ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2015/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 CỦAQUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2013/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNHQUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀNGƯỜI LAO ĐỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viênchức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chínhphủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Mục I Bảng phụ cấp chức vụlãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp củaNhà nước, cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hànhkèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định204/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nângbậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Thực hiện Kết luận số 4417/KL-BNV ngày20/10/2014 của Bộ Nội vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyênmôn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành từ năm 2010- 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bảnsố 743/SNV-CCVC ngày 30/6/2015 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 1038b/BC-STP ngày24/6/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Điều 6 của Quyết định số 55/2013/QĐ-UBNDngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trướcthời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, như sau:

1. Trường hợp số người đủ tiêu chuẩn để xét nângbậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc nhiều hơn tỷ lệ quy địnhthì ưu tiên người có thành tích cao hơn; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xétđến các thành tích khác.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và ngườilao động có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậclương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tếcủa cơ quan, đơn vị mình và trên cơ sở các chế độ ưu tiên sau đây để xây dựngthứ tự ưu tiên cho phù hợp:

a) Công chức, viên chức và người lao động nữ;

b) Công chức, viên chức và người lao động tuổi caohơn (trừ trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉhưu ở mức có lợi hơn); Công chức, viên chức và người lao động có thâm niên côngtác nhiều hơn;

c) Công chức, viên chức và người lao động có côngtrình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng vàmang lại hiệu quả rõ rệt (được Hội đồng khoa học tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền côngnhận);

d) Công chức, viên chức và người lao động chưa đượcnâng bậc lương trước thời hạn lần nào.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc cácsở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VB, Bộ Tư pháp;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế, Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCTC, NC1,
- Gửi: Bản giấy và bản điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn