CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 09/NQ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CÔ-LÔM-BÔ (XRI LAN-CA), TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI PỚT (Ô-XTRÂY-LI-A) VÀ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI VAN-CU-VƠ (CA-NA-ĐA)

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 1995/TTr-BNG-CSĐN-m ngày 20 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-lôm-bô (Xri Lan-ca), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pớt (Ô-xtrây-li-a) và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Van-cu-vơ (Ca-na-đa).

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng