THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1600/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008 CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 116/TTr-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung 3 tỷ đồng (ba tỷ đồng) từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính ngân sách trung ương năm 2008 chưa phân bổ vào dự toán ngân sách năm 2008 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ chi cụ thể như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 116/TTr-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2008.

Việc quản lý và sử dụng số vốn được bổ sung nêu trên thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng