ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 23 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định 75/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND Thành phố về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 187/TTr-TP ngày 18 tháng 4 năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Hủy bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 18/QĐ-UB-TC ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân quận 7 về ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng bán chuyên trách phường trên địa bàn quận 7.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Công an quận, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trọng Hiếu