ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1423/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾTĐỊNH SỐ 24/2012/QĐ-UBND NGÀY 17/11/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢNBIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH LẠNGSƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bảnquy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 34/TTr-SKHCN ngày 07/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 17/11/2012 của UBND tỉnhLạng Sơn về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp cácHội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp cácHội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn được thực hiện theo Quyết định số14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiệnhành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủtịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn và cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành