ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP, THUẾ NHÀ ĐẤT NĂM 2005 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN  

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Điều 17 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định về ban hành giá thóc thuế SDĐNN.
Xét đề nghị của Sở Tài chính và Cục thuế Nghệ An tại công văn số 479/TCVG ngày 08 tháng 3 năm 2005 về việc giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Nay quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2005 như sau:

Giá 01 Kg thóc tẻ loại I là: 1.800,0 đồng (Một ngàn tám trăm đồng một Kilôgam)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Trung