VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH CÀ MAU

Ngày 07 tháng 3 năm 2011, tại tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và Ban chỉ đạo Tây Nam bộ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2010, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả khá toàn diện: tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 35,9%, dịch vụ chiếm 24,2% và nông nghiệp - thủy sản chiếm 39,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.000 USD người/năm; thu ngân sách đạt trên 2.600 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng 38,9% so với năm 2009; cơ sở hạ tầng phát triển một bước, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Trong 2 tháng đầu năm 2011, các lĩnh vực sản xuất đều có bước phát triển khá. So với cùng kỳ, giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản tăng 4,9%, công nghiệp tăng 29%, kim ngạch xuất khẩu tăng 63%, thu ngân sách tăng 82%.

Tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể triển khai nhiệm vụ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo có sự chuyển biến tích cực; giải quyết việc làm cho 32.900 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,5%; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tuy nhiên, Cà Mau cũng còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, sản xuất nông nghiệp còn thiếu bền vững, năng suất chưa ổn định; tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp; môi trường đầu tư tuy được cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc; tiến độ giải ngân một số dự án, công trình còn chậm.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2011 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, Cà Mau cần khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Tỉnh; phát huy những thành quả đạt được trong các năm qua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Trước mắt, Tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ, có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm kiềm chế lạm phát; trong đó tập trung phát triển thế mạnh về nông nghiệp - thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến, nâng cao sản lượng lương thực, thực phẩm, tăng nguồn cung cho thị trường tạo bình ổn giá, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội.

2. Rà soát, sắp xếp các công trình, dự án đầu tư theo hướng ưu tiên tập trung cho các công trình cấp bách, có hiệu quả, các công trình phục vụ công tác an sinh xã hội, không đầu tư dàn trải; tiết kiệm chi tiêu các nguồn ngân sách. Tập trung triển khai đồng bộ Chương trình xây dựng nông thôn mới, xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, cần huy động mọi nguồn lực trong dân để thực hiện.

3. Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp và đô thị bảo đảm chất lượng để phát triển bền vững. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục và văn hóa xã hội.

4. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực có trình độ cao không chỉ cho tỉnh Cà Mau mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển cho toàn Vùng đồng bằng sông Cửu Long; từng bước giảm dần tỷ lệ lao động trong nông nghiệp.

5. Tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính; tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao để phát triển nhanh và bền vững. Tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đầu tư xây dựng đường cứu nạn, cứu hộ ven biển (dự án đường Tắc Thủ - Sông Đốc, dự án đường U Minh - Khánh Hội): Tỉnh thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1410/VPCP-KTN ngày 09 tháng 3 năm 2011 về việc chủ trương đầu tư xây dựng bổ sung một số tuyến đường giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng bão, lũ.

2. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các khu tránh trú bão cho tàu cá; các dự án bờ kè chống sạt lở: Tỉnh rà soát quy hoạch, xác định các dự án theo thứ tự ưu tiên đầu tư cho phù hợp, trên cơ sở đó tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành; trường hợp khó khăn về nguồn vốn, Tỉnh làm việc cụ thể với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện khi có chủ trương.

3. Về nguồn vốn đầu tư xây dựng lưới điện phục vụ các vùng nuôi tôm công nghiệp của Tỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015.

4. Đối với các dự án cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục và đào tạo: Tỉnh rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trước mắt tập trung nguồn vốn cho các công trình cấp bách, có hiệu quả và các công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2011 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông
 
vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương
 
binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển
 
nông thôn;
- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN,
 
NC, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐP(5). 39

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ