ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN”TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TRONG LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, VỆ SINH VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI VIỆT NAM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỖN HỢP GIỮA NORAD - KFW” TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 98/TTr-SNV ngày 25 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý tiểu dự án”Tăng cường năng lực trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam thuộc chương trình tín dụng hỗn hợp giữa Norad - KfW”, tỉnh Sơn La.

- Trụ sở làm việc: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La. Số 07, đường bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La.

- Thời gian thực hiện dự án: Theo Văn kiện ký kết của Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban quản lý tiểu dự án

Ban quản lý tiểu dự án”tăng cường năng lực trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam thuộc chương trình tín dụng hỗn hợp giữa Norad-KfW”, tỉnh Sơn La có nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong văn kiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm:

- Là đại diện cho cơ quan quản lý thực hiện dự án tại địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và làm đầu mối tại địa phương về các nội dung liên quan đến dự án, chịu trách nhiệm quản lý toàn diện và thực hiện các hoạt động của dự án.

- Phối hợp với Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU) xây dựng kế hoạch hoạt động của dự án tại địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch, hoạt động và ngân sách chi tiết của dự án tại địa phương trên cơ sở kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng năm của dự án, lập dự toán và báo cáo quyết toán hàng năm để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì tổ chức thực hiện hoạt động của dự án tại địa phương, bảo đảm đúng tiến độ, đạt được mục tiêu đặt ra.

- Quản lý tài chính, tài sản, cán bộ và thực hiện các thủ tục giải ngân theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy định của nhà tài trợ.

- Chuẩn bị báo cáo tiến độ và báo cáo hàng năm của dự án và đề xuất điều chỉnh cần thiết cho việc thực hiện dự án tại tỉnh đảm bảo theo quy định và thực tế triển khai. Chủ trì tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp sơ kết, tổng kết riêng của dự án tại địa phương.

- Báo cáo định kỳ đột xuất về kết quả tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành cho Ban quản lý dự án Trung ương, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

Điều 3. Ban quản lý tiểu dự án tại Sơn La dự án”Tăng cường năng lực trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam thuộc chương trình tín dụng hỗn hợp giữa Norad-KfW”, tỉnh Sơn La mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La và các Ngân hàng thương mại, sử dụng con dấu của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên môi trường đô thị Sơn La để phục vụ cho việc thực hiện chương trình, dự án phù hợp với quy định của pháp luật và văn kiện đã ký kết với nhà tài trợ.

Điều 4. Nhân sự Ban Quản lý tiểu dự án”Tăng cường năng lực trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam thuộc chương trình tín dụng hỗn hợp giữa Norad-KfW”, tỉnh Sơn La, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban quản lý tiểu dự án, kiêm nhiệm 20% thời gian cho dự án.

2. Ông Nguyễn Hoàng Điệp - Giám đốc Sở Xây dựng - Phó Trưởng Ban quản lý tiểu dự án, kiêm nhiệm 30% thời gian cho dự án.

3. Ông Trần Mạnh Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên môi trường đô thị Sơn La - Phó Trưởng Ban quản lý tiểu dự án, kiêm nhiệm 30% thời gian cho dự án.

4. Ông Phạm Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên Ban quản lý tiểu dự án, kiêm nhiệm 30% thời gian cho dự án.

5. Bà Phạm Thị Doan - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Ban quản lý tiểu dự án, kiêm nhiệm 30% thời gian cho dự án.

6. Ông Cầm Hạ Thiết - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên Ban quản lý tiểu dự án, kiêm nhiệm 30% thời gian cho dự án.

7. Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Thành viên Ban quản lý tiểu dự án, kiêm nhiệm 30% thời gian cho dự án.

8. Bà Tòng Thị Kiểu - Kế toán trưởng Công ty TNHH Nhà nước một thành viên môi trường đô thị Sơn La - Kế toán Ban quản lý tiểu dự án, kiêm nhiệm 30% thời gian cho dự án.

Điều 5. Trưởng Ban quản lý tiểu dự án”Tăng cường năng lực trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam thuộc chương trình tín dụng hỗn hợp giữa Norad-KfW” tỉnh có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Giao Trưởng Ban quản lý dự án báo cáo kết thúc, quyết toán chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và việc xử lý tài sản của Ban quản lý dự án đã hoàn thành, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định kết thúc dự án và giải thể Ban quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

 

 
 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 7;
- Lãnh đạo VP, phòng KTN;
- Lưu VT, NC, D30b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh