ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 731/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG BỆNH XÁ H32 TẠI MỘT PHẦN TIỂU KHU 150A, PHƯỜNG 8, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMTngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị đinh số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng bệnh xá H32 họp ngày 21/02/2014 tại thành phố Đà Lạt;

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng bệnh xá H32 đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm văn bản số 280/BCH-PHC ngày 1/4/2014 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 218/TTr-STNMT ngày 07/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng bệnh xá H32 tại một phần tiểu khu 150A, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông (sau đây gọi là Dự án) được lập bởi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi là Chủ dự án) với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phạm vi, quy mô của Dự án:

- Tổng diện tích 9.777 m2 (diện tích xây dựng 2.066,38 m2)

- Quy mô 60 giường bệnh, gồm: 24 giường điều trị nội trú và các khoa phòng phục vụ công tác tiếp nhận, cấp cứu thương bệnh binh.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án:

a) Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường nêu tại báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. Đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về chất lượng các thành phần môi trường: đất, nước, không khí trong khu vực Dự án;

b) Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định;

c) Các chất thải phải đảm bảo được xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định hiện hành trước khi thải ra môi trường;

d) Thực hiện quản lý thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải thông thường, chất thải y tế và chất thải nguy hại tại đơn vị đúng quy định, đảm bảo không phát sinh ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.

e) Tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, xử lý lượng chất thải nguy hại phát sinh theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại hiện hành;

3. Các điều kiện kèm theo đối với Chủ dự án:

a) Đảm bảo các biện pháp về an toàn giao thông, an toàn lao động, an ninh trật tự xã hội và phòng chống cháy nổ cho Dự án.

b) Thực hiện phương án phối hợp với chính quyền địa phương trong giải quyết lao động, ưu tiên nhận lao động tại chỗ.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm

1. Lập, phê duyệt và niêm yết công khai tại UBND phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng kế hoạch quản lý môi trường của Dự án trước khi triển khai thực hiện.

2. Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xác nhận trước khi đưa Dự án vào vận hành chính thức.

3. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này và các yêu cầu khác liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thi công và vận hành dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với các Khoản 1 và 2 Điều 1 của Quyết định này, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để quyết định việc đầu tư Dự án; là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ủy nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Sở TNMT;
- UBND phường 8, TP. Đà Lạt;
- UBMT TQ VN phường 8, TP. Đà Lạt;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S