ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HƯỚNG DẪN VIỆC XIN LỖI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÌ SỰ SAI SÓT,QUÁ HẠN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ-CPngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối vớingười đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ,công vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CPngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cáchhành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTgngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cảicách chế độ công vụ, công chức”;

Căn cứ Quyết định số09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quychế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chínhnhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNVngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử củacán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hướngdẫn việc xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủtục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký, Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quychế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịutrách nhiệm thi hành Qyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể Tỉnh;
- Các cơ quan, Ban Đảng Tỉnh;
- Báo ĐT; Đài PT-TH ĐT; Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lưu: VT, SNV, NC/NC (Đ), T (HC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

QUY CHẾ

HƯỚNG DẪN VIỆC XIN LỖI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÌ SỰ SAI SÓT, QUÁ HẠN TRONGGIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số585/QĐ-UBND-HCngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về các trường hợp phải xinlỗi, trách nhiệm và quy trình thực hiện việc xin lỗi của cán bộ, công chức,viên chức và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủyban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dânhuyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) khi để xảy ratình trạng sai sót, quá hạn trong giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính củacá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2. Quy chế này không áp dụng đối với các trường hợpvi phạm các quy định tại Điều 3 của Luật Phòng, chống tham nhũng và Điều 13 củaLuật Trách nhiệm bồi thường nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị vàcán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chínhtheo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cá nhân, tổ chức đã được cấp cóthẩm quyền công bố.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, côngchức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, đảmbảo thực hiện đầy đủ, chính xác, minh bạch, kịp thời theo quy định.

b) Hạn chế thấp nhất tình trạng sai sót, quá hạntrong giải quyết thủ tục hành chính; tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức củacá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

c) Tạo điều kiện cho cơ quan hành chính nhà nước cóthẩm quyền và cá nhân, tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết thủ tụchành chính, góp phần phòng, chống tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân đốivới các cấp chính quyền.

2. Yêu cầu

a) Việc xin lỗi cá nhân, tổ chức phải được thựchiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định; nghiêm cấm các hành vi lợi dụng Quyđịnh này để hạ thấp uy tín của cơ quan, đơn vị và uy tín của cán bộ, công chức,viên chức.

b) Các cơ quan, đơn vị thông báo cho cá nhân, tổchức biết trước ít nhất 01 ngày so với ngày hẹn trả kết quả trong trường hợpgiải quyết hồ sơ quá hạn so với thời gian hẹn cá nhân, tổ chức.

c) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉđạo công chức, viên chức khắc phục trong thời gian sớm nhất đối với trường hợphồ sơ quá hạn hoặc kết quả giải quyết có sai sót do lỗi của cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Hình thức xin lỗi

Việc xin lỗi cá nhân, tổ chức được thực hiện bằng vănbản (theo các mẫu Thư xin lỗi đính kèm) được công chức, viên chức tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả trao trực tiếp khi cá nhân, tổ chức đến bổ sunghồ sơ hoặc nhận kết quả.

Chương II

CÁC TRƯỜNG HỢP XIN LỖIVÀ QUY TRÌNH XIN LỖI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

Trên cơ sở thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền công bố, các cơ quan, đơn vịcó trách nhiệm xin lỗi cá nhân, tổ chức trong các trường hợp sau:

Điều 5. Trường hợp đề nghị cá nhân,tổ chức bổ sung hồ sơ sau khi đã tiếp nhận hồ sơ do lỗi của công chức, viênchức tiếp nhận

1. Hồ sơ của cá nhân, tổ chức do công chức, viênchức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi chunglà công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ) nhưng qua thẩm tra, công chức,viên chức được phân công giải quyết hồ sơ (sau đây gọi chung là công chức,viên chức giải quyết hồ sơ) hoặc cơ quan phối hợp trong thực hiện cơ chếmột cửa liên thông phát hiện hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc nội dung hồ sơkhông đúng theo quy định do lỗi của công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ thìtrả hồ sơ lại cho công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ.

2. Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ chịu tráchnhiệm liên hệ qua số điện thoại hoặc đến gặp trực tiếp cá nhân, tổ chức để đềnghị cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ.

3. Khi cá nhân, tổ chức đến bổ sung hồ sơ, côngchức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển Thư xin lỗi (Mẫu số 01-XL) trực tiếp cho cá nhân, tổ chức.Thư xin lỗi do chánh Văn phòng ký thừa lệnhthủ trưởng cơ quan, đơn vị; đối với Ủy bannhân dân cấp xã do Lãnh đạo Ủy ban nhândân ký Thư xin lỗi cá nhân, tổ chức.

4. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ qua đườngbưu chính hoặc những thủ tục hành chính có quy định thêm thời gian để thẩm tratrước khi giải quyết, thì việc đề nghị cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ khôngđược xem là sai sót của cơ quan, đơn vị.

Điều 6. Trường hợp trả kết quả quáhạn giải quyết theo quy định do lỗi của công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

1. Khi công chức, viên chức giải quyết hồ sơ (baogồm công chức, viên chức giải quyết hồ sơ của các cơ quan phối hợp trong thựchiện cơ chế một cửa liên thông) không đảm bảo thời hạn quy định có trách nhiệmbáo cáo với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơbiết về tiến độ đang giải quyết, lý do quá hạn, biện pháp khắc phục và thời hạngiải quyết xong.

2. Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ thông báoqua số điện thoại hoặc đến gặp trực tiếp thông báo cá nhân, tổ chức biết trướcít nhất 01 ngày so với thời hạn trả kết quả về tiến độ đang giải quyết, lý doquá hạn, biện pháp khắc phục và thời hạn trả kết quả lần sau để cá nhân, tổchức đến nhận kết quả.

3. Công chức, viên chức giải quyết hồ sơ để xảy ratình trạng quá hạn chịu trách nhiệm trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký Thư xinlỗi để chuyển cho công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ (mẫu số 02-XL). Đến ngày cá nhân, tổ chức nhậnkết quả, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ chuyển Thư xin lỗi trực tiếp chocá nhân, tổ chức.

Điều 7. Trường hợp kết quả giảiquyết thủ tục hành chính có sự sai sót do lỗi của cơ quan, đơn vị

1. Khi cá nhân, tổ chức phát hiện kết quả giảiquyết thủ tục hành chính có sai sót và yêu cầu khắc phục; thủ trưởng cơ quan,đơn vị tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện sai sót do lỗi của cơ quan, đơn vị thìchỉ đạo công chức, viên chức giải quyết hồ sơ khắc phục trong thời gian sớmnhất.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xảy ra sai sót cótrách nhiệm xin lỗi cá nhân, tổ chức bằng Thư xin lỗi (mẫu số 03-XL) và gửi kèm theo kết quả giảiquyết để trả cho cá nhân, tổ chức vào ngày hẹn trả kết quả; đồng thời, chỉ đạocông chức, viên chức trả kết quả tại địa điểm cá nhân, tổ chức yêu cầu (có thểtrả kết quả qua đường bưu chính).

Điều 8. Hình thức xử lý đối vớicán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng sai sót, quá hạn trong giải quyếtthủ tục hành chính

1. Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có sai sótthì tùy theo số lần, mức độ ảnh hưởng củasai sót, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có quyền xem xét xử lý hoặc bố trí công táckhác.

2. Công chức, viên chức giải quyết hồ sơ nhưng kếtquả giải quyết quá hạn hoặc có sự sai sót thì tùy theo số lần, mức độ ảnh hưởngcủa sai sót, quá hạn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có quyền xem xét xử lý hoặc bốtrí công tác khác.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để tình trạng saisót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính xảy ra thường xuyên mà khôngcó lý do chính đáng thì tùy theo mức độ vi phạm, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấptrên trực tiếp xem xét xử lý hoặc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của công chức,viên chức tiếp nhận hồ sơ

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chứcthực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hànhchính đầy đủ, rõ ràng, chính xác đảm bảo cá nhân, tổ chức chỉ phải bổ sung hồsơ một lần nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc hồ sơ không đúng theo quy định.

2. Có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêmtốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc; thực hiện tốt phươngchâm “06 biết” của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp.

3. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân, tổchức theo Quy chế này và chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý của thủ trưởngcơ quan, đơn vị.

Điều 10. Trách nhiệm của công chức,viên chức giải quyết hồ sơ

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, nhanh chóng, chínhxác nhiệm vụ được phân công trong giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổchức.

2. Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiếnviệc thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với người cóthẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ các quy định về thủ tục hànhchính không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình thủ tục của địa phương.

3. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân, tổchức theo quy chế này và chấp hành nghiêm quyết định xử lý của thủ trưởng cơquan, đơn vị.

Điều 11. Trách nhiệm của thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị

1. Quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, công chức,viên chức biết rõ trách nhiệm xin lỗi cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tụchành chính.

2. Chỉ đạo niêm yết công khai Quy chế này tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả bằng hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể củacơ quan, đơn vị để cá nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện quyền giámsát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

3. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chứcthuộc quyền quản lý thực hiện hiệu quả các thủ tục hành chính của cơ quan, đơnvị đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

4. Thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức và chịutrách nhiệm trước thủ trưởng cấp trên trực tiếp vì sự sai sót, quá hạn tronggiải quyết thủ tục hành chính quy định tại Quy chế này.

5. Báo cáo lồng ghép kết quả thực hiện Quy chế nàyvào báo cáo cải cách hành chính và báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính định kỳcơ quan, đơn vị (mẫu số 04-XL).

6. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân, tổchức theo Quy chế này và chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý của thủ trưởngcấp trên trực tiếp.

Điều 12. Trách nhiệm của SởNội vụ

1. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thựchiện Quy chế này tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, báo cáo lồng ghép kết quảthực hiện Quy chế này vào báo cáo cải cách hành chính của Tỉnh.

2. Căn cứ kết quả giải quyết thủ tục hành chính cósự sai sót, quá hạn của các cơ quan, đơn vị, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dânTỉnh;

a) Nhắc nhở đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị đểtình trạng sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính xảy ra thườngxuyên nhưng chậm được khắc phục.

b) Xem xét xử lý kỷ luật đối với thủ trưởng cơquan, đơn vị để tình trạng sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chínhxảy ra thường xuyên đã nhắc nhở và yêu cầu khắc phục nhưng kết quả khắc phụckhông hiệu quả.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Thôngtin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan truyền thông tổ chức tuyêntruyền để nhân dân biết rõ quyền được xin lỗi, quyền giám sát quá trình tiếpnhận, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị nhà nước các cấp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướngmắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịpthời phản ánh bằng văn bản về Sở Nội vụ để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáoChủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét,quyết định./.

 

Mẫusố 01-XL

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /TXL-...(2)...

Địa danh, ngày ... tháng ... năm 20...

 

THƯXIN LỖI

Vìsự sai sót trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Kínhgửi: ……………… (3)

Ngày ... tháng ... năm 20…, bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của …(1)… tiếp nhận hồ sơ của …(3)… về việc …(4)…

Tuy nhiên, sau khi đơn vị chuyên mônkiểm tra lại thì hồ sơ chưa đủ (hoặc không đúng) theo quy định nên đã liên hệđề nghị …(3)… bổ sung hồ sơ.

Sai sót này do lỗi của ...(1)... đãgây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của …(3)…; …(1)… trân trọng xin lỗi vàsẽ sớm khắc phục sai sót này trong thời gian tới.

Mong nhân được sự thông cảm của…(3)…./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, đơn vị ban hành thưxin lỗi.

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vịban hành thư xin lỗi.

(3) Tên cá nhân, tổ chức được xin lỗi.

(4) Tên thủ tục hành chính.

 

Mẫusố 02-XL

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:   /TXL-...(2)...

Địa danh, ngày ... tháng ... năm 20...

 

THƯXIN LỖI

Vìsự quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính

Kínhgửi: …………..(3)

Ngày ... tháng ... năm 20…, ...(1)...tiếp nhận hồ sơ của ...(3)… về việc ...(4)…; Sau khi tiếp nhận hồ sơ, …(1)… đãphân công ...(5)… giải quyết.

Theo quy định, ...(1)... sẽ trả kếtquả vào ngày ... tháng ... năm 20…; Tuy nhiên, do ...(6)… nên …(1)… không thểtrả kết quả như thời hạn quy định.

Sự chậm trễ này do lỗi của ...(1)...đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của ...(3)…; …(1)... trân trọng xinlỗi và sẽ sớm khắc phục chậm trễ này trong thời gian tới.

Mong nhận được sự thông cảm của...(3)..../.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, đơn vị ban hành thưxin lỗi.

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vịban hành thư xin lỗi.

(3) Tên cá nhân, tổ chức được xin lỗi.

(4) Tên thủ tục hành chính.

(5) Đơn vị trực tiếp giải quyết thủtục hành chính.

(6) Lý do chậm trễ.

 

Mẫusố 03-XL

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:   /TXL-...(2)...

Địa danh, ngày ... tháng ... năm 20...

 

THƯXIN LỖI

Vìsự sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính

Kínhgửi: …….……..(3)

Ngày ... tháng ... năm 20…, ...(1)…tiếp nhận hồ sơ của ...(3)… về việc khắc phục sai sót trong kết quả giải quyếtthủ tục hành chính …(4)…

Qua kiểm tra, sai sót trong kết quảgiải quyết thủ tục hành chính do lỗi của …(1)…; và …(1)… đã phân công …(5)…khẩn trương khắc phục.

Sự sai sót này đã gây phiền hà, tốnkém chi phí, công sức của …(3)…; …(1)… trân trọng xin lỗi và sẽ sớm khắc phụcsai sót này trong thời gian tới.

Mong nhận được sự thông cảm của…(3)…./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, đơn vị ban hành thưxin lỗi.

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vịban hành thư xin lỗi.

(3) Tên cá nhân, tổ chức được xin lỗi.

(4) Tên thủ tục hành chính.

(5) Đơn vị giải quyết thủ tục hànhchính.

 

Mẫusố 04-XL

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TÌNHHÌNH XIN LỖI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÌ SỰ CHẬM TRỄ, SAI SÓT TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤCHÀNH CHÍNH
KỲ BÁO CÁO ……………..

STT

LĨNH VỰC, CÔNG VIỆC GIẢI QUYẾT

SỐ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT

TÌNH HÌNH XIN LỖI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

GHI CHÚ

Tổng

Đề nghị bổ sung lần thứ nhất

Đề nghị bổ sung lần thứ hai

Chậm trễ lần thứ nhất

Chậm trễ lần thứ hai

Chậm trễ lần thứ ba

Kết quả giải quyết TTHC sai sót

1

Lĩnh vực A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lĩnh vực B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lĩnh vực C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU


(Chữ ký)

Họ và tên

 

Địa danh, ngày ... tháng ... năm 20...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên