ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 2
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Quận 2, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế xã hội và ngân sách thành phố; chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 2 khoá IV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2013.

Điều 2. Thủ trưởng các phòng, ban, trung tâm, Giám đốc công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch này để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Cư

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN 2 NĂM 2013 (Ban hành kèm Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ (số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013), Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố (số 28/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012), Chỉ thị và Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2013, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa IV lần thứ 11, Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thực hiện những chuyên đề, chương trình hành động và kế hoạch các công trình trọng điểm đã được Thành phố và Quận ủy ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2010 - 2015, theo đó, rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo Quận ủy phục vụ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, nhất là trong công tác cải cách hành chính phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước.

- Tiếp tục triển khai các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, chủ trương của Thành phố để duy trì đà tăng trưởng kinh tế và giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao mức sống và chất lượng sống nhân dân.

II. NHIỆM VỤ THEO LĨNH VỰC:

1. Lĩnh vực kinh tế:

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cả năm:

+ Doanh thu dịch vụ - thương mại đạt 44.425,2 tỷ đồng, tăng 35,24% so với cùng kỳ; trong đó quận quản lý 21.298 tỷ đồng, tăng 32,68% so với cùng kỳ.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN: 13.464 tỷ đồng, tăng 8,371% so cùng kỳ, trong đó quận quản lý 1.101,36 tỷ đồng, tăng 7,78% so cùng kỳ.

1.1. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường và sở, ngành thành phố:

- Phối hợp các đơn vị đưa vào hoạt động chợ Thạnh Mỹ Lợi; xây dựng phương án đầu tư xây dựng chợ mới Thảo Điền để di dời chợ tạm Thảo Điền.

- Phối hợp Hội Doanh nghiệp quận tổ chức 02 buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận với các doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 247/KH-UBND-KT ngày 27 tháng 7 năm 2012 vềphát triển ngành thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV vềChương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2012-2015, tổ chức Hội nghị sơ kết trong tháng 12 năm 2013.

- Phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra chất lượng các loại hàng hóa, giữ xe quá giá quy định, giết mổ gia súc, gia cầm và báo cáo giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. Thường xuyên giám sát, nắm tình hình diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân. Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng bình ổn giá; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh vận chuyển hàng cấm, bán hàng không xuất hóa đơn; kiểm tra việc niêm yết giá, vi phạm về nhãn hàng hóa, báo cáo Ủy ban nhân dân quận đầu tháng 02 tháng 2013, tháng 11 năm 2013.

- Phối hợp với các đơn vị mở ít nhất 02 cửa hàng tiện lợi, song song kết hợp với Ban quản lý các chợ, các siêu thị mở các điểm bán hàng bình ổn giá, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 4 năm 2013.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 18/KH-MTTW ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát động phong trào, tuyên truyền sâu rộng kết hợp giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc để khuyến khích các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động ''người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'', trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 3 năm 2013.

- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành chuyển đổi công năng khu công nghiệp Cát Lái sang hoạt động công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, theo hướng dịch vụ, thương mại để phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quy hoạch xây dựng quận, trình Ủy ban nhân dân quận và Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 3 năm 2013.

- Thúc đẩy tạo điều kiện để hình thành các cơ sở dịch vụ, thương mại ở các khu vực có điều kiện tốt tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trung tâm hành chính quận, các tuyến giao thông chính, các tuyến sông lớn, các khu dân cư, đồng thời phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại khác phù hợp với phát triển đô thị, như quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu dọc theo các tuyến đường mới hình thành.

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận quy hoạch phát triển dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng tại địa bàn quận để chuẩn bị tiền đề để phát triển du lịch dọc tuyến sông Sài Gòn, dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái…, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 4 năm 2013.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi ngành nghề, trong đó, khuyến khích nuôi trồng các sản phẩm có giá trị kinh tế cao phù hợp với cuộc sống đô thị như cây kiểng, hoa kiểng, cá kiểng… gắn sản phẩm nông nghiệp với du lịch sinh thái. Tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm theo chỉ đạo của thành phố. Phối hợp Chi Cục Lâm nghiệp thành phố có kế hoạch thực hiện chương trình cây trồng phân tán năm 2013 trên địa bàn quận, báo cáo Ủy ban nhân dân quận trong tháng 6 và 12 năm 2013.

- Tạo môi trường thuận lợi phát triển đa dạng các cơ sở kinh tế tập thể, chú trọng phát triển hợp tác xã vận tải, vệ sinh môi trường... Xây dựng Kế hoạch củng cố Hợp tác xã; hỗ trợ đối với việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 5 năm 2013.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo sơ kết 01 năm Kế hoạch số 66-KH/QU ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Quận ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) “về nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học-công nghệ đến năm 2020” trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 7 năm 2013.

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; thực hiện chương trình Năng lượng xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện và an toàn điện năm 2013, báo cáo Ủy ban nhân dân quận trong tháng 12 năm 2013.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2013; về phòng, chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây thiệt hại trên lúa năm 2013.

1.2. Trưởng Trạm Thú y quận chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật; đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn quận, không để bùng phát dịch bệnh từ gia súc, gia cầm.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong các dịp lễ, tết…

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tăng cường thực hiện đề án thực hiện Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch hệ thống các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng cơ sở an toàn bệnh dại tại phường Bình Trưng Tây.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra tình hình vận chuyển động vật và sản phẩm động vật tại các cửa ngõ ra vào địa bàn quận.

1.3. Chi Cục Thống kê quận chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường:

Theo dõi, tổng hợp số liệu phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013; tiến hành các cuộc điều tra thường xuyên, đột xuất và thống kê số liệu theo chỉ đạo của thành phố; chuẩn bị công tác thống kê, tổng hợp số liệu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV đến giữa nhiệm kỳ.

2. Về tài chính và ngân sách:

Chi Cục Thuế quận và Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước 921,1 tỷ đồng, phấn đấu thu 967,15 tỷ đồng, vượt 5% chỉ tiêu pháp lệnh.

- Ngay từ đầu năm tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác thu, trình trong tháng 02 tháng 2013.

- Phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất và các khoản thu để lại cho ngân sách quận. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai của các tổ chức, cá nhân, đảm bảo 100% người nộp thuế tự kê khai đúng thời gian, tăng cường kiểm tra, chống thất thoát do kê khai thuế không đúng; định kỳ giao ban chuyên đề về công tác thu thuế Công thương nghiệp. Tập trung xử lý nợ đọng thuế, chú trọng công tác cưỡng chế thu nợ đọng đối với các cơ sở kinh doanh có số nợ lớn, chây ì; tăng cường hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế phường để chống sót hộ, thất thu.

- Phân bổ dự toán chi ngân sách theo nguyên tắc: đối với ngành giáo dục, y tế, công an, quân sự không thấp hơn mức phân bổ của thành phố, tuy nhiên trường hợp hụt thu xảy ra như năm 2012 thì Phòng Tài chính - Kế hoạch quận chủ động phối hợp các ngành giáo dục, y tế, công an, quân sự xin bổ sung ngân sách từ các Sở ngành, thành phố về cho ngân sách quận; đối với khối Quản lý nhà nước, phần kinh phí tự chủ chi theo định mức chi của thành phố, phần kinh phí không tự chủ chi theo thực tế hoạt động của đơn vị. Đảm bảo nguồn chi cho công tác Đảng, đoàn thể, bồi dưỡng đào tạo.

- Phối hợp các đơn vị và Sở Tài chính rà soát tình hình thực hiện các khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn quận, trong tháng 3 tháng 2013.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo quyết toán ngân sách năm 2012 trong tháng 10 năm 2013;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận Quyết định giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2014 trong tháng 12 năm 2013.

- Phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế và các đơn bị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra của Quận ủy về việc thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/QU ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Quận ủy về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năn 2011, Chương trình hành động số 06-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy, Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiệntrong tháng 4 năm 2013.

3. Về nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

3.1. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận, công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, Ủy ban nhân dân phường, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản các đơn vị có liên quan để thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, dự án trọng điểm trong kế hoạch năm 2013. Cụ thể:

- Phấn đấu tổng mức đầu tư xã hội trên địa bàn quận đạt 6.000 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách đạt 1.207,3 tỷ đồng (kể cả vốn bồi thường giải phóng mặt bằng), trong đó vốn ngân sách quận 126 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố 1.081,3 tỷ đồng.

- Huy động tối đa mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 (thực hiện huy động nghĩa vụ tài chính các dự án phát triển nhà; bán đấu giá nhà, đất do Nhà nước trực tiếp quản lý; kêu gọi, khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án giao thông, trường học, bệnh viện theo hình thức BT; thu hút vốn đầu tư trong dân…).

- Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách. Tăng cường giám sát, kiểm tra hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản công, nguồn kinh phí đầu tư công tránh lãng phí, thất thoát, sai phạm, tham nhũng.

Trong đó, chủ đầu tư dự án chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 17 công trình trọng điểm sau:

- 08 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, gồm:

+ Bờ kè Khu phố 3 phường Thảo Điền;

+ Trường TH An Khánh;

+ Trường THCS Trần Quốc Toản;

+ Trường TH Thạnh Mỹ Lợi;

+ Đường và cầu từ phường Bình Trưng Đông qua khu 90ha Nam Rạch Chiếc phường An Phú;

+ Khoa vệ tinh Bệnh viện Ung bướu đặt tại Bệnh viện quận 2;

+ Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện quận 2 và khoa vệ tinh bệnh viện Ung bướu tại Bệnh viện quận 2;

+ Trường Mầm non phường Bình Trưng Tây.

- 05 công trình khởi công mới:

+ Trường Tiểu học An Phú;

+ Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.

+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 2;

+ Đường qua Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng Đông;

+ Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng Tây;

- 04 dự án thực hiện hoàn tất cơ bản thủ tục đầu tư:

+ Trung tâm Thể dục thể thao (kêu gọi xã hội hóa);

+ Trung tâm Văn hóa (một số hạn mục cấp bách) (hoàn tất quy hoạch);

+ Bờ kè bảo vệ bờ Sông Sài Gòn Khu phố 4, phường Thảo Điền;

+ Trường THPT chất lượng cao tại phường Cát Lái (hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng).

3.2. Giao phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì, phối hợp các đơn vị:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định giao Kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2013.

- Xây dựng quy chế quản lý thực hiện các công trình thực hiện theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trình trong quý I năm 2013.

- Tham mưu văn bản cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện báo cáo tiến độ định kỳ theo quy định; theo đó, tổng hợp tình hình hoạt động đầu tư hàng tháng, quý, đề xuất và báo cáo Ủy ban nhân dân quận tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm nhằm xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng cấp các con đường đất, đá trên địa bàn quận, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý I năm 2013.

- Chủ động kiểm tra và tập trung đẩy mạnh công tác xử lý, sắp xếp lại nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án tại Văn bản 1499/UBND); tiếp tục rà soát, đề xuất xử lý, đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để tạo vốn đầu tư, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý I năm 2013.

3.3. Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

Tiếp tục xây dựng cụ thể kế hoạch phối hợp thực hiện thu huy động nghĩa vụ tài chính đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn quận, trong đó, phải xác định được số lượng dự án, kế hoạch phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, lộ trình huy động theo từng giai đoạn, rà soát có kế hoạch về danh mục công trình xây dựng cơ bản, công trình công cộng phúc lợi cần đầu tư phục vụ nhu cầu dân sinh cho khu vực và trên địa bàn, trình trong tháng 02 năm 2013.

3.4. Giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận phối hợp các đơn vị:

- Tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ đối với các công trình trọng điểm; các công trình được giao vốn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 và các công trình chuyển tiếp của năm 2012.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện xây dựng các công trình trọng điểm: xây dựng khoa vệ tinh Bệnh viện ung bướu đặt tại bệnh viện quận 2; nâng cấp, mở rộng Bệnh viện quận 2; đường qua Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng Đông; Trường Mầm non phường Bình Trưng Tây; Bờ kè khu phố phường Thảo Điền, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 3 năm 2013.

- Cùng phối hợp các đơn vị thụ hưởng của dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao, Nhà Văn hóa Phụ nữ quận để triển khai thực hiện kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ.

- Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án làm cơ sở cho công tác điều hòa vốn, tăng hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản.

3.5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các công trình do phường làm chủ đầu tư; chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc trong vận động người dân hiến đất xây dựng các công trình giao thông nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở theo phương châm công khai các dự án đầu tư, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát công trình xây dựng cơ bản.

4. Công tác quản lý đô thị:

Tiếp tục tăng cường kỷ cương trong quản lý đô thị; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và xây dựng, bảo vệ môi trường; tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu dân cư; thúc đẩy các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng quỹ nền đất và các căn hộ tái định cư; tăng cường công tác kiểm tra và nghiệm thu hạ tầng, các công trình công cộng để phục vụ phúc lợi cho người dân, đặc biệt là các công trình, quỹ đất để xây dựng khu vui chơi, giải trí cho thanh niên, thiếu nhi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình chống ngập úng và chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ

4.1. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp sở, ngành và các đơn vị:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả và tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo tiến độ kết quả thực hiện Chương trình số 25-CTr/QU ngày 11 tháng 12 năm 2012 xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn quận giai đoạn 2012 - 2015; dự án “Xây dựng tuyến đường Liên phường số 1 nối phường Bình Trưng Đông với khu Trung tâm Hành chính quận”; Kế hoạch thực hiện “Xây dựng 2.500 căn hộ chung cư” trình Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ quận định kỳ hàng quý vào tháng 3, 6, 9 năm 2013.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo và tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện 03 công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, gồm: Dự án “Xây dựng tuyến đường Liên phường số 1 nối phường Bình Trưng Đông với khu Trung tâm Hành chính quận”; dự án “Xây dựng tuyến đường nối Khu phố 4 phường An Phú với phường Thảo Điền”; đề án “Xây dựng 2.500 căn hộ chung cư” trình Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong tháng 12 năm 2013.

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành thành phố hoàn chỉnh đồ án và công bố điều chỉnh quy hoạch chung quận 2 (tỷ lệ 1/5.000), trong tháng 020 năm 2013. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo tiến độ công tác lập đồ án và công khai quy hoạch chung quận 2 trình Ban Thường vụ Quận ủy trong quý I năm 2013.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015) về đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thoát nước, chống ngập, xây dựng nhà ở xã hội; chỉnh trang đô thị… trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 01 tháng 2013.

- Phối hợp công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo tiến độ khu đất 9.200m2tại đường Lê Văn Thịnh (Dự án cao ốc Phước An) xây dựng 300 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và tiến độ thực hiện Khu dự án 5,7ha phường Cát Lái xây dựng 1.000 căn hộ chung cư nhà ở xã hội phục vụ tái bố trí nơi ở cho các hộ không đủ điều kiện tái định cư theo Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011 về thực hiện phát triển quỹ nhà ở 2.500 căn hộ chung cư nhà ở xã hội trình Ban Thường vụ Quận ủytrong tháng 9 năm 2013.

- Tập trung hoàn chỉnh các đồ án điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đối với các khu dân cư thực tế để phù hợp với tình hình trên địa bàn quận 2, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý II năm 2013.

- Tiếp tục thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ tỷ lệ 1/2000 tại các khu dân cư phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý II năm 2013.

 - Tiếp tục phối hợp sở ngành thành phố hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch Bắc Xa lộ Hà Nội.

- Thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư trên địa bàn quận theo quy định, trình kế hoạch thực hiện cho Ủy ban nhân dân quận trong quý II năm 2013.

- Xây dựng kế hoạch về rà soát, xác định một số khu dân cư trên địa bàn quận để triển khai thực hiện thí điểm chỉnh trang đô thị, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 4 năm 2013.

- Tiếp tục phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận thực hiện dự án cắm mốc các tuyến giao thông chính và các khu vực có quy hoạch.

- Tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư rà soát quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh đối với các dự án: Khu đô thị phát triển An Phú (87ha); Khu dân cư Bình Trưng Đông - Cát Lái (154ha); Khu dân cư phường Cát Lái (110ha); Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi (143ha).

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề về cải tạo, quản lý quỹ đất và đầu tư xây dựng các công trình công cộng theo quy hoạch được phê duyệt trong các dựng án, các khu dân cư, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2013.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc công bố công khai kế hoạch thẩm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá đầu tư nhằm phát hiện những sai sót trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và kịp thời chấn chỉnh, chống thất thoát, khắc phục tình trạng đầu tư kém.

- Phối hợp với các sở, ngành thành phố và các chủ đầu tư dự án triển khai các hạ tầng giao thông quan trọng như dự án đường Vành đai phía Đông, đường trục chính nối khu Thể dục Thể thao Nam Rạch Chiếc, đường liên phường số 1 nối khu dân cư phường Bình Trưng Đông với khu trung tâm hành chính quận.

- Khảo sát và rà soát, điều chỉnh hoàn thiện hệ thống biển báo giao thông trên địa bàn quận.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Khu quản lý giao thông đô thị số 2 nghiên cứu các biện pháp chống sạt lở, chống ngập do triều cường và do trời mưa trên địa bàn quận.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận phê duyệt quy hoạch đồ án tỷ lệ 1/500 giao thông có lộ giới dưới 12m tại khu vực Bắc Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền và khu phố 4, phường An Phú, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý II năm 2013.

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận thực hiện kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011 về đầu tư xây dựng bờ kè của chủ đầu tư các dự án có vị trí giáp sông rạch trong quá trình xây dựng hạ tầng.

- Rà soát, cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, đảm bào công tác giải quyết hồ sơ hành chính đạt kết quả cao về chất lượng và số lượng theo tiêu chuẩn ISO, đảm bảo tổng hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt từ 91% trở lên.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận trong việc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở, phối hợp quản lý quỹ nhà ở và quyền sử dụng công sở; tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá về nhà ở và công sở trên địa bàn quận. Xây dựng chương trình mục tiêu phát triển ngành xây dựng, định hướng đến năm 2025. Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu nhà ở lưu trú cho công nhân.

- Tiếp tục thực hiện công tác đặt mới tên đường trên địa bàn theo tên các danh nhân lịch sử.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch, giám sát, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản về tiến độ và chất lượng thi công; có ý kiến về thẩm định thiết kế cơ sở của dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình dân dụng và công trình giao thông trên địa bàn; xây dựng kế hoạch để nhân dân tham gia giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình phục vụ tái định cư, các công trình trường học.

- Phối hợp công ty Cấp nước Thủ Đức nâng cấp, cải tạo hệ thống để cung cấp nước sạch cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân phủ kín từ hệ thống cấp nước đạt 97%.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Khu quản lý giao thông đô thị số 2, Công ty Công viên cây xanh, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận tăng cường trồng cây xanh, thảm cỏ, hoa kiểng trên các tuyến đường giao thông, công viên, tiểu đảo.

- Theo dõi, tiếp nhận thông tin và hoàn thành tốt công tác phòng, chống lụt, bão, cụ thể:

+ Phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2013.

+ Tiếp tục phối hợp Trung tâm Điều hành chống ngập nước Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình chống ngập nước, phấn đấu làm giảm cơ bản các khu vực ngập nước trên địa bàn các phường Thảo Điền, An Phú, Bình An, Bình Trưng Đông và chống ngập cục bộ trên đường Nguyễn Duy Trinh, Lương Định Của, Trần Não....

+ Khảo sát các vị trí sạt lở và nghiên cứu các biện pháp chống sạt lở, chống ngập do triều cường; tiếp tục bổ sung xây dựng phương án xử lý, ứng phó khi triều cường trên địa bàn; xây dựng phương án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chống ngập khu phố 3, phường Thảo Điền.

- Rà soát, phân vùng các khu vực trọng điểm cần lập dự án phát triển và thiết kế đô thị dọc theo các tuyến đường trục chính lập kế hoạch ghi vốn, tập trung theo hướng khuyến khích ưu tiên phát triển cao tầng, tăng hệ số sử dụng đất, khống chế mật độ xây dựng từ 30 - 35%, dành nhiều quỹ đất trống trồng cây xanh, sân bãi, cảnh quan trục phố.

4.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị:

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) gắn với việc lập hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận 2 tỷ lệ 1/5000, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân quận trong quý II năm 2013, để trình thành phố phê duyệt.

- Thực hiện công tác thống kê đất năm 2012, báo cáo Ủy ban nhân dân quận trong quý I năm 2013.

- Phối hợp các phòng, ban liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo các dự án đầu tư trên địa bàn quận, dự án “treo”, chậm triển khai thực hiện trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 01, 02 năm 2013.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn quận năm 2013 theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trình Ủy ban nhân dân quậntrong tháng 7 năm 2013.

- Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ quỹ đất công, đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án, các khu dân cư, quỹ nền đất, căn hộ chung cư hoán đổi từ quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án để có kế hoạch sử dụng quỹ nhà, đất phục vụ công tác bố trí tái định cư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân quận trong quý II năm 2013.

- Thực hiện công tác lập và thẩm định phương án bồi thường các dự án theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ.

- Xây dựng bảng giá đất năm 2014 đúng thời gian quy định của Thành phố.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các hồ sơ nộp theo kế hoạch trên địa bàn các phường: Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Bình An, Bình Khánh, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, An Phú; đẩy nhanh tiến độ giải quyết cấp giấy chứng nhận tại các khu tái định cư, song song với hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu tại các dự án, khu dân cư.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 67/CTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về mục tiêu quốc gia nước sạch và bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015. Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu chung của thành phố về môi trường, gồm: Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom 100%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn nguy hại 100%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế 100%; xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 100%. Phối hợp Phòng Kinh tế thực hiện công tác di dời các cơ sở sản xuất xen cài trong khu dân cư vào cụm công nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn quận 2 tại hai thời điểm đầu năm và cuối năm 2013.

- Phối hợp các ngành tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện giải tỏa các nghĩa trang đã ngưng chôn cất từ năm 2001 về trước, tập trung ở phường Bình Trưng Đông và Bình Trưng Tây (trong năm 2013 ưu tiên thực hiện dự án giải tỏa nghĩa trang Trần Hưng Đạo) trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 3 năm 2013 và tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 9 năm 2013.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp sở, ngành thành phố trong công tác kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ sở hành nghề y, các dự án xây dựng; tăng cường xử lý các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm, không để phát sinh cơ sở sản xuất - kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư, trình trong quý III năm 2013.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình của Thành phố tuyên truyền về phân loại chất thải rắn tại nguồn tại các khu chế xuất - khu công nghiệp và triển khai thí điểm một khu dân cư trên địa bàn thành phố và chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý chất thải.

- Tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường cho các đối tượng là cơ sở sản xuất kinh doanh, các trường học, thực hiện trong quý I năm 2013.

- Triển khai đầu tư trạm ép rác kín tại phường Thạnh Mỹ Lợi (cụ thể về tiến độ thực hiện các thủ tục xin đầu tư), trình Ủy ban nhân dân quận trong quý I năm 2013.

- Huy động nguồn lực từ các chủ đầu tư dự án có vị trí tiếp giáp sông rạch để thực hiện xây dựng các tuyến kè dọc các tuyến sông rạch trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý IV năm 2013.

- Tiếp tục thực hiện xây dựng “khu phố không rác” nhằm thực hiện nếp sống văn minh đảm bảo mỹ quan đô thị, gắn với kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Ý thức trách nhiệm xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp”.

- Tăng cường các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, nguy hại và y tế, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu chung của Thành phố. Nâng tỷ lệ đăng ký thu gom rác tại 5 phường còn lại lên 100% được thu gom, xử lý, không phát sinh ra môi trường bên ngoài.

4.3. Chánh Thanh tra Xây dựng quậnChủ tịch Ủy ban nhân dân phường chủ trì, phối hợp các đơn vị:

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực xây dựng, đất đai, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm quy định về lĩnh vực xây dựng. Kiên quyết ngăn chặn tái lấn chiếm đối với các trường hợp đã di dời giải tỏa, bàn giao mặt bằng; ngăn chặn và xử lý đối với tình trạng đánh cắp đất, đổ bùn đất, đổ xà bần tại các dự án chưa triển khai, gây ô nhiễm không khí, làm vương vãi đất cát ra đường trong khi vận chuyển phương tiện thi công dự án…

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động của Tổ Kiểm tra liên ngành xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý công trình hạ tầng đô thị (được ban hành theo Quyết định số 5913/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà ở và công sở; Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ).

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân nhằm giảm các vụ vi phạm hành chính, đặc biệt là tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức phải thực hiện đúng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, công bố; thực hiện các đợt cao điểm lập lại trật tự lòng, lề đường, đảm bảo mỹ quan đô thị, đặc biệt vào các ngày lễ, Tết Nguyên đán…, nhất là tập trung xử lý việc cản trở giao thông, mất trật tự mỹ quan của một số người dân mua bán nhỏ, lẻ tại khu vực chợ Giồng Ông Tố, chợ cây Xoài, chợ Chiều, chợ Tân Lập, phà Cát Lái, chợ tự phát khu 1ha phường An Phú.

- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định cưỡng chế hành chính có hiệu lực của Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận; thực hiện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo đúng quy định nhằm đảm bảo tiến độ các dự án; tiến hành rà soát đề nghị cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng không phép, sai phép còn tồn, trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định. Kiên quyết tháo dỡ các công trình xây dựng không phép thuộc khu quy hoạch và vi phạm lộ giới, lấn chiếm kênh rạch và xâm phạm các công trình công cộng.

4.4. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích chủ trì, phối hợp các đơn vị:

- Tập trung thực hiện hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cao ốc Phước An; hoàn tất thỏa thuận chỉ tiêu quy hoạch và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thủ tục xin giao đất phần còn lại của dự án.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch điều hành và tổ chức thực hiện “Chuyển đổi công năng khu công nghiệp Cát Lái, Cụm Công nghiệp quận phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị trung tâm”, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2013, trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 3 năm 2013.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để lập và trình duyệt kế hoạch công ích năm 2013 (như quét thu gom rác đường phố, vận chuyển rác, duy tu - nạo vét, chăm sóc cây xanh).

- Tiếp tục thực hiện các công tác về quản lý chợ, quản lý nhà sở hữu Nhà nước và đất do nhà nước trực tiếp quản lý, bố trí quản lý và điều hành các khu tái định cư. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công ích năm 2013.

- Tiếp tục tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đưa vào sử dụng Khu công nghiệp Cát Lái giai đoạn 2. Phối hợp Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố trong công tác tham mưu loại hình doanh nghiệp tham gia đầu tư; quản lý và giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng, văn phòng trong Khu công nghiệp giai đoạn 2.

- Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến trạm trung chuyển Quang Trung hoặc công trường xử lý rác Phước Hiệp; bố trí thu gom rác có khoa học, hợp lý, vệ sinh; quét thu gom rác đường phố, thu gom chất thải rắn y tế, nhất là trong dịp Tết và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, các lễ hội diễn ra trên địa bàn quận.

5. Công tác bố trí tái định cư và bồi thường giải phóng mặt bằng:

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận phối hợp các ngành triển khai thực hiện thực hiện có hiệu quả và tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn quận theo Chỉ thị của Quận ủy, phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận hàng quý.

Cụ thể kế hoạch tiến độ như sau:

5.1. Hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, hỗ trợ đối với 10 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách gồm:

- Dự án Công viên vòng xoay chân cầu Sài Gòn (trước ngày 31 tháng 3 năm 2013).

- Dự án trường Tiểu học An Phú, phường An Phú (trước ngày 31 tháng 3 năm 2013).

- Dự án đường kết nối Đại lộ Đông Tây với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, phường An Phú (trước ngày 30 tháng 4 năm 2013).

- Hoàn tất công tác thu hồi đất phần diện tích còn lại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó tập trung ưu tiên thu hồi đất đối 03 tuyến đường Ven Sông, Ven Hồ và Vòng Cung theo thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân thành phố (trước ngày 30 tháng 4 năm 2013).

- Dự án Đầu tư xây dựng đường trục chính trong Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, phường An Phú (trước ngày 30 tháng 6 năm 2013).

- Dự án xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú (trước ngày 30 tháng 6 năm 2013).

- Dự án xây dựng trường THPT chất lượng cao tại phường Cát Lái (trước ngày 30 tháng 9 năm 2013).

- Dự án Khu đất sẽ thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất Quốc phòng tại phường Cát Lái và Bình Trưng Đông (trước ngày 30 tháng 9 năm 2013).

- Dự án phục vụ đầu tư xây dựng trục đường số 1, số 2 kết nối giao thông và khu 1,36ha lân cận khu tái định cư 38,4 ha phường Bình Khánh (trước ngày 31 tháng 12 năm 2013).

- Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, phường An Phú (trước ngày 31 tháng 12 năm 2013).

5.2. Hỗ trợ các Chủ đầu tư hoàn thành công tác bồi thường đối với 14 dự án thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách, đang triển khai bồi thường giai đoạn cuối để góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa kết nối hạ tầng của quận, gồm:

- Hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường đối với các hồ sơ trong lộ giới đường Lương Định Của thuộc dự án Khu đô thị phát triển phường An Phú (87 ha); đối với các hồ sơ trong lộ giới đường Lương Định Của thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở Khu đô thị An Phú - An Khánh; dự án Xây dựng Cảng Khu công nghiệp Sài Gòn (69 ha), phường Thạnh Mỹ Lợi; dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi (174 ha); dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp sân Golf - Thể dục thể thao và nhà ở (137 ha), phường An Phú trước ngày 30 tháng 6 năm 2013.

- Hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường dự án SaiGon Sports City, phường An Phú; dự án Xây dựng Khu công nghiệp Cát Lái cụm II, giai đoạn 2, phường Thanh Mỹ Lợi; dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi; dự án Xây dựng Cụm Công nghiệp, phường Thạnh Mỹ Lợi; dự án Khu đô thị phát triển phường An Phú (87 ha), phường An Phú (trước ngày 30 tháng 9 năm 2013).

- Hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở Khu đô thị An Phú - An Khánh (131ha); dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư Cát Lái (cụm III), phường Cát Lái; dự án Đầu tư xây dựng Khu Dịch vụ Cảng - Hàng hải và Khu du lịch sinh thái Cát Lái (cụm IV), phường Cát Lái; dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư Bình Trưng Đông - Cát Lái (154ha), phường Bình Trưng Đông và Cát Lái; dự án xây dựng Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B (120 ha), phường Thạnh Mỹ Lợi; dự án xây dựng Khu 2, 3, 4 thuộc dự án Khu dân cư 143ha và đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phường Thạnh Mỹ Lợi (trước ngày 31 tháng 12 năm 2013).

- Có biện pháp yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng căn hộ, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ tại các khu tái định cư để bàn giao căn hộ cho quận; chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan chuẩn bị quỹ căn hộ, nền đất tái định cư cho các dự án (đối với hộ dân đủ điều kiện tái định cư), để có phương án tái định cư, đảm bảo người dân sau khi di dời ổn định cuộc sống.

- Phối hợp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu tái định cư và đẩy nhanh việc bố trí tái định cư đối với các hộ đủ điều kiện và hoàn tất hồ sơ bồi thường đối với các dự án đã hoàn thành công tác bồi thường.

- Kịp thời phối hợp các sở, ngành Thành phố có liên quan giải quyết các vướng khó và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố cho ý kiến giải quyết các vấn đề vướng khó vượt thẩm quyền nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

5.3. Lập dự án, phương án, trình thành phố duyệt và chấp thuận địa điểm đầu tư đối với 06 dự án:

- Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng mở rộng đường Lương Định Của; dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng 02 tuyến đường kết nối khu dân cư hiện hữu phường Thạnh Mỹ Lợi với khu Trung tâm Hành chính quận; dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng kè chống sạt lở khu vực cầu Giồng Ông Tố; dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh; dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp; dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè, phường Thạnh Mỹ Lợi và dự án khu nhà Ga trung tâm, phường An Phú.

5.4. Các công trình theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”:

- Tập trung hoàn thành công tác thu hồi đất 05 dự án gồm: Dự án xây dựng hệ thống thoát nước từ đường Trần Não vào khu H26 phường Bình An; dự án mở rộng, nâng cấp hẻm 112, đường số 42, phường Bình Trưng Đông; dự án Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước đường số 12, phường Cát Lái; dự án đường số 39, phường Bình Trưng Tây; dự án đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi; dự án đường 12 Khu phố 4, phường An Phú.

- Triển khai bồi thường đối với các dự án nâng cấp, mở rộng đường và hệ thống thoát nước một số tuyến đường cấp thiết nhằm chống ngập úng, thực hiện theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các phường trong năm 2013.

6. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Tiếp tục công tác chăm lo bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân; nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của nhân dân; đặc biệt là kéo giảm tình trạng tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh và ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tạo điều kiện khuyến khích tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao.

6.1. Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị liên quan:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

- Theo dõi, đôn đốc Thành phố phê duyệt đề án quy hoạch các ngành nghề kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke và cơ sở lưu trú du lịch giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, báo cáo Ủy ban nhân dân quận trong quý I năm 2013.

- Xây dựng đề án phát triển ngành văn hóa, du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2012 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2025, trình trong quý I năm 2013.

- Xây dựng và ban hành quy hoạch chi tiết cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời và Quy chế quản lý quảng cáo, viết, đặt biển hiệu trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận, trình trong quý I năm 2013.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực của ngành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn.

- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thịsố 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thịsố 17/CT-QU của Quậnủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh phong trào xây dựng Gia đình Hiếu học gắn liền với xây dựng Gia đình văn hóa ở các khu dân cư.

- Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phấn đấu thực hiện tốt nội dung thi đua xây dựng khu phố văn hóa - nhân ái - nghĩa tình; xây dựng chung cư văn hóa tại chung cư tái định cư An Phúc - An Lộc và chung cư Thạnh Mỹ Lợi; tập trung thực hiện có kết quả các nội dung của chủ đề “Nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị”, lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 14-CTr/QU ngày 12 tháng 8 năm 2011 nâng cao chất lượng xây dựng khu phố văn hóa giai đoạn 2011 - 2015, trình Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong tháng 3 và 6 năm 2013; và báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình trình Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong tháng 9 năm 2013.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt công tác đặt, đổi tên đường, công tác bảo tồn, quản lý, phát huy giá trị di tích, phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho nhân dân trên địa bàn.

- Khảo sát và trang bị, lắp đặt dụng cụ tập luyện thể dục thể thao và trò chơi thiếu nhi tại công viên khu 17,3ha An Phú - Bình Khánh; thúc đẩy hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất ngành văn hóa, thông tin và thể thao (Trung tâm Văn hoá, Trung tâm Thể dục Thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Bình An) và các công trình truyền thống do thành phố và quận làm chủ đầu tư.

- Phối hợp các ngành tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao trong tháng 4 năm 2013 và tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 7 năm 2013.

- Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt 98%, trong đó, phấn đấu có 80% số hộ gia đình đăng ký đạt chuẩn; 20/33 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa; 25% phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị; 02 chung cư đạt chuẩn chung cư văn hóa; 90% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa, trong đó có 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

+ Có trên 25% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

+ Đạt 99% học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

+ Có 100% tỷ lệ trường học thực hiện giáo dục thể chất trong nhà trường.

+ Tổ chức giải thể thao cấp quận trong năm là 50 giải; Tham gia thi đấu giải thể thao cấp thành phố trong năm là 30 giải và cấp Quốc gia là 15 giải.

+ Công tác xây dựng đơn vị tiên tiến Thể dục Thể thao khối cơ quan, ban, ngành tiếp tục duy trì và phát triển nhằm góp phần thúc đẩy phong trào Thể dục Thể thao ngày càng rộng khắp. Chỉ tiêu đăng ký là 12 đơn vị.

+ Tổ chức đăng cai 01 giải cấp thành phố trong năm 2013.

+ Tổ chức 20 suất diễn thông tin lưu động phục vụ nhân dân trong quận; thực hiện 20 lượt xe hoa, 30 lượt xe loa tuyên truyền do thành phố tổ chức; tổ chức 10 cuộc triển lãm có chất lượng theo chủ đề trong năm.

+ Tham gia triển lãm tại lễ hội thành phố đón chào năm mới 2014.

+ Duy trì 07 cụm panô cố định, thường xuyên thay mới nội dung tuyên truyền theo các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm.

+ Tổ chức Hội Xuân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

+ Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn cấp quận như Hội diễn văn nghệ quần chúng quận 2 lần thứ 17 năm 2013, liên hoan văn nghệ thiếu nhi quận 2...

+ Củng cố và phát triển hoạt động của 10 câu lạc bộ, đội, nhóm.

+ Xây dựng đề án nâng cấp phòng đọc sách Thạnh Mỹ Lợi thành Thư viện quận 2; hỗ trợ phường An Phú xây dựng 01 phòng đọc sách.

- Nâng cao chất lượng thông tin cổ động, nghiên cứu chọn lọc những loại hình phù hợp, từng bước hiện đại hóa hoạt động triển lãm, cổ động trực quan.

- Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ bằng nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tạo môi trường phát triển các hoạt động sinh hoạt, sáng tạo văn học, nghệ thuật của nhân dân; chú trọng đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật trong thanh thiếu niên.

- Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của Bản tin quận 2, Website, chú trọng việc chuyển tải kịp thời các thông tin mang tính cấp thiết, các chủ trương chính sách mới của Đảng và chính quyền các cấp, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, biểu dương các thành tích đạt được về kinh tế - xã hội, nhân rộng điển hình tiên tiến… Củng cố hệ thống phát thanh, nâng cấp công suất và mở rộng vùng phát sóng đến các khu dân cư mới.

- Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao; phát huy nội lực các thành phần kinh tế cùng thực hiện nâng cao mức hưởng thụ trong nhân dân.

- Tiến hành khảo sát mạng lưới cơ sở vật chất thể dục thể thao trường học trên địa bàn quận. Qua đó khai thác và tận dụng tốt các hệ thống cơ sở vật chất, sân bãi trong các trường làm nơi sinh hoạt và tập luyện thể thao cho học sinh.

- Xây dựng các phương án tổ chức và đào tạo các môn thể thao tự chọn phù hợp với điều kiện của từng trường (đặc biệt là môn bơi lội); qua đó, phát hiện và tuyển chọn học sinh có năng khiếu bổ sung vào đội tuyển thể thao của quận, thực hiện kế hoạch liên tịch về tổ chức các lớp bơi lội, võ thuật miễn phí dành cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2011 - 2015.

- Đẩy mạnh, phát triển phong trào thể dục thể thao và luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trong nhân dân; tập trung đầu tư các bộ môn thế mạnh, huấn luyện nhiều vận động viên có trình độ cao, đạt thành tích tốt ở các bộ môn: điền kinh, việt dã, xe đạp, võ thuật… Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Tập trung nâng cao trình độ huấn luyện chuyên môn cho huấn luyện viên và đẳng cấp của vận động viên nhằm đạt hiệu quả cao trong các cuộc thi đấu; tổ chức tập huấn tốt các đội tuyển của quận chuẩn bị thi đấu các giải thể thao cấp thành phố và cấp quốc gia, phấn đấu đạt thành tích cao.

6.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Tích cực đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học tiên tiến, coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức; phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo ra những con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kỳ hội nhập.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp giai đoạn 2011 - 2020 của thành phố.

- Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; chú trọng hiệu suất đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động tập thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; gia tăng số lượng trường học đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; tiếp tục mở rộng số lượng các trường học tiên tiến, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

- Chăm lo, đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Đổi mới công tác kế hoạch tài chính, chú trọng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, cụ thể:

+ Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo: 99%;

+ Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi vào lớp 1: 100%;

+ Tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 6: 100%;

+ Tỷ lệ học sinh học hết lớp 9 vào trung học phổ thông: 90,6%;

+ Tỷ lệ tốt nghiệp các bậc học đạt và vượt tỷ lệ chung của Thành phố.

+ Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học.

+ Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn: 100% và giáo viên trên chuẩn: 70%

+ Tỷ lệ trường xây dựng chuẩn quốc gia đạt 3,3%; triển khai thực hiện các tiêu chí để đưa trường Mầm non Bình An, trường TH Mỹ Thủy đạt chuẩn quốc gia.

+ Tỷ lệ 8/11 phường có Trung tâm học tập cộng đồng.

- Các phòng, ban, đơn vị chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; Đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố.

- Đề nghị Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận phối hợp các ngành có liên quan đề xuất thành phố bố trí nguồn vốn để đầu tư, khởi công xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý I năm 2013.

- Phối hợp Hội Khuyến học xây dựng, phát triển và đưa vào hoạt động có hiệu quả các Trung tâm Học tập cộng đồng làm nòng cốt cho việc xây dựng Xã hội học tập; Hội Khuyến học phối hợp các ngành phát triển các mô hình, các nội dung sinh hoạt để thu hút người dân đến với Trung tâm.

6.3. Đề nghị Trường cao đẳng nghề quận chủ trì, phối hợp các đơn vị:

- Chuẩn bị lực lượng giáo viên, cơ sở vật chất cho tuyển sinh đào tạo.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thanh niên, người dân tham gia học nghề, nâng cao vai trò tư vấn nghề cho người lao động.

- Tăng cường liên kết với các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm khoa học kỹ thuật mở rộng ngành nghề đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động kỹ thuật; trong đào tạo nghề, gắn nội dung đào tạo của trung tâm với doanh nghiệp, đảm bảo các ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động; chú trọng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, người nghèo, người sau cai nghiện, người dân thuộc diện di dời và lao động chuyển đổi ngành nghề.

6.4. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện quận, Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị:

- Thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế cho người nghèo; chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội, đối tượng diện chính sách, nhân dân và thực hiện khám chữa bệnh miễn phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

- Thực hiện tốt các chương trình giám sát, kiểm soát dịch bệnh; dự phòng đủ nguồn thuốc, hóa chất để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra, khống chế và đẩy lùi các dịch bệnh mới phát sinh.

- Phấn đấu giữ vững 06 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Xây dựng Trạm Y tế liên phường Bình An - Bình Khánh đạt chuẩn quốc gia về y tế và triển khai mô hình hoạt động Trạm y tế liên phường Bình An - Bình Khánh. Tiếp tục phấn đấu đến năm 2014 có “100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế”.

- Trung tâm Y tế dự phòng quận phối hợp các ngành tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 15-CTr/QU ngày 12 tháng 8 năm 2011 về xây dựng 100% phường đạt chuẩn Quốc gia về Y tế giai đoạn 2011 - 2015 trình Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong tháng 3 và tháng 6 năm 2013; và báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện trình Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong tháng 9 năm 2013.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng Đề án xã hội hóa về lĩnh vực y tế trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 01 năm 2013.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế dự phòng quận và các trạm Y tế phường; cùng với việc cải tạo, nâng cấp và mở rộng Bệnh viện quận nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong điều kiện dân số ngày càng tăng; sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế sẵn có và đầu tư các trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao; tiếp tục phối hợp với Bệnh viện tuyến trên, trung tâm chuyên khoa trong khám, chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn cao gắn với việc nâng cao y đức; chú trọng bố trí bác sĩ công tác tại các Trạm Y tế phường; khống chế không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm; phòng chống tốt các dịch bệnh: cúm A H1N1, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, tay chân miệng…; cung ứng đủ thuốc thiết yếu, tăng cường giám sát việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, chất lượng và giá thuốc.

Nâng cao chất lượng các chương trình y tế quốc gia trọng điểm; tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế.

Thúc đẩy và hỗ trợ đầu tư phát triển các bệnh viện, phòng khám theo quy hoạch trong các dự án nhằm phục vụ tốt yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Phối hợp tuyên truyền, giáo dục, bằng các hoạt động thiết thực nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; triển khai các hoạt động, giải pháp nhằm giảm thiểu mức chênh lệch giới tính khi sinh, duy trì ở mức dưới 110 bé trai/100 bé gái.

- Thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo 100% số người được tư vấn về kế hoạch hóa gia đình trước khi sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và giảm số người bỏ cuộc; phấn đấu vận động đạt chỉ tiêu 10.363 người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại nhằm đạt mức giảm tỷ lệ sinh còn 0,051%o, giảm tỷ lệ sinh ra là con thứ ba trở lên là 0,11% so với năm 2012.

- Triển khai có hiệu quả mô hình nâng cao chất lượng dân số, tổ chức các hoạt động để đạt chỉ tiêu sàng lọc trước sinh là 2%/số bà mẹ mang thai, sàng lọc sơ sinh 6%/số trẻ sinh ra sống.

- Phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, nhân dân và huy động các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội tham gia công tác dân số, gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục và tư vấn về dân số, kế hoạch hóa gia đình, nhất là với đối tượng vị thành niên, thanh niên.

- Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm 1,21%.

6.5. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả và tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 13-CTr/QU ngày 12 tháng 8 năm 2011 giảm nghèo, tăng hộ khá quận 2 giai đoạn 2011 - 2015, trình Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 12 trong tháng 3, tháng 6 năm 2013, (báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra của Quận ủy về việc thực hiện Chương trình trong tháng 4 năm 2013); và báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chương trình trình Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong tháng 9 năm 2013.

- Phối hợp các ngành có kế hoạch thực hiện chương trình “Vì dân phục vụ”.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, vận động toàn xã hội tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tạo điều kiện và khuyến khích người có công và gia đình tích cực tham gia phát triển kinh tế, hoạt động xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với diện chính sách.

- Xây dựng kế hoạch chăm lo cho diện chính sách nhân Kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013) và Kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2013); kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy ngày 26/6/2013”; kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em và chăm lo ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh; kế hoạch kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2013); xây dựng Ủy ban nhân dân 8 phường thực hiện các tiêu chuẩn phường phù hợp với trẻ em; tuyên truyền Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; công ước quốc tế về quyền trẻ em; phòng, tránh tai nạn thương tích ở trẻ em; phòng, chống HIV/AIDS; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đạt 100%…

- Tổ chức sơ kết công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011 - 2013; phối hợp truyền thông lồng ghép công tác bình đẳng giới trên địa bàn quận; kiểm tra các phường về công tác bảo trợ xã hội, bình đẳng giới năm 2013.

- Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vì người nghèo” với các giải pháp: đẩy mạnh dạy nghề, giải quyết việc làm, tập trung cho vay các nguồn quỹ 140, 71, 156; thực hiện đầy đủ, đồng bộ các chính sách ưu đãi, an sinh xã hội; tìm hướng xuất khẩu lao động; kêu gọi hỗ trợ, đỡ đầu cho các hộ nghèo từ cộng đồng, mạnh thường quân để bảo đảm thu nhập trên 12 triệu đồng/người/năm. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ khác như chăm sóc y tế, miễn giảm học phí, chú trọng dạy nghề và giới thiệu việc làm miễn phí cho người nghèo, bộ đội xuất ngũ và các hộ dân di dời trong các dự án.

- Tập trung giải quyết tốt, kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là giải quyết lao động, việc làm…, xây dựng giải pháp thật hiệu quả để đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đặc biệt là tại các khu dân cư tái định cư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phải quan tâm và chăm lo cho các hộ.

- Tích cực, chủ động, kiên trì thực hiện có hiệu quả chương trình lành mạnh hóa môi trường văn hóa - xã hội trên địa bàn quận, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

- Phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu:

+ Số lao động được giải quyết việc làm 6.000 lao động. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 27%.

+ Số hộ thoát nghèo trong năm là 500 hộ, cơ bản quận sẽ không còn hộ nghèo có thu nhập từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống, hoàn thành giai đoạn 3 của thành phố trước thời hạn (theo Chương trình số 13-Ctr/QU của Quận ủy về giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2011 - 2015).

- Phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Thành phố về thực hiện mục tiêu về an toàn - vệ sinh lao động theo Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 của thành phố; và kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp Công an quận và các đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” trên địa bàn Quận 2 trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 01 năm 2013.

6.6. Đề nghị Bảo hiểm xã hội quận chủ trì, phối hợp các đơn vị: thực hiện thu Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2013 tăng hơn cùng kỳ; tăng cường công tác tuyên truyền triển khai Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

7. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Xây dựng lực lượng Quân đội, Công an quận, phường trong sạch, vững mạnh, đảm bảo sẵn sàng chiếu đấu trong mọi tình huống. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cho lực lượng Quân đội, Công an nhằm tăng cường tiềm lực quân sự - quốc phòng và an ninh đảm bảo khả năng phòng thủ, phòng chống biểu tình, bạo loạn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công an và quân sự, bộ đội biên phòng, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy; giữa công an, quân sự với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

7.1. Ban Chỉ huy Quân sự quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan tổ chức bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng; thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình diễn biến, chú trọng tình hình an ninh chính trị, sẵn sàng xử trí và thực hiện triển khai có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.

- Thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân (120 đồng chí); chỉ tiêu gọi đảng viên nhập ngũ (2%), báo cáo kết quả chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2013 trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 8 năm 2013.

- Thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch phòng thủ, kế hoạch phòng, chống biểu tình, bạo loạn, phá hoại, khủng bố; phương án cứu nạn, cứu hộ…, định kỳ diễn tập kiểm tra kế hoạch, phương án. Nâng cao chất lượng công tác diễn tập phòng thủ và hội thao quốc phòng.

- Hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, tập huấn quân nhân dự bị, tuyển sinh quân sự, thiếu sinh quân; chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, cán bộ dân chính đảng, hạ sĩ quan dự bị được đào tạo sĩ quan dự bị; kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các đơn vị dự bị động viên. Tiếp tục củng cố xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng phát triển lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu 1,7%, trong đó, số lượng đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 20% (dân quân đạt 18%, tự vệ đạt 2%). Xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện.

- Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh ở các trường trung học, dạy nghề trên địa bàn; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định; cử cán bộ dự các lớp bồi dưỡng quốc phòng - an ninh theo kế hoạch, cử cán bộ, công chức và hạ sĩ quan dự bị dự các lớp đào tạo sĩ quan dự bị tại trường Quân sự Quân khu 7.

- Xây dựng phương án phối hợp phòng chống khủng bố và bổ sung phương án hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu với các quận huyện giáp ranh và các lực lượng làm nhiệm vụ của cấp trên để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong tình hình mới;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập phòng thủ, diễn tập phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập trên địa bàn năm 2013 trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 9 năm 2013.

- Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch 87-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động 49-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 10 năm 2013.

7.2. Ban Chỉ huy Công an quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Lễ, Tết, các nơi tổ chức các ngày lễ lớn, lễ hội trong năm.

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể như sau:

+ Nâng tỷ lệ điều tra khám phá án phấn đấu đạt chỉ tiêu chung của thành phố, đối với án đặc biệt nghiêm trọng điều tra khám phá đạt tỷ lệ 90% trở lên. Phấn đấu tăng 5% tỷ lệ điều tra khám phá đối với án cướp, cướp giật, trộm cắp.

+ Đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, giảm 10% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông, không để tình trạng đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận 2, đồng thời kiềm chế kéo giảm ùn tắc giao thông trên 02 tuyến đường Đồng Văn Cống và Nguyễn Thị Định.

+ Xây dựng 80% tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, mỗi phường có ít nhất 01 khu phố không có tội phạm ẩn náu.

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, đảm bảo ổn định an ninh trật tự. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm” giai đoạn 2011 - 2015, trong đó, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và có phương án đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, cướp giật, trộm cắp. Sử dụng đồng bộ các biện pháp để ngăn ngừa, phòng chống, đấu tranh, chuyển hóa địa bàn và kéo giảm các tội phạm.

- Đẩy mạnh chuyển hóa địa bàn, xây dựng phường trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn, Chương trình hành động số 18/CTr-TU ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ thị số 12/CT-QU ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Quận ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tham gia cao điểm tấn công tội phạm. Tập trung nắm tình hình, dự báo từ đó chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Củng cố tổ chức, hoạt động của Ban điều hành tổ dân phố - khu phố.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ và hiệu quả dân số thường trú, tạm trú, vãng lai trên địa bàn cho phù hợp với Luật Cư trú 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai có hiệu quả công tác thực hiện Luật Cư trú đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu vực các dự án bồi thường trọng điểm trên địa bàn quận.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/QU ngày 25 tháng 7 năm 2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, trình Ban Thường vụ Quận ủy định kỳ 6 tháng, năm.

- Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 21-KH/QU ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 01 năm 2013.

7.3. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chủ trì, phối hợp các đơn vị, 11 phường:

 - Xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp phòng cháy và chữa cháy; xây dựng các kế hoạch kiểm tra chuyên đề, đảm bảo thực hiện công tác kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đúng quy định, nhất là thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy hiểm cháy, nổ cao tại khu công nghiệp Cát Lái; cơ sở kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); đối với nhà cao tầng và các công trình xây dựng; đối với các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê.

- Tăng cường hướng dẫn các đơn vị cơ sở lập và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các trụ sở Ủy ban nhân dân phường, của người dân trong xã hội, các điểm khu dân cư có nguy cơ cháy cao đối với công tác phòng cháy và chữa cháy; thực hiện tốt công tác nắm chắc các đối tượng thuộc diện quản lý về tính chất cháy nổ, giao thông, nguồn nước, để góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy hiệu quả phương châm 04 tại chỗ.

8. Về công tác cải cách hành chính:

- Công tác cải cách hành chính phải được tập trung, phải khắc phục những thiếu sót trong thực hiện trách nhiệm công vụ trong thời gian qua để thực hiện công khai minh bạch.

- Tổ Chuyên trách Cải cách hành chính tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chương trình“Nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý Nhà nước trên địa bàn quậntrình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 01 năm 2013.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả cải tiến quy trình xử lý thủ tục hành chính các lĩnh vực cấp phép xây dựng, kinh doanh, cấp giấy tờ nhà, đất, chỉ số quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, nhập hộ khẩu, trình Ban Thường vụ Quận ủy trong quý II năm 2013.

8.1. Cải cách thể chế:

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nói chung và các chủ trương, chính sách, pháp luật về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân bằng các hình thức đa dạng. Chú trọng đến các lĩnh vực đang là yêu cầu cấp thiết như: đất đai, xây dựng, bồi thường, hỗ trợ…

- Hoàn thiện Quy chế Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại quận và phường; xây dựng kho dữ liệu tập trung, kho dữ liệu điện tử và ban hành quy chế khai thác và sử dụng dữ liệu.

8.2. Cải cách thủ tục hành chính:

- Tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố; Tiếp tục rà soát quy định, thủ tục hành chính nhằm kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp; kịp thời công bố công khai thủ tục hành chính khi có điều chỉnh, bổ sung.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để giải quyết công việc của tổ chức và công dân, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo mô hình thống nhất đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở.

- Đảm bảo thực hiện tốt Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủvề tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chínhvà Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thực hiện việc kiểm soát, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo quy trình đã được phê duyệt công khai. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm duy trì kiểm soát theo quy trình nội nghiệp của các đầu việc do đơn vị mình thụ lý, tập trung ở các đầu việc thường xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn, quá hạn; qua đó, có biện pháp chấn chỉnh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; kiên quyết xử lý các hành vi làm phiền hà người dân và tình trạng đùn đẩy trách nhiệm…

- Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình công tác cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị ở các phòng, ban, đơn vị và phường; tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức; tiếp tục triển khai thực hiện các đề án thuộc Chương trình hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan…

8.3. Cải cách tổ chức bộ máy:

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân 11 phường và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận.

- Tiếp tục thí điểm thực hiện Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại các phường.

- Rà soát và hoàn chỉnh quy chế hội họp, nội quy cơ quan; quy chế phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận với phường; rà soát quy định ủy quyền và ký thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

- Hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp giữa Chi bộ khu phố đối với Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, các chi tổ hội đoàn thể.

- Tổ chức sắp xếp, kiện toàn nhân sự ban điều hành khu phố, tổ dân phố trên cơ sở tổ chức hội nghị nhân dân hoặc theo sự đề cử, giới thiệu của cấp ủy chi bộ khu phố.

- Xây dựng, đưa vào thực hiện quy ước cộng đồng ở tổ dân phố.

8.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình đào tạo nguồn nhân lực của quận giai đoạn 2011 - 2015 và Chương trình hành động số 12-CTr/QU ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Quận ủy về công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, luân chuyển cán bộ giai đoạn 2011 - 2015.

- Xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ, công chức và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, thống nhất, khoa học, khách quan.

- Thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức học tập, quán triệt và có kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức và các Nghị định của Chính phủ; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

8.5. Cải cách tài chính công:

- Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ. Rà soát, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của từng cơ quan đảm bảo đạt yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chủ trương chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý công sản.

- Duy trì và thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương thực hành tiết kiệm đã đề ra, tiết kiệm biên chế và kinh phí hành chính (điện, nước, văn phòng phẩm…).

- Thực hiện xã hội hóa trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao; đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc sử dụng kinh phí khoán biên chế, kinh phí chung tại đơn vị.

8.6. Hiện đại hóa hành chính:

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 666/KHLT-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân quận 2 giai đoạn 2012 - 2015 (xây dựng cụ thể kế hoạch lộ trình riêng để thực hiện).

- Đăng tin, bài và cập nhật kịp thời các bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên Cổng thông tin điện tử của quận để nhân dân biết, thực hiện và giám sát; triển khai dịch vụ công như: cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng, tra cứu thông tin, lấy ý kiến khách hàng tại màn hình máy vi tính cảm ứng, phần mềm thư xin lỗi; tuyên truyền hoạt động của quận và các quy định pháp luật tại màn hình ti-vi đặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ hành chính...

- Tổ chức lớp bồi dưỡng về an ninh cho người dùng đầu cuối; lớp bồi dưỡng về bảo mật khi sử dụng máy vi tính và mạng máy tính; về mã nguồn mở.

III. VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ, HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:

Duy trì và nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, nhất là các phòng, ban chuyên môn thuộc quận; giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhất là trong công tác phối hợp của các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể; có kế hoạch chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính, việc treo cờ các dịp lễ tết, cùng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…. nhằm nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kết luận số 08-KL/QU ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Quận ủy về các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại giữa chính quyền với tổ chức, công dân; triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trong công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại phường.

Quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”, đưa phong trào đi vào đời sống xã hội với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà nước; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện có hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Triển khai kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ (2011 - 2015).

Tổ chức chăm lo cho diện chính sách, dân nghèo, trẻ em nhân các dịp lễ tết. Hội nghị tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận (01/4/1997 –\- 01/4/2012)

1. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

* Các nội dung thực hiện trong quý I năm 2013:

- Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua chào mừng 15 năm thành lập quận 2 (01/4/1997 - 01/4/2012) trong tháng 02 năm 2013; họp mặt chức sắc tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

- Triển khai công tác đăng ký giao ước thi đua năm 2013.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho các khối hành chính, sự nghiệp, phường năm 2013.

- Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền năm 2013 và Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2013.

- Tham mưu phân hạng trường cho các khối Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2012 - 2013.

- Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận (Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thanh tra).

- Tiếp tục tham mưu thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ theo kế hoạch đã ban hành năm 2012.

* Các nội dung thực hiện trong quý II năm 2013:

- Tiếp tục tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận (Phòng Tư pháp quận, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận).

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công vụ đối với một số cơ quan quận, phường (dự kiến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, Phòng Quản lý đô thị quận, Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ…).

- Tham mưu xây dựng các chương trình nhánh theo Kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 của Thành phố.

* Các nội dung thực hiện trong quý III năm 2013:

- Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc quận (Trung tâm Văn hóa).

- Tham mưu thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ đối với các trường hợp đến hạn chuyển đổi.

- Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo tiến độ thực hiện đề án chia tách địa giới hành chính một số phường trên địa bàn trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 8 năm 2013.

- Tiến hành bình xét thi đua khối giáo dục năm học 2012 - 2013.

* Các nội dung thực hiện trong quý IV năm 2013:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tại các đơn vị về tình hình thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ, địa giới hành chính, công tác văn thư - lưu trữ, công tác thanh niên năm 2013.

- Triển khai Kế hoạch đánh giá bình xét thi đua, khen thưởng năm 2013 và công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Triển khai công tác xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2013.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận:

- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 9 năm 2013;

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm; kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng với kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Thanh tra quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, phổ biến các đơn vị thực hiện Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

Triển khai thực hiện có kết quả Quy trình phối hợp, phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng theo Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, khiếu kiện đông người trên địa bàn thành phố.

Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận xây dựng cụ thể kế hoạch, giải pháp về phối hợp thực hiện để giải quyết dứt điểm số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo đang thụ lý còn tồn đọng, phấn đấu không để tồn đọng đơn quá hạn; tăng cường đối thoại, giải quyết nhanh các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; phối hợp thật tốt giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, nhất là khi giải quyết các trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp.

Tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức.

Thực hiện các giải pháp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội, báo đài trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Triển khai thực hiện đúng tiến độ, chương trình kế hoạch công tác thanh tra kinh tế - xã hội năm 2013 đã được Ủy ban nhân dân quận duyệt, theo đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đúng quyết định phê duyệt và kế hoạch chỉ đạo của Thành phố.

4. Phòng Tư pháp quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho lãnh đạo, cán bộ, công chức các ban, ngành thuộc quận, phường và nhân dân trên địa bàn: chú trọng việc tuyên truyền các yêu cầu cấp thiết trong lĩnh vực bồi thường, nhà ở, đất đai, trật tự an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội...

- Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện và tổng kết kết quả thực hiện Đề án 4 “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp phường trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân” và Đề án 2 “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”.

- Đẩy mạnh công tác thẩm định, kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2013. Tiếp tục thực hiện chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013, đề xuất những văn bản cụ thể đưa vào chương trình lập quy năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, cập nhật và hướng dẫn kịp thời về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp - hộ tịch phường; phối hợp Phòng Nội vụ và Ủy ban nhân dân phường tuyển dụng, đề xuất tăng cường nhân sự, đảm bảo nhân sự phụ trách công tác hộ tịch đối với quận và phường; tăng cường thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại phường.

- Tổng hợp, báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 18-CTr/QU ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Ban Thường vụ Quận ủy về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kế hoạch tiếp tục thực hiện chương trình cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2015.

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Tổng hợp kịp thời báo cáo tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2012, thông qua thành viên Ủy ban nhân dân quận vào tuần thứ 3 của tháng (và theo tiến độ chỉ đạo của Thành phố).

- Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và ngân sách năm 2013, trình Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị triển khai vào tuần đầu của tháng 01 năm 2013.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV đến giữa nhiệm kỳ trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 9 năm 2013 và trình Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong tháng 12 năm 2013.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị theo kế hoạch chỉ đạo này; có biện pháp rà soát, theo dõi, đôn đốc các phòng ban, đơn vị thực hiện nghiêm, đúng tiến độ các nội dung kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận và việc chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết, việc chấp hành chế độ báo cáo, chấp hành quy chế hội họp, quy chế phối hợp…

- Tăng cường công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công khai lịch tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận và thủ trưởng các phòng ban, đơn vị.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tăng cường và nâng cao chất lượng, nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân theo quy định; chủ động theo dõi, đôn đốc các đơn vị xử lý giải quyết dứt điểm các ý kiến phản ảnh, kiến nghị của cử tri, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng ban trong tham mưu xử lý các nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Đảm bảo chất lượng các văn bản do Ủy ban nhân dân quận ban hành (cả nội dung lẫn hình thức), đặc biệt đối với văn bản quy phạm pháp luật, phải tuân thủ chặt chẽ quy trình xây dựng, gửi thẩm định, ban hành, niêm yết công khai. Chỉ đạo Tổ Cải cách hành chính tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012 theo với Chương trình hành động của Quận ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận đã ban hành.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công triển khai thực hiện các công trình, chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 - 2015, đảm bảo trình Ủy ban nhân dân quận, trình Ban Thường vụ Quận ủy đúng thời gian quy định.

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2013, trình Ủy ban nhân dân quận vào tuần đầu của tháng 12 năm 2013.

- Đảm bảo công tác hậu cần, công tác chuẩn bị các Hội nghị, cuộc họp, công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận. Xây dựng cụ thể quy định về quy chế sử dụng chi phí chung, thực hiện công khai theo quy định.

- Phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận và Văn phòng Quận ủy tiếp tục kiểm tra, đề xuất đầu tư trang thiết bị tại Trung tâm hành chính quận đảm bảo đồng bộ, hiệu quả khi hoạt động.

6. Trong công tác phối hợp với các đoàn thể quận:

6.1. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ quận:

- Cùng phối hợp các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ, nam giới và cộng đồng trong việc xây dựng gia đình, tích cực tham gia phòng chống bạo lực gia đình, quan tâm giúp đỡ phụ nữ cao tuổi, neo đơn, tàn tật… Tiếp tục thực hiện Đề án 343 về “tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” và Đề án 704 về “Giáo dục 5 bà triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

- Xây dựng Đề án thành lập Nhà Văn hóa Phụ nữ quận và đưa vào hoạt động trong quý I năm 2013.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện dự án Nhà Văn hóa Phụ nữ quận trình trong tháng 3 năm 2013 và tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 7 năm 2013.

6.2. Đề nghị Quận đoàn 2:

- Tổ chức triển khai học tập, quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần IX và nghị quyết Đại hội Đoàn quận 2 lần thứ IV tập trung triển khai thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm đã được Đại hội Đoàn quận 2 thông qua; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn quận 2 với những phương thức triển khai sáng tạo; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trong đó quan tâm nghiên cứu, triển khai các phương thức giáo dục sáng tạo, phù hợp với đoàn viên thanh thiếu nhi từng khu vực trên địa bàn quận (đặc biệt là xây dựng hình mẫu người thanh niên quận 2, xây dựng tác phong và phong cách người cán bộ đoàn); xây dựng văn hóa trong Đoàn viên thanh niên, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng phi văn hóa đang có nguy cơ trở thành trào lưu xấu trong đoàn viên, thanh niên; có các giải pháp có hiệu quả trong việc củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, xây dựng đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đoàn viên, củng cố hoạt động và nâng chất sinh hoạt chi đoàn, chú trong đến chi đoàn khu phố và các chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong đó việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn phải theo hướng chuẩn hóa cán bộ trong các quy định, quy chế cán bộ đoàn, nâng chất đoàn viên ưu tú giới thiệu phát triển Đảng

- Triển khai các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc trong đó tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc thực hiện năm An toàn giao thông với chủ đề “nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; tăng cường rà soát và vận động lực lượng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn chống tỉ lệ bỏ học trên địa bàn quận; đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt hè, phấn đấu nâng tỉ lệ thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè trên 60%; tổ chức thực hiện tốt các nội dung, giải pháp trong chương trình “Vì đàn em thân yêu” và chương trình “Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống nhà thiếu nhi quận 2”; xây dựng thí điểm mô hình Đoàn tham gia xây dựng chung cư văn hóa; xây dựng Công viên thanh niên.

6.3. Đề nghị Liên đoàn Lao động quận: tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện dự án Nhà Văn hóa Lao động quận trình trong tháng 4 năm 2013 và tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trình Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 7 năm 2013.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ vào Quyết định này, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành, đơn vị; trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể người phụ trách, thực hiện; hàng tháng có kiểm điểm, đánh giá tình hình và báo cáo theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ được giao.

Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 và số 28/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013, Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách thành phố năm 2013… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm 2013.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cần tập trung chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, xử lý nợ xấu theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tham mưu, bố trí lịch để Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận họp phê duyệt kế hoạch, chương trình công tác năm 2013 của các phòng, ban, đơn vị, phường, trong tháng 01 và tháng 02 năm 2013.

3. Định kỳ 02 tuần/lần, Ủy ban nhân dân quận tổ chức làm việc với Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác theo Quyết định này và các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

4. Định kỳ hàng tháng Ủy ban nhân dân quận tổ chức giao ban với Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hàng tháng theo quyết định này.

5. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm lĩnh vực được phân công phụ trách sẽ làm việc với từng phòng ban về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ từng quý trước khi thông qua Ủy ban nhân dân quận báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý, 6 tháng, 9 tháng và năm.

6. Trước ngày 05 tháng 11 năm 2013, các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân 11 phường tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định này; phối hợp Phòng Nội vụ - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng quận - kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân quận trước ngày 15 tháng 11 năm 2013./.