BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1526 /QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng biên tập Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; là tạp chí “thông tin - lý luận và khoa học công nghệ” chuyên ngành, thực hiện chức năng trao đổi thông tin, công bố các kết quả nghiên cứu có chất lượng cao, phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình tiên tiến về thông tin - lý luận, khoa học, kỹ thuật, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông có tên giao dịch quốc tế: Journal on Information and Communications Technology (JoICT).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông (sau đây gọi là Tạp chí) có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Lập kế hoạch hoạt động và phát triển Tạp chí hàng năm trình Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông phê duyệt. Tổ chức thu thập, tuyển chọn, biên tập bài, xuất bản và phát hành các ấn phẩm in, trang tin điện tử của tạp chí theo đúng quy định của pháp luật về báo chí và các quy định pháp luật có liên quan; tổ chức đội ngũ cộng tác viên trong nước và quốc tế.

2. Tổ chức nghiên cứu, tập hợp dữ liệu liên quan đến cơ chế chính sách, khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực chuyên ngành do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý; tập hợp dữ liệu liên quan đến hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, của các địa phương và các doanh nghiệp trong cả nước và được phép công bố các dữ liệu đó trên các phương tiện truyền thông tin của Tạp chí (trừ các thông tin và số liệu mật do nhà nước quy định).

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi thông tin nghiệp vụ quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực cán bộ và chất lượng các ấn phẩm.

4. Tổ chức hội đồng các chuyên gia cố vấn cho Tạp chí và xây dựng đội ngũ các cộng tác viên.

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong nước và quốc tế tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

6. Được ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ truyền thông, quảng cáo trên Tạp chí với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

7. Được liên kết, ký kết và thực hiện các hợp đồng với tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nghiên cứu, phản biện, đánh giá, phổ biến kiến thức, thông tin khoa học kỹ thuật theo quy định của pháp luật và Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ.

8. Được hợp tác, trao đổi và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân vào các hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Tạp chí.

9. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên của Tạp chí.

10. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo các quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo:

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông có Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập điều hành các mặt công tác của Tạp chí và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

- Ban Thư ký;

- Phòng Biên tập;

- Phòng Tạp chí điện tử;

- Phòng Trị sự - Quảng cáo - Phát hành;

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị của Tạp chí do Tổng biên tập quy định.

Tạp chí được thành lập các Hội đồng để giúp Tổng biên tập các vấn đề liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

Tạp chí có Cơ quan đại diện tại địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Biên chế của Tạp chí do Tổng biên tập xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 17/2008/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Trang TTĐT của Bộ TT&TT;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son