ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ XỬ LÝ RÁC THẢI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 154/2010/QĐ-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 95/STC-QLGCS ngày 15/01/2014 và Công văn số 508/STC-QLGCS ngày 07/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá xử lý rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ 01/4/2014 là: 329.000 đồng/tấn rác tươi (Ba trăm hai mươi chín ngàn đồng chẵn trên một tấn rác tươi).

Đơn giá này là mức giá tối đa và là cơ sở để chính quyền đô thị (thuộc các huyện), các thị xã và thành phố Huế căn cứ vào tình hình thực tế, mức độ hoàn thành công việc theo quy trình công nghệ được cấp thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo khối lượng rác chôn lấp nhỏ hơn 10%, xem xét lựa chọn các tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng kinh tế thực hiện dịch vụ xử lý rác thải đô thị theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch.

Đơn giá này được điều chỉnh khi có sự thay đổi về các chính sách do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc giá vật tư, nguyên liệu, nhân công hoặc chỉ số trượt giá hằng năm có biến động liên tục kéo dài trong thời hạn 60 ngày gây nên chênh lệch giá lớn: làm Đơn giá này giảm 10% trở lên hoặc tăng 20% trở lên.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, các thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách để thương thảo ký hợp đồng với đơn vị cung ứng dịch vụ đảm bảo tăng lượng rác thải đô thị được thu gom, xử lý, hạn chế chôn lấp.

2. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh đơn giá xử lý rác thải đô thị theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, các thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TC, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PCT Lê Trường Lưu