ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2008

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc tiếp tục thi hành Luật đất đai năm 2003

________________

Sau khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, ngày 13/7/2004 UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật đất đai năm 2003; đồng thời ban hành nhiều văn bản thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh. Qua các đợt kiểm tra, giám sát thi hành Luật Đất đai cho thấy sau hơn 3 năm thi hành Luật Đất đai, công tác quản lý đất đai của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực.

Tuy nhiên, do chính sách pháp luật về đất đai qua từng thời kỳ có nhiều thay đổi, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai của các bộ, ngành Trung ương và địa phương chưa đồng bộ, kịp thời; việc phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai đến người dân và các cấp cơ sở còn hạn chế; việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đạt yêu cầu đề ra; tiến độ sử dụng đất của một số dự án đầu tư chậm; thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai còn rườm rà, công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về đất đai ở một số nơi chưa triệt để còn né tránh, mang tính hình thức; tổ chức bộ máy của cơ quan tài nguyên môi trường chưa được kiện toàn, đội ngũ cán bộ công chức còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ; trang bị phương tiện kỹ thuật chưa đáp ứng yêu công công việc hiện nay.

Để tổ chức thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đạt kết quả cao theo yêu cầu đặt ra của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị (số 05/2004/CT-TTg ngày 09/02/2004; số 05/2006/CT-TTg ngày 22/02/2006; số 09/2007/CT-TTg ngày 06/4/2007) và Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 19/11/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành căn cứ Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai trên địa bàn tỉnh theo hướng chi tiết, cụ thể trình UBND tỉnh trong quý I/2008.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan dự thảo ban hành hoặc sửa đổi các quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; về diện tịch tối thiểu được phép tách thửa, về trình tự thủ tục hành chính trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; về đo đạc bản đồ; quy định về giao đất có thu tiền sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh hoặc đất ở khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp… Ban hành hướng dẫn đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạn mức đất ở và hạn mức công trình nhận đất ở.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan dự thảo ban hành hoặc sửa đổi các quy định tài chính về đất đai như: Bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… đảm bảo tính đồng bộ và đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai với nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từ cán bộ quản lý đất đai cấp huyện đến cấp xã và người dân.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài truyền thanh các huyện, thị xã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, đồng thời nhằm biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, phê phán những nơi trì trệ, những vi phạm, tiêu cực nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

3. Tập trung thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Các ngành, các địa phương khẩn trương hoàn thành quy hoạch của ngành, địa phương không để tình trạng chồng chéo giữa quy hoạch ngành với quy hoạch sử dụng đất, gây khó khăn cho việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo hoàn thành và nâng cao chất lượng việc lập, điều chỉnh và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất (2006-2010) của cấp xã trong quý I/2008; thường xuyên kiểm tra thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng lấn chiếm đất, giao đất trái thẩm quyền, sử dụng đất sai mục đích …

Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở kế hoạch và Đầu tư cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc quản lý sử dụng đất của các dự án; kiên quyết thu hồi các dự án được giao đất, thuê đất mà chủ đầu tư cố tình kéo dài thời gian vi phạm Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

4. Đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Tập trung cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Củng cố kiện toàn Hội đồng đăng ký đất đai cấp xã, làm tốt công tác xác minh nguồn gốc sử dụng đất và thời điểm sử dụng đất để làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện tốt các dự án đo vẽ lập bản đồ, lập và hoàn thiện hồ sơ địa chính; thực hiện đầy đủ, kịp thời đăng ký biến động đất đai theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị đủ điều kiện để triển khai Dự án hiện đại hóa hệ thống quán lý đất đai (VLAP) trên địa bàn tỉnh, khi dự án được phê duyệt.

5. Kiện toàn tổ chức, bộ máy:

UBND các huyện, thị xã cần bố trí đủ cán bộ địa chính cấp xã có đủ phẩm chất và năng lực, đảm bảo tính ổn định chuyên nghiệp; khẩn trương thành lập văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để đảm nhiệm công việc sự nghiệp về quản lý đất đai, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng đề án thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất của tỉnh nhằm đẩy mạnh cơ chế thu hồi đất theo quy hoạch và quản lý quỹ đất thu hồi được tốt.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã tăng cường kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ về đất đai để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn và giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng và giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế công dân tập trung khiếu nại tại trụ sở tiếp dân của tỉnh và Trung ương; không đùn đẩy trách nhiệm, chậm chễ hoặc giải quyết mang tính hình thức không triệt để.

Giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các Sở Tư  pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Thi hành Luật đất đai là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm chỉnh chấp hành, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, sử dụng đất đai hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm về đất đai.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc chấp hành chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Quán