ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂKLĂK
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/QĐ-UB

Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂKLĂK

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003.

Căn cứ vào công văn số 790 BNN/QLN ngày 26/3/2001 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, về việc triển khai công tác xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Căn cứ Công văn số 688/CV-UB ngày 27/3/2003 của UBND tỉnh, về việc triển khai xây dựng các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi;

Căn cứ vào văn bản thẩm định số 527/CV-TL ngày 22/12/2004 của Cục thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, về việc thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi tỉnh Đăk Lăk.

Xét tờ trình số 162/TT-TL ngày 24/12/2004 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đăk Lăk, về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi”.

Điều 2: Tập định mức này là căn cứ để làm cơ sở cho công tác quản lý, khai thác, quản lý kinh tế - tài chính đối với tất cả các tổ chức được giao quản lý công trình thủy lợi.

Tập định mức kinh tế kỹ thuật này được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đăklăk, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 .

Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính, Kế hoạch & đầu tư; Nội vụ, Công ty KTCT thủy lợi và UBND các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột căn cứ Quyết định thi hành.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Đ/c Quang, PCVP UBND tỉnh
- Lưu VT, NL

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂKLĂK
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thanh Tương

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - TỈNH ĐĂKLĂK
(Ban hành kèm theo Quyết định 15 ngày 05 tháng 01 năm 2005 của UBND Tỉnh Đắk Lắk)

1- Định mức lao động tổng hợp:

3,27 công/ha tưới.

2- Đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm.

168.827 đồng/ha tưới nghiệm thu (Xây dựng theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính Phủ)

3- Định mức sử dụng tưới nước:

Định mức sử dụng tưới nước mặt ruộng cho tưới lúa vụ đông xuân:

10.593 m3/ha

4- Định mức tiêu thụ điện năng cho tưới tại đầu mối trạm bơm:

Định mức tiêu thụ điện năng cho tưới lúa ứng với tần suất P = 75% bình quân toàn Công ty vụ đông xuân: 549,81 kwh/ha.

Định mức tiêu thụ điện năng cho tưới được tính toán ứng với lượng mưa vụ (tần suất P = 75%) theo trạm khí tượng Buôn Ma Thuột như sau:

Trạm khí tượng

Vụ đông xuân (mm/vụ)

Trạm Buôn Ma Thuột

104,24

Định mức tiêu thụ điện năng cho tưới phụ thuộc vào lượng mưa và phân bổ mưa trong từng giai đoạn. Đối với các năm có lượng mưa khác với lượng điều chỉnh theo phân bổ mưa, cụ thể như sau:

Tưới lúa vụ đông xuân:

a. Hệ số điều chỉnh theo lượng mưa K1:

Lượng mưa

50

70

90

110

130

150

170

190

210

250

280

300

Hệ số điều chỉnh

K1

1.06

1.04

1.02

0.99

0.97

0.95

0.92

0.89

0.87

0.81

0.77

0.74

Hệ số điều chỉnh theo phân bổ mưa K2:

Tỉ lệ phân bổ mưa của giai đoạn 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hệ số điều chỉnh

K2

1,07

1,04

1,01

1,00

0,99

0,98

1,00

1,03

1,05

1,08

1,10

5- Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác vận hành:

- Dầu nhờn: 199,80 kg/năm

- Mỡ các loại: 108,56 kg/năm

- Dầu Diezel: 271,80 kg/năm

- Giẻ lau: 264,90 kg/năm

- Sợi Amiăng: 8,28 kg/năm

6- Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định:

Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên nguyên giá tài sản cố định.

Kết quả tính bình quân toàn tỉnh: 0,81%

7- Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp:

Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp được tính bằng tỷ lệ (%) trên tổng quỹ tiền lương năm kế hoạch.

Định mức giao khoán là: 18,30%