ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/KH-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2013-2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đạo giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhằm nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp, xây dựng nếp sống văn hóa, gắn với quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang ở vùng ven biển; nâng cao kiến thức, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ các đơn vị quân đội ở địa bàn này, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước;

- Nâng cao năng lực cho những người thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật gồm: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong các đơn vị quân đội; báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở các địa phương vùng biển. Phát triển, mở rộng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ quân đội và lực lượng dân quân tự vệ nói chung và bộ đội ở vùng ven biển nói riêng.

2. Yêu cầu

- Việc phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biển phải đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp với giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức công vụ;

- Phấn đấu đến năm 2016: đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, lực lượng dân quân tự vệ; đa số cán bộ, nhân dân đang cư trú, công tác ở các địa phương vùng biển được phổ biến giáo dục pháp luật;

- Các hoạt động triển khai Kế hoạch phải phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và đạt mục tiêu đã đề ra; gắn việc thực hiện kế hoạch với việc thực hiện các chương trình, đề án khác đang được triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương

II. PHẠM VI, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi

Kế hoạch được triển khai tại 14 xã, thị trấn vùng biển của 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải (gọi chung là 14 xã, thị trấn vùng biển) gồm: xã Đông Trà, Đông Hải, Đông Long, Đông Hoàng, Đông Minh, Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú (huyện Tiền Hải); xã Thụy Trường, Thụy Xuân, Thụy Hải, Thái Thượng, Thái Đô, Thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy).

2. Nội dung

Thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tập trung vào các nội dung như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020"; Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC 2002), Tuyên bố 1977, 1982, các Hiệp định luật pháp quốc tế về biển; Luật Biển Việt Nam, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biên giới quốc gia; chủ trương, chính sách pháp luật về biên giới quốc gia, Nghị định 161/2009/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển, Thông tư 89/2004/TT-BQP ngày 19/6/2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP; Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống mua bán người, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, luật pháp quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và các văn bản pháp luật khác có liên quan…

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân.

3. Đối tượng

Tất cả cán bộ, chiến sĩ quân đội, lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ và nhân dân ở 14 xã, thị trấn vùng biển.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị quân đội với các cơ quan khác trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biển:

- Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân tại 14 xã, thị trấn vùng biển. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn này;

- Đề cao trách nhiệm tham mưu của tổ chức pháp chế giúp lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải và Thái Thụy ký kết, ban hành chương trình, kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm và từng giai đoạn cho cán bộ, nhân dân các xã vùng biển; phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch bổ sung, ban hành các văn bản tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh gắn với phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biển;

- Tăng cường vai trò của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của hai huyện: Tiền Hải và Thái Thụy trong việc tham mưu, tư vấn, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân 14 xã, thị trấn vùng biển;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, từ năm 2013-2016

2. Điều tra, khảo sát và tham khảo rút kinh nghiệm công tác phổ biến giáo dục pháp luật

- Xây dựng kế hoạch, phiếu khảo sát và tổ chức khảo sát đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật và nhu cầu phổ biến giáo dục pháp luật của cán bộ, nhân dân 14 xã, thị trấn vùng biển.

- Xác định đối tượng, nội dung, hình thức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp ở từng địa phương để đánh giá đúng thực trạng, xây dựng nội dung, biện pháp tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với nhiệm vụ của địa phương và nhu cầu của cán bộ, nhân dân;

- Tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phổ biến giáo dục pháp luật đối với cán bộ, nhân dân vùng biển của một số tỉnh bạn;

- Thời gian thực hiện: quý IV năm 2013.

3. Tổ chức triển khai thực hiện đa dạng, phù hợp, hiệu quả các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biển:

- Xây dựng kế hoạch biên soạn, in ấn, phát hành các loại tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi - đáp pháp luật về biển, đảo cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở, cho cán bộ và nhân dân. Tập trung tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Dân quân, tự vệ Pháp lệnh Về lực lượng dự bị động viên; Nghị định 161/2003/NĐ-CP Thông tư 89/2004/TT-BQP; Luật Bảo vệ môi trường, Luật phòng chống mua bán người, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ; các chủ trương, chính sách pháp luật về biên giới quốc gia…;

- Lồng ghép phổ biến pháp luật qua các buổi sinh hoạt tập trung của các cơ quan, đơn vị, địa phương, thôn, xóm, qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ của các tổ chức đoàn, hội…;

- Phân công cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên trực tiếp tuyên truyền, tư vấn cho từng nhóm, từng đối tượng cụ thể, đặc biệt là thông qua hoạt động của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, công an, chủ yếu là Bộ đội Biên phòng, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong nhân dân tham gia phổ biến pháp luật;

- Sử dụng hệ thống loa truyền thanh, tăng thời lượng phát thanh để phổ biến giáo dục cho cán bộ, nhân dân;

- Phát huy vai trò của tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn, điểm bưu điện văn hóa, nhà văn hóa thôn, xóm…; hướng dẫn cán bộ, nhân dân khai thác, sử dụng có hiệu quả các tài liệu, sách pháp luật được trang bị;

- Thường xuyên tổ chức thực hiện tốt "Ngày pháp luật" ở các xã, thị trấn vùng biển;

- Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án điểm ở các xã, thị trấn vùng biển và thông qua các loại hình câu lạc bộ để tổ chức phổ biến pháp luật;

Thời gian thực hiện: Hàng năm từ 2013-2016.

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại các địa phương vùng biển.

Thời gian thực hiện: Năm 2015.

4. Tăng cường, nâng cao nguồn lực cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật

a. Nâng cao năng lực cho người thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

- Tổ chức tập huấn về kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật theo từng quy mô, cấp độ phù hợp cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, cán bộ chính quyền, đoàn thể và đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chọn mô hình làm điểm tại 1 đến 3 xã vùng biển của hai huyện: Tiền Hải và Thái Thụy;

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013 và năm 2014.

- Tiếp tục nhân rộng các mô hình chỉ đạo điểm có hiệu quả về hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã vùng biển.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 và 2016.

b. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

- Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biển; huy động mọi nguồn lực trong xã hội đẩy mạnh công tác này;

- Khuyến khích các doanh nghiệp đóng tại địa phương tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và nhân dân. Đề cao vai trò của chính quyền cơ sở, đoàn thể xã hội và mỗi người dân trong việc tham gia phổ biến pháp luật.

5. Tổ chức, sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng:

- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải hằng năm lồng ghép kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này trong chương trình kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật thường niên của Hội đồng, nhằm đánh giá kịp thời việc tổ chức triển khai, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch;

- Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả Kế hoạch thực hiện Đề án theo từng giai đoạn cụ thể làm cơ sở định hướng nội dung tiếp tục triển khai, thực hiện trong những năm tiếp theo;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, tiến hành sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện Kế hoạch và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo. Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biển

+ Tổ chức kiểm tra hàng năm, từ năm 2014-2016.

+ Tổng kết 2 năm (2013-2014) triển khai Kế hoạch: Quý IV năm 2014.

+ Tổng kết 4 năm (2013-2016) triển khai Kế hoạch: Quý IV năm 2016

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Căn cứ Kế hoạch này, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải và huyện Thái Thụy, xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội, Bộ đội Biên phòng, lực lượng dân quân tự vệ ở các xã vùng biển tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch;

- Chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ khảo sát, chỉ đạo điểm hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã ven biển và các nhiệm vụ được phân công;

- Phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện Kế hoạch;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh;

b. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn việc triển khai Kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, biên soạn và cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật;

- Chỉ đạo phòng Tư pháp huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016 ở các xã vùng biển của địa phương.

c. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh biên soạn tài liệu, tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biển những nội dung pháp luật phù hợp, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với các sở, nghành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung liên quan trong kinh doanh.

d. Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch

e. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải và huyện Thái Thụy tăng cường tổ chức xét xử lưu động một số vụ án trọng điểm xảy ra trên địa bàn 2 huyện để tuyên truyền, giáo dục, răng đe các hành vi vi phạm pháp luật;

g. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tích cực lồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biển với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, chương trình, kế hoạch hành động của tổ chức mình để đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh vùng biển và huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia thực hiện Kế hoạch này;

h. Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật ở các xã, thị trấn vùng biển của tỉnh;

i. Ủy ban nhân dân hai huyện: Tiền Hải và Thái Thụy:

- Xây dựng Kế hoạch tổng thể giai đoạn 2013-2016, kế hoạch chi tiết hàng năm triển khai Đề án Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016 ở các xã vùng biển của địa phương;

- Đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương. Định kì báo cáo kết quả về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc quyền thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho các xã vùng biển.

2. Kinh phí

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch có khó khăn, vướng mắc các sở, ngành, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ TL Bộ đội Biên phòng;
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, TH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên