THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2185/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét duyệt khen thưởng thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng:

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Ông Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

3. Các Ủy viên Hội đồng:

- Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an;

- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội;

- Ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội;

- Ông Hoàng Duy Khanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội; Ủy viên Thường trực;

- Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan Thường trực của Hội đồng; Hội đồng được thành lập Tổ giúp việc do Chủ tịch Hội đồng quyết định và được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Kinh phí hoạt động của Hội đồng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí, sắp xếp trong dự toán ngân sách nhà nước.

2. Hội đồng có trách nhiệm xét duyệt và đề nghị Thủ tướng Chính phủ (thông qua Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương) xét, quyết định tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động;

3. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt khen thưởng thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên Hội đồng (như Điều 1);
- Ban Thi đua Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TH, KTTH;
- Lưu: Văn thư, TCCV (05b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng