ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4767/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC PHÁP VÂN - CẦU GIẼ,TỶ LỆ 1/500.
ĐỊA ĐIỂM: QUẬN HOÀNG MAI VÀ CÁC HUYỆN: THANH TRÌ, THƯỜNG TÍN, PHÚ XUYÊN - THÀNHPHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDsố 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng số50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CPngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạchđô thị;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-TTgngày 21/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiếtđường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTgngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xâydựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 3086/QĐ-BGTVTngày 04/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư nângcấp tuyến đường Pháp Vân -Cầu Giẽ, thành phố HàNội theo hình thức BOT và các Quyết định: số 326/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2014 và số2548/QĐ-BGTVT ngày 03/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điềuchỉnhDự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội theo hình thức BOT.

Căn cứ Quyết định số72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định vềlập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đôthị trên địa bàn thành phHà Nội;

Căn cứ Quyết định số82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định vềcắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phốHà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3765/QĐ-UBNDngày 22/8/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phân khuđô thị S5, tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Quyết định số 3996/QĐ-UBNDngày 13/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chung đôthị vệ tinh Phú Xuyên, tỷ lệ 1/10.000

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch -Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 3056/TTr-QHKT-P7ngày 16/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường cao tốc Pháp Vân -Cầu Giẽ, tỷ lệ 1/500 với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Vị trí và hướng tuyếnđường:

a) Vị trí: Tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ đấu nối từ nút giao Pháp Vân, giao với đường Vành đai 3 đến nút giaoĐại Xuyên, tiếp nối với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.Tuyến đường đi song song về phía Đông, cách Quốc lộ 1A khoảng từ 1 - 1,5km, qua địa bàn quận Hoàng Mai và các huyện: Thanh Trì, Thường Tín,Phú Xuyên - thành phố Hà Nội. Tổng chiều dài tuyến đường:khoảng 29km.

- Điểm đầu tuyến: tại nút giao PhápVân, quận Hoàng Mai (tương ứng lý trình Km182+240 của QL1A mới).

- Điểm cuối tuyến: trước nút giao ĐạiXuyên, huyện Phú Xuyên (tương ứng lý trình Km211+255,83 của QL1A mới).

b) Hướng tuyến đường: xác định trêncơ sở đường Pháp Vân - Cầu Giẽ hiện có, phù hp với các đồ án quy hoạch được duyệt như: Quy hoạch chung xây dựng Thủđô Hà Nội đến năm 2030 và tm nhìn đến năm 2050, Quy hoạchphân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5000, Quy hoạch chung Đô thị vệ tinh Phú Xuyên, tỷlệ 1/10.000 và các đồ án quy hoạch đang nghiên cứu lập: Quy hoạch giao thôngvận tải Thủ đô đã được Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, phê duyệt; Quy hoạch chung xây dựng các huyện: Thường Tín, Phú Xuyên.

2. Cấp hạng:

Thành phần đường cao tốc xác địnhtheo tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc TCVN 5729: 2012, vận tốc thiết kế Vtk= 100km/h.

Thành phần đường gom đô thị 2 bên:đường cấp khu vực (tại khu vực phát triển đô thị) và cấp tương đương (tại khuvực ngoài phạm vi phát triển đô thị).

3. Quy mô mặt cắt ngang:

Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có chiều rộng mặt cắt ngang điển hình B = 56-128m. Trong đó,thành phần đường xe chạy cao tốc được xác định thống nhất trên toàn tuyến đườngvới chiều rộng B = 33,5m bao gồm: lòng đường xe chạy chính rộng 2x11,25m (6 làn xe), dải phân cách trung tâm rộng 2m, dải dừng xe khẩn cấprộng 2x3m, các dải an toàn rộng 4x0,75m; Thành phần đường gom đô thị dọc haibên tuyến đường được xác định căn cứ trên cơ sở các đồ án quy hoạch phân khu,quy hoạch chung xây dựng các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, các dự án đầu tư đãvà đang triển khai dọc hai bên tuyến đường và điều kiện hiện trạng khu vựctuyến đường đi qua. Cụ thể:

- Đoạn tuyến từ Km182+240 (điểm đầu tuyến, tiếp giáp nút giao Pháp Vân) đến Km182+960 (khu vực phía Bắc sông Tô Lịch, thuộc phường Yên Sở và phườngHoàng Liệt, quận Hoàng Mai): Chỉ giới đường đỏ tuyến đường xác định phù hợp vớiQuy hoạch phân khu đô thị H2-4, tỷ lệ 1/2000 đang hoàn thiện để trình UBNDThành phố phê duyệt, chiều rộng mặt cắt ngang điển hình B = 56 - 86m gồm: thànhphần đường xe chạy cao tốc B = 33,5m; Dải đất xây dựng taluy hai bên rộng từ6-16m; đường gom phía Tây rộng 15,5m (đã xây dựng trong khu đô thị mới Pháp Vân- Tứ Hiệp); Phía Đông tuyến đường cao tốc giáp khu cây xanh công viên Yên Sởkhông xây dựng đưng gom đô thị;

- Đoạn tuyến từ Km182+960 đếnKm183+400 (thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì): Chỉ giới đường đỏ tuyến đường xác định phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5000đã được UBND Thành phố phê duyệt, chiều rộng mặt cắt ngang điển hình khoảng B =81m gồm: thành phần đường xe chạy cao tốc rộng B = 33,5m; đường gom phía Đôngrộng 20,5m (3 làn xe); đường gom phía Tây rộng 15,5m (2 làn xe) đã được xâydựng theo Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tứ Hiệp được UBNDThành phphê duyệt; dải đất xây dựng taluy hai bên rộngtừ 2,75 - 10,75m.

- Đoạn tuyến tKm183+400 (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì) đến Km206+600 (xãNam Phong, huyện Phú Xuyên): Chiều rộng mặt cắt ngang điển hình rộng B = 71,5 -90m. Trong đó:

+ Những đoạn tuyến thông thường điqua khu vực đất trống, đất nông nghiệp, chiều rộng mặt cắt ngang B = 90m gồm:thành phần đường xe chạy cao tốc rộng B = 33,5m, đường gom hai bên rộng 2x20,5m(3 làn xe); dải đất xây dựng taluy rộng 2x10,75m.

+ Những đoạn tuyến qua khu vực dâncư hiện có (đoạn từ Km186+280 đến Km186+700,từ Km189+300 đến Km189+600...), xâydựng tường chắn giữa phần đường cao tốc và đường gom (thay thếcho dải đất bố trí taluy ở những đoạn thông thường) và giảm chiều rộng vỉa hèđường gom đô thị song hành để giảm tối đa chiều rộng mặt cắt ngang đường, hạnchế giải phóng mặt bằng đất dân cư. Chiều rộng mặt cắt ngang điển hình các đoạntuyến này B = 71,5m gồm: thành phần đường xe chạy cao tc rộng B = 33,5m; đường gom hai bên rộng 2x(17,5-18,5)m, tường chn giữa phần đường cao tốc với đường gom rộng 2x0,5m.

- Đoạn tuyến từ Km206+600 (xã NamPhong, huyện Phú Xuyên) đến điểm cuối tuyến tạiKm211+255,83 (xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên): Chiều rộngđường cao tc B = 100 - 128m xác định theo quy hoạch và được khớp nối thống nhất với dựán đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Đông đường Pháp Vân - Cầu Giẽ đã được UBND Thành phphê duyệt tại Quyếtđịnh số 633/QĐ-UBND ngày 28/01/2013, gồm: thành phần đường xe chạy cao tốc rộngB = 33,5m, đường gom phía Tây rộng 20,5m (giữ nguyên như các đoạn tuyến thôngthường), lòng đường gom phía Đông trùng với phạm vi xây dựngtuyến đường gom theo dự án đầu tư đã được UBND Thành phố phê duyệt, chiều rộng đường gom phía Đông B = 20m (3 làn xe); dải đất bố trítaluy rộng khoảng từ 10,75m đến 37m.

Dọc theo tuyến đường, tại những vịtrí giao với các đường ngang dân sinh hiện có (bố trí hầm chui qua tuyếnđường), chiều rộng mặt cắt ngang đường mở rộng cc bộ từ B= 90 - 115m (mở rộng dải đất xây dựng taluy để bố trí đường gom vòng ra xa cửahầm chui đảm bảo tầm nhìn tránh xe tại nút, các thành phần khác giữ nguyên như các đoạn tuyến thông thường); Tại vị trí xây dựng các trạm thu phí(Km183+800 và Km204+200), chỉ giới đường đỏ tuyến đườngxác định trên cơ sở phạm vi chiếm đất để xây dựng trạm thu phí theo Dự án đu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt (cụ thể trên bản vẽ chỉgiới đường đtuyến đường).

4. Tim đường và chỉ giới đườngđỏ:

Tim đường quy hoạch: tim tuyến đườngcao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ điểm đầu tuyến (điểm 00) đến điểm cuối (điểm CT) cơ bản trùng tim đường hiện có,được xác định thông qua các điểm:01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17 là các điểm chuyển hướng củatim đường quy hoạch, có tọa độ và các điều kiện khống chế, các thông số kỹthuật (đường cong bằng và đường cong chuyển tiếp) được ghi trực tiếp trên bản vẽ.

Chỉ giới đường đỏ: được xác định trêncơ sở các mốc chỉ giới đường đỏ có tọa độ, các thông số kỹ thuật, kích thước vàđược xác định trực tiếp trên bản vẽ.

5. Các nút giao thông:

Nút giao khác mức: Các nút giao giữađường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với các tuyến đường quyhoạch: Phan Trọng Tuệ kéo dài, vành đai 3,5, vành đai 4, cao tốc Tây Bắc - Quốclộ 5 là nút giao khác mức liên thông hoàn chỉnh. Các nút giao khác (giao vớiđường tỉnh 427, 429, đường cấp đô thị trong những khu đô thị ở lân cận hai bêntuyến đường...) là nút giao khác mức trực thông. Nút giao khác mức thể hiệntrên bản vẽ xác định sơ bộ phạm vi xây dựng nút, định hướng hình thức nút. Chỉgiới đường đỏ chính thức của nút sẽ được xác định theo Dự án đầu tư xây dựngcác nút giao hoặc các đường ngang được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nút giao bằng: là các nút giao giữađường gom hai bên đường cao tốc với các tuyến đường liên thôn, liên xã, đườngnội bộ trong các khu đô thị ở lân cận hai bên tuyến đường ... (phần lớn đã cócống chui dân sinh qua đường cao tc). Khi thiết kế thicông xây dựng đường và nút cần có các biện pháp đảm bảo xe ra vào nút giao đượcêm thuận, tầm nhìn thông thoáng.

Các tuyến đường ngang sẽ tiếp tụcđược nghiên cứu và bổ sung khi lập quy hoạch chung các huyện, quy hoạch phân khu đô thị hoặc quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị dọc hai bên tuyến đường được cấp cóthẩm quyền phê duyệt. Đối với các họng đường ngang trên bản vẽ chỉ là xác địnhsơ bộ, có thể cho phép được vi chỉnh khi xác định chỉ giới đường đỏ của cáctuyến đường ngang này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Ban Quản lý dự án Thăng Long chỉđạo đơn vị tư vấn nghiên cứu thiết kế hoàn chỉnh phương án tổ chức giao thôngvà chỉ giới đường đỏ khu vực nút giao Đại Xuyên trình UBND thành phố Hà Nội phêduyệt làm cơ sở xây dựng hoàn thiện nút giao và phục vụ công tác quản lý sửdụng đất khu vực xung quanh theo quy hoạch.

Giao Ban Quản lý dự án Thăng Long chủtrì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Hoàng Mai, UBND các huyện:Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, UBND các phường, xã có tuyến đường đi qua và các cơ quan liên quan công bcôngkhai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổchức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

Ban Quản lý dự án Thăng Long: Cótrách nhiệm cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được duyệt cho Sở Quyhoạch - Kiến trúc, UBND quận Hoàng Mai, UBND các huyện:Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội để lưu trữvà phục vụ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch theo quy định; Tổ chức lậpnhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới, cắm mốc giới Chỉ giới đường đỏ tuyến đường đãđược UBND Thành phố phê duyệt theo quy định. Kinh phí lập hồ sơ và cắm mốc giớithực hiện theo quy định tại Quyết định số 82/2014/QĐ-UBNDngày 21/11/2014 ca UBND Thành phố.

y quyền cho Sở Quy hoạch - Kiến trúcchủ trì, phối hp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định,phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới tuyến đường theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Thăng Long tổ chức cắm mốc giới ngoài thựcđịa và nghiệm thu kết quả cắm mốc.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Chủtịch UBND các huyện: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Chủtịch UBND các phường, xã có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm quản lý mc giới, quản lý các công trình xây dựng tuân thủ theo hsơ chỉ giới đường đỏ và hồ sơ cắm mốc được duyệt. Kiểm tra xử lý cáctrường hp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quyđịnh của pháp luật.

Quá trình triển khai dự án đầu tư xâydựng tuyến đường, Chủ đầu tư có trách nhiệm: Bổ sung thiếtkế giao cắt với các tuyến đường ngang theo quy hoạch được duyệt; Xây dựng hoàntrả hoặc thay thế hệ thống mương thủy lợi hiện có đảm bảo việc tiêu thoát nướcvà hoạt động sản xut nông nghiệp của địa phương có tuyến đường đi qua; Phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành có giải phápđảm bảo an toàn hành lang lưới điện hiện có tại các khu vực tuyến đường đi qua.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giámđốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tàinguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựngHà Nội; Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Chủ tịch UBND các huyện: Thanh Trì, Thưng Tín, Phú Xuyên; Chủ tịch UBND các phường, xã cótuyến đường đi qua; Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long; Tổng giám đốc Tổngcông ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Bộ GTVT;
- VPUBTP: Các đ/c PCVP, các phòng CV;
- Lưu VT (45 bản), QHA2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng