UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2002/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 01 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HUYỆN, THỊ XÃ VỀ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢN LÝ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 21/6/ 1994;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1009/CV-TC ngày 14/12/2001 và Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại văn bản số 06/TCCQ ngày 07/01/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thị xã về trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo quản lý, bao gồm như sau:

1- Trung tâm GDTX huyện Bắc Sơn.

2- Trung tâm GDTX huyện Bình Gia.

3- Trung tâm GDTX huyện Văn Quan.

4- Trung tâm GDTX huyện Tràng Định.

5- Trung tâm GDTX huyện Văn Lãng.

6- Trung tâm GDTX huyện Đình Lập.

7- Trung tâm GDTX huyện Lộc Bình.

8- Trung tâm GDTX huyện Hữu Lũng.

9- Trung tâm GDTX huyện Chi Lăng.

10- Trung tâm GDTX huyện Cao Lộc.

11- Trung tâm GDTX thị xã Lạng Sơn.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2
- CT, PCT UBND tỉnh ;
- TC-TU
- VPUB: NC, TH, VX
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
Đoàn Bá Nhiên