VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 149/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC TẠI KHU VỰC PHÍA TÂY NAM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 16 tháng 6 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc điều chỉnh quy hoạch Khu Đô thị Đại học tại khu vực phía Tây Nam, Hà Nội. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, các trường Đại học: Bách khoa Hà Nội, Kinh tế quốc dân, Xây dựng Hà Nội, Kiến trúc Hà Nội, Luật Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Đại học Mở Hà Nội, Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến kết luận như sau:

1. Giáo dục đại học có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ cao. Vì vậy, Đảng và Nhà nước khẳng định tiếp tục quan tâm và tăng cường đầu tư, huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục đại học, phấn đấu trong 10 năm tới thay đổi căn bản cơ sở vật chất của các trường đại học; tạo cơ chế thuận lợi để các cơ sở giáo dục đại học tự chủ, phấn đấu vươn lên, xây dựng trường ra trường, nhanh chóng tiếp cận với nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và quốc tế.

2. Về Khu Đô thị Đại học tại khu vực phía Tây Nam, Hà Nội: việc quy hoạch xây dựng Khu Đô thị Đại học này trước đây là phù hợp với quy hoạch Hà Nội khi chưa được mở rộng. Nay, trong điều kiện mới, Hà Nội mở rộng, cùng với việc xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch Hà Nội và vùng Thủ đô, cần xem xét, bố trí hợp lý hơn, có hiệu quả hơn không gian kinh tế, chính trị, ngoại giao, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ..., trong đó có việc sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học ở Hà Nội một cách tổng thể, cơ bản, phù hợp với không gian quy hoạch Thủ đô mở rộng; việc xem xét lại quy hoạch của Khu Đô thị Đại  học Tây Nam là cần thiết và phải được xem xét trong quy hoạch tổng thể chung.

Do đó, trước mắt, theo chủ trương chung, tạm dừng chưa triển khai dự án xây dựng Khu Đô thị Đại học tại khu vực phía Tây Nam, Hà Nội và chưa cấp đất của dự án này cho các cơ quan để triển khai các dự án khác.

3. Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, cùng với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng đề án quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng của vùng Hà Nội, trong đó nêu rõ trường nào ở địa điểm cũ, trường nào được mở thêm cơ sở ở nơi mới, trường nào cần di dời hẳn đến nơi mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2008. Riêng việc điều chỉnh quy hoạch Khu Đô thị Đại học tại khu vực phía Tây Nam, Hà Nội, cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 8 năm 2008.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực để xây dựng các khu, trường đại học (bao gồm cả vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, vận động cơ chế chuyển đổi quyền sử dụng đất và các nguồn khác...); xác định cơ chế đầu tư xây dựng cho các khu, các trường đại học sao cho có hiệu quả nhất, triển khai nhanh nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 8 năm 2008, đồng thời với đề án quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng vùng Hà Nội do Bộ Xây dựng chủ trì.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GD&ĐT, XD, TC, KH&ĐT, TN & MT, QP;
- UBND thành phố Hà Nội;
- BQL dự án Khu Đô thị Đại học Tây Nam, HN;
- Các trường đại học: Bách khoa HN, KTQD, XDHN, Kiến trúc HN, Luật HN, Viện ĐH Mở HN, Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh, CĐSP Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBVH, GD, TTN và Nhi đồng của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, TCCV, ĐP, KTTH, TTĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (4).QT 45

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản