ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03 /2007/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 29 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH MỨC CHI HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 ;

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004 ;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17/11/2004 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND ngày 07/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Căn cứ Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Quy định mức chi cho công tác ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản Quy phạm pháp luật.

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh mức chi hoạt động rà soát hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành đã được UBND tỉnh quy định tại điểm 3.1, mục 3, Điều 1, Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng từ 20.000 đồng/người /ngày thành 30.000 đồng /người/ngày.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa