Tam Nông, Hạ Hòa và thành phố Việt Trì: Tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung phương án trọng điểm chống tràn đê tại các vị trí: K52, 0÷K69, 0 đê hữu Thao thuộc huyện Tam Nông; K1, 0-: -K19 đê tả Thao thuộc huyện Hạ Hòa và tại các cửa khẩu thuộc phường Minh Nông, Tiên Cát, Bến Gót, thành phố Việt Trì. Yêu cầu công việc này phải thực hiện xong trước ngày 05/5/2014.

+ UBND các huyện, thành, thị: Chỉ đạo, tổ chức lực lượng, kiểm tra nghiêm ngặt việc bảo dưỡng, quản lý vận hành các cống dưới đê và hồ chứa; tuần tra canh gác đê theo cấp báo động để phát hiện và xử lý sự cố công trình đê điều kịp thời ngay từ giờ đầu; bảo đảm chế độ thông tin liên lạc thông suốt và chế độ thông tin báo cáo thường xuyên, đột xuất trong mùa mưa lũ theo quy định.

+ Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ và các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác công trình thủy lợi: Kiểm tra, vận hành điều tiết các hồ chứa theo quy trình đã được phê duyệt, bao gồm cả việc phối hợp giữa đơn vị quản lý hồ chứa và chính quyền địa phương trong công tác vận hành hồ chứa; rà soát, đánh giá những nội dung không phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo vận hành an toàn cho công trình và vùng hạ du; lập, phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi (hồ, đập, cống, tràn, trạm bơm... ) theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2009/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 31/5/2014.

- Tổ chức tập huấn, diễn tập phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014:

+ Về tập huấn: Yêu cầu tập huấn cấp tỉnh và cấp huyện phải xong trước ngày 05/5/2014. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng tài liệu tập huấn và hướng dẫn cấp huyện thực hiện.

+ Về diễn tập: Yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức diễn tập cho sát với loại hình thiên tai ở từng địa phương, đơn vị (các huyện miền núi tổ chức diễn tập phòng, chống sạt lở, lũ ống, lũ quét, sự cố tràn vỡ hồ, đập,... ), thời gian diễn tập phải xong trước ngày 15/6/2014.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành và địa phương quản lý, cụ thể:

+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống lụt bão, bảo vệ công trình thủy lợi; các hoạt động thăm dò khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản, cát, sỏi trái phép, thực hiện không đúng quy trình khai thác gây ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ, mất an toàn công trình, đê điều, hồ đập, tính mạng tài sản của nhân dân.

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo thực hiện phương án phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn của ngành, địa phương cơ sở;

+ Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tu bổ, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng đê, kè, cống, công trình hồ đập, hệ thống tiêu thoát lũ và các công trình có liên quan đến đê điều đảm bảo chất lượng và kịp thời đưa công trình vào chống lũ trước ngày 31/5/2014. Đối với công trình chưa hoàn thành, yêu cầu các nhà thầu thi công phải có phương án bảo đảm an toàn cho công trình, bố trí lực lượng trực ban để theo dõi và xử lý kịp thời sự cố khi có mưa, bão, lũ xảy ra;

+ Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo tình hình thiên tai, lũ bão; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai và biện pháp, phòng, tránh, chống;

Khi thiên tai, bão, lũ xảy ra: Phải chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện theo kế hoạch, phương án tham gia cứu hộ đê, hồ, đập và tìm kiếm cứu nạn kịp thời ngay từ giờ đầu nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc, giao thông thông suốt, an toàn trong sử dụng điện, đảm bảo an ninh trật tự, không để dịch bệnh trên vật nuôi và trên người lây lan trên diện rộng tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Công tác thăm hỏi, động viên, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống, hướng dẫn khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ phải đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả.

2. Thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh và thành viên Phân ban tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công; chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống do lũ, bão, thiên tai gây ra.

3. Đài Phát thanh truyền hình, Báo Phú Thọ: Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc và các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, kiến thức về phòng chống lụt bão, quản lý đê điều. Thông tin kịp thời các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, tình hình thiên tai, lũ bão, các nội dung về công tác phòng chống lụt bão của tỉnh.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân, Hội chữ thập đỏ cấp tỉnh: Chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão ở địa phương; tích cực tham gia và vận động tham gia công tác cứu trợ nhân đạo; thực hiện tiếp nhận và cấp phát các nguồn cứu trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách góp phần khắc phục nhanh hậu quả thiên tai trên địa bàn.

5. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh: Thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thiên tai; chủ động, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, lực lượng để tham gia vào công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của bão, lụt khi được sự huy động của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Yêu cầu Giám đốc các các Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung trên. /.

 

 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo PCLB TW;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể nhân dân cấp tỉnh;
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc;
- Các thành viên: BCH PCLB tỉnh; Phân BCH TKCN tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ;
- CVP và các PCVP;
- Lưu VT, NCTH. (KT5-110b)

CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh