ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2005/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM A, KHOẢN 2, ĐIỀU 3, QUYẾT ĐỊNH SỐ 308/2004/QĐ-UB NGÀY 27/10/2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 21/2004/TTLB/BGD&ĐT-BNV ngày 23/7/2004 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 308/2004/QĐ-UB ngày 27/10/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

a. Đơn vị quản lý nhà nước:

Văn phòng;

Thanh tra;

Phòng Giáo dục Mầm non;

Phòng Giáo dục Tiểu học;

Phòng Giáo dục Trung học;

Phòng Giáo dục Thường xuyên- Chuyên nghiệp;

Phòng Khảo thí;

Phòng Kế hoạch - Tài chính;

Phòng Tổ chức Cán bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.Thành ủy;
- TT.HĐND TP; Đã ký:
- UBND TP (1A,B,C,D);
- Lưu TTLT.VX10

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP.CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng