TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/QĐ-TA-TĐKT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT BIỂU TRƯNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VIỆT NAM

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Kế hoạch số 160/TANDTC-TĐKT ngày 09/10/2014 củaTòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Truyềnthống Tòa án nhân dân;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khenthưởng Tòa án nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Phê duyệt Biểu trưng của Tòa ánnhân dân Việt Nam. Biểu trưng này thay thế Biểu trưng hiện hành của Tòa án nhândân Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định số 475/2005/QĐ-TCCB ngày12/4/2005 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Hình ảnh và Bản thuyết minh của Biểu trưng Tòa án nhân dân Việt Nam đượcban hành kèm theo Quyết định này.

3. Bản quyền tác phẩm Biểu trưng Tòa án nhân dân Việt Nam thuộc về Tòa ánnhân dân tối cao.

Điều 2.

1. Biểu trưng Tòa án nhân dân ViệtNam được sử dụng trên các ấn phẩm báo chí, được treo trang trọng tại các trụ sở,phòng họp, phòng làm việc Tòa án nhân dân các cấp và được sử dụng trong các hoạtđộng đối nội, đối ngoại của Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

2. Biểu trưng Tòa án nhân dân Việt Nam được làm thành phiên bản Huy hiệu Biểutrưng Tòa án nhân dân Việt Nam (gọi tắt là Huy hiệu Tòa án nhân dân). Huy hiệuTòa án nhân dân là Biểu trưng Tòa án nhân dân Việt Nam được thu nhỏ, có kíchthước vòng tròn ngoài cùng là 25mm .

Trong thời gian làm việc, cán bộ, công chức, viên chức,người lao động đang công tác tại Tòa án nhân dân các cấp có trách nhiệm đeo Huyhiệu Tòa án nhân dân (Trừ trường hợp có quy định khác).

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa ánnhân dân hướng dẫn cụ thểviệc đeo Huy hiệu Tòa án nhân dân.

Điều 3. Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân, Chánhvăn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dâncác cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch Nước (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để biết);
-
Văn phòng Chủ tịch Nước (để biết);
-
Văn phòng Quốc hội (để biết);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để biết);
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để chỉ đạo thực hiện);
- Báo Công lý, Tạp chí TAND, cổng Thông tin điện tử TANDTC, Trang tin Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân (để đưa tin)
- Lưu: VT, VP.

CHÁNH ÁN
Trương Hòa Bình

 

THUYẾT MINH

BIỂUTRƯNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VIỆT NAM
(Ban hànhkèm theo Quyết định số 115/QĐ-TA-TĐKT ngày 08/9/2015 của Chánh án Tòa án nhândân tối cao)

1. Về tổng thể:

Biểu trưng Tòa án nhân dân Việt Nam lấy hình tròn làmkhuôn hình chủ đạo. Trung tâm là hình tượng “Cán cân công lý” và “Thanh kiếm” nằmtrong vòng tròn đỏ với ngôi sao vàng nổi bật phía trên, thể hiện tính đặc trưngcủa Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam;Tòa án thực hiện quyền tư pháp và có vị trí trung tâm trong các cơ quan tưpháp.

Hiến pháp năm 2013, quy định Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử củanước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,thực hiện quyền tư pháp”. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệquyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi íchcủa Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Do đó, hình tượngcách điệu “Cán cân công lý” và “Thanh kiếm” thể hiện ý nghĩa bên cạnh nhiệm vụbảo đảm sự công bằng, chính xác trong hoạt động xét xử, thì khi cần thiết Tòaán phải sử dụng quyền lực Nhà nước và công cụ mạnh mẽ để răn đe, trấn áp tội phạm.Đất nước đã bước sang giai đoạn phát triển mới, hòa bình và ổn định, nên hoạt độngcủa Tòa án đề cao tính giáo dục, răn đe. Vì vậy, hình tượng “Thanh kiếm” chúcmũi kiếm xuống dưới, mũi kiếm cắm vào giá đỡ tạo thành đế cân vững chắc, thể hiệntính khoan dung, lấy răn đe, phòng ngừa và giáo dục là chính.

Vòng tròn đỏ với ngôi sao vàng nổi bật phía trên, bêntrong có dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM tượng trưng Quốc kỳ,cho Nhà nước Việt Nam, cho sự tự do và thiêng liêng của Tổ quốc. Những hình tượngnày cũng thể hiện ý nghĩa “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Phần bông lúa tượng trưng cho giai cấp nông dân, vừatượng trưng cho nền văn minh lúa nước lâu đời của dân tộc Việt Nam. Phần Bánhrăng tượng trưng cho giai cấp công nhân, vừa tượng trưng cho sự nghiệp côngnghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Phần đế của Biểu trưng được tạo bởihình tượng quyển sách đang mở - tượng trưng cho lực lượng trí thức. Điều này thểhiện sự đoàn kết của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, hình tượng quyển sách đang mở cũng tượngtrưng cho Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; thể hiện Pháp luật là nền tảng tronghoạt động của Tòa án, là căn cứ cho mọi phán quyết của Tòa án. Bên trên quyểnsách có dải cờ đỏ được tạo hình như chiếu thư với dòng chữ TÒA ÁN NHÂN DÂN,thể hiện thông điệp “Mọi phán quyết của Tòa án đều nhân danh Nhà nước”.

2. Về màu sắc:

Biểu trưng Tòa án nhân dân Việt Nam sử dụng ba màu chủđạo là Đỏ, Vàng và Xanh da trời. Màu đỏ kết hợp màu vàng thể hiện màu Cờ Tổ quốc,thể hiện quyền lực Nhà nước trong hoạt động của Tòa án. Màu xanh da trời thể hiệnsự trong sáng, rõ ràng và minh bạch trong hoạt động Tòa án.

3. Về font chữ và cách thức thể hiện:

Phần chữ trên Biểu trưng Tòa án nhân dân Việt Nam sửdụng font chữ Arial.

Biểu trưng Tòa án nhân dân Việt Nam được thể hiện 3Dtheo phong cách hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, nhưng vẫnmang đậm bản sắc dân tộc và thể hiện được vị trí, vai trò của Tòa án nhân dânViệt Nam trong thời kỳ mới.

Biểu trưng Tòa án nhân dân Việt Nam được thiết kế hàihòa, có thể in ấn trên mọi chất liệu dễ dàng (kim loại, gỗ, thủy tinh, sứ, vi, nhựa...), dễ tạo file âm bản để làm nên trên các ấn phẩm và được sử dụnglàm Huy hiệu để đeo trên đồng phục; in trên bảng hiệu hoặc trên các ấn phẩm quàtặng, quà lưu niệm……

 

BIỂU TRƯNG

TÒA ÁNNHÂN DÂN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-TANDTC ngày 08/9/2015 của Chánh ánTòa án nhân dân tối cao)

 

TỶ LỆ

BIỂU TRƯNGTÒA ÁN NHÂN DÂN VIỆT NAM TRÊN HỆ THỐNG LƯỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-TANDTC ngày 08/9/2015 của Chánh ánTòa án nhân dân tối cao)

Tỷ lệ Biểu trưng: cao/ngang=1,07/1