BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀVIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Kýkết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọngthông báo:

Hiệp định về Thương mại dịchvụ trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hộicác quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Ấn Độ Agreement on Trade in Services underthe Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between theAssociation of Southeast Asian Nations and the Republic of India ký tại NâyPi Đô ngày 13 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 24tháng 8 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng thôngbáo.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đức Hạnh