BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 675/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẠT TIÊU CHUẨN LOẠI TRỪ BỆNH PHONG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 264/2002/QĐ-BYT ngày 29/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 4 tiêu chuẩn mới về loại trừ bệnh phong ở Việt Nam;
 Xét kết quả phúc tra công nhận loại trừ bệnh phong trên quy mô toàn tỉnh của tỉnh Vĩnh Phúc ngày 13 – 14 tháng 9 năm 2004;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận tỉnh Vĩnh Phúc đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong trên quy mô toàn tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Vĩnh Phúc duy trì, phát huy và mở rộng kết quả loại trừ bệnh phong của tỉnh để tiếp tục phát hiện, quản lý, phục hồi chức năng và phòng chống tàn phế cho bệnh nhân phong.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Da liễu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Ngọc Trọng