UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 20 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP, THUẾ NHÀ ĐẤT NĂM 2007

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ điều 17 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định về ban hành giá thóc thuế SDĐNN;

Căn cứ kết luận của UBND tỉnh tại phiên họp ngày 16/3/2007;

Xét đề nghị của Sở Tài chính và Cục thuế Nghệ An tại Công văn số 178/TH&DT ngày 09 tháng 02 năm 2007 về việc giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2007 như sau:

Giá 01 Kg thóc tẻ loại I là: 2.300, 0 đồng

(Hai ngàn ba trăm đồng một Kilôgam).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành