VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỈNH VĨNH LONG

Ngày 20 tháng 3 năm 2013, tại trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long; Cùng dự với Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Công thương; Xây dựng; Y tế; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013 và một số kiến nghị của Tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các Bộ về xử lý kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và các kết quả đã đạt được trong các năm qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Năm 2012, trong điều kiện khó khăn chung, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, Tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 7,82%; trong đó, công nghiệp tăng 15,13 %, dịch vụ tăng 7,93%, nông nghiệp tăng 3,1%; xuất khẩu đạt khoảng 400 triệu USD, tăng 22%; thu ngân sách đạt trên 2.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 8.700 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội, xoá đói, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ: chất lượng giáo dục có chuyển biến, tỷ lệ đỗ đại học tăng trên 3%; đã chú trọng phát triển mạng lưới y tế nhất là ở xã, phường; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm, còn 5,89%; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, tỉnh Vĩnh Long vẫn còn nhiều khó khăn: hạ tầng kinh tế, xã hội còn yếu kém, nhất là hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục; số lượng giường bệnh và số lượng bác sĩ trên 1 vạn dân còn thấp hơn so với bình quân chung của cả nước; nguồn nhân lực còn yếu, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; quy mô công nghiệp còn nhỏ, tỷ trọng trong cơ cấu GDP còn thấp (chiếm 17%); sức cạnh tranh của hàng hóa nhất là hàng hóa nông nghiệp, thủy sản chưa cao; đời sống của người dân tuy được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Năm 2013 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, Tỉnh cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; trong đó lưu ý làm tốt một số việc sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; cụ thể hóa và có giải pháp đồng bộ để tổ chức thực hiệnNghị quyết số 01/NQ-CP số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh gắn với hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho.

2. Tiếp tục phát huy lợi thế về phát triển nông nghiệp một cách toàn diện cả về cây lúa, rau màu, cây ăn quả và thuỷ sản; tập trung phát triển mô hình trang trại gia súc, gia cầm; ứng dụng khoa học kỹ thuật để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao; thực hiện mô hình liên kết "4 nhà" để đẩy mạnh sản xuất; đồng thời quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, tập trung thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, ưu tiên công nghiệp chế biến sử dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương.

3. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương về cơ chế, chính sách và nguồn vốn, Tỉnh cần huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi; tạo một bước chuyển mạnh mẽ về phát triển y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phát triển giáo dục; trong đó, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng các bệnh viện và đầu tư phát triển mạng lưới trường học, lớp học.

4. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề theo nhu cầu của xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới, phải xác định đây là nhiệm vụ tổng thể, lâu dài, cần huy động mọi nguồn lực trong dân để thực hiện; gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân; tăng cường các biện pháp đồng bộ để giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn xã hội.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng Bệnh viên đa khoa Tỉnh: đồng ý về nguyên tắc ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Vĩnh Long để xây dựng khu mới của Bệnh viện (phần chi phí xây dựng). Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2013 theo hướng: ngân sách trung ương hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư phần chi phí xây dựng của khu mới Bệnh viện; phần vốn còn lại, Tỉnh chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện. Đối với phần chi phí trang thiết bị, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan vận động nguồn vốn ODA để hỗ trợ Tỉnh hoàn thành, đưa vào sử dụng hạng mục này của Bệnh viện trong năm 2015.

2. Về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đường 2/9 nối dài (đường Võ Văn Kiệt): Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 260/TB-VPCP ngày 19 tháng 7 năm 2012; trong điều kiện nguồn vốn còn hạn hẹp, Tỉnh cần phân kỳ đầu tư cho phù hợp; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất mức hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

3. Về việc ứng vốn cho các dự án đường tỉnh 902 và 907: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp chung theo quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 01 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với việc điều chuyển vốn đầu tư có mục tiêu từ ngân sách trung ương để đầu tư đường tỉnh 907 như đề nghị của Tỉnh tại Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2013: Tỉnh tập trung chỉ đạo giải ngân số vốn đã được bố trí cho các dự án: hệ thống cấp nước tập trung thị trấn Long Hồ; dự án cấp nước tập trung thành phố Vĩnh Long; đường vào Khu du lịch Mỹ Hòa; Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; trường hợp không giải ngân hết, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về việc hỗ trợ vốn đầu tư dự án đê bao sông Măng Thít: Tỉnh rà soát, xác định các đoạn cấp bách cần làm trước, hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng khu lưu niệm cố Giáo sư, Viện sỹ Trần Đại Nghĩa: đồng ý Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho Tỉnh thực hiện dự án; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định rõ tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, nguồn hợp pháp khác) bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đề xuất mức hỗ trợ cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên: thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 260/TB-VPCP ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

7. Về tổ chức Diễn đàn hợp tác Kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị kỹ các nội dung để tổ chức Diễn đàn hợp tác Kinh tế đảm bảo có hiệu qủa, an toàn và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, NC, TKBT, TH,
- Lưu: VT, V.III (3). 40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng